Disputas: Åse Holmberg

30 May

Praktisk informasjon

 • Dato: 30. mai 2018
 • Tid: kl. 10.15 - 15.15
 • Sted:

Åse Holmberg er ansatt ved Instututt for helse, sosial og velfedsfag, USN.

Disputerer ved VID vitenskapelig høgskole, 30. mai. 

Avhandlingens tittel:

«Making room for spirituality? Family therapists` and clients`experiences and perceptions about spirituality in family therapy”

Sted for disputas: D18-112 DBL aud, Diakonveien 18, 0370 Oslo.

Hva betyr åndelige og eksistensielle perspektiver i familieterapeutisk praksis?

Denne studien utforsker hvordan familieterapeuters og klienters livssyn, tro, etikk, verdier, livsmening og eksistensielle temaer blir håndtert i familieterapeutisk praksis.

Studien utforsker også hvordan familieterapeuters personlige og profesjonelle erfaringer med dette temaet påvirker deres terapeutiske praksis.

Målet er at studien kan bidra til at det blir en større åpenhet rundt åndelige og eksistensielle perspektiver i familieterapeutisk utdanning og kultur, samt kan være et redskap i både utdanning, veiledning og videre forskning. Håpet er at famileterapeuter i større grad kan inkludere åndelige og eksistensielle perspektiver i terapi.

Problemstillingen er følgende: Hva betyr åndelighet for familieterapeutisk praksis?

Studien har følgende forskningsspørsmål:

 1. Hva er familieterapeuters og klienters forståelse av åndelighet?
 2. Hva er familieterapeuters personlige og profesjonelle erfaringer av åndelighet, og hvordan tror de det påvirker dem som terapeuter?
 3. Hvordan inkluderer familieterapeuter åndelighet i praksis?
 4. Hva er klienters erfaringer og oppfatninger av åndelighet i familieterapi?

Studien er en kvalitativ, empirisk studie der konstruktivistisk Grounded Theory er brukt som forsknings- og analysemetode. Femten familieterapeuter og tolv klienter ble intervjuet.

Ut fra analysen ble en «Middle Range Theory» utviklet som ble kalt; «Kart over åndelig og eksistensiell språkforståelse/kompetanse» (Spiritual and Existential Literacy). Ut fra funnene i analysen ble begrepet åndelig utvidet med ordet eksistensiell. Analysen viste at ordet åndelig henspeiler i større grad på det religiøse. Det engelske ordet «literacy» som også kan bety evne til å lese og skrive, blir i denne sammenhengen brukt metaforisk. Mennesket blir forstått som en tekst eller en bok hvor terapeuters språkforståelse eller språk-kompetanse vil være avgjørende for å kunne møte og inkludere klienters åndelige og eksistensielle perspektiver.

For å kunne utvikle åndelig og eksistensiell språkforståelse/kompetanse som familieterapeut, viser denne teorien til syv ulike perspektiver. Dette er:

 1. Anerkjennelse av klienters åndelige, religiøse og eksistensielle erfaring, praksis og kultur
 2. Arbeide systemisk i dialog
 3. Bruke klienters ressurser og språk
 4. Arbeide med språklig usikkerhet
 5. Øke personlig bevissthet og kompetanse
 6. Arbeide med personlige hindringer
 7. Bryte stillheten i det offentlige rom

Veiledere:

Professor Per Jensen, VID

Professor Dagfinn Ulland, UIA

Professor Arlene Vetere, VID

Program:

10.00  

Åse Holmberg holder prøveforelesning over oppgitt emne:

«Ikke-vitende posisjonens» relevans i par- og familieterapi: Muligheter og begrensninger.

12.00  

Holmberg vil offentlig forsvare sin avhandling for ph.d.-graden ved VID.

Bedømmelseskomité:

Professor Kirsten Kaya Roessler, Syddansk Universitet, Danmark

Forsker Terje Tilden, Modum Bad

Førsteamanuensis Lisbet Borge, VID

Kontaktinformasjon:

For spørsmål ta kontakt med Åse Holmberg, ase.holmberg@usn.no, tlf. 922 33 844