Disputas: Fride Lindstøl

Fride Lindstøl disputerer ved USN campus Vestfold 8. oktober.

Fride Lindstøl ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) Tittelen på avhandlingen er: «Mellom risiko og kontroll – Dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning».


08 Oct

Praktisk informasjon

Om avhandlingen

Denne studien plasseres som en del av forskningsfeltet «the pedagogy of teacher education». I dette forskningsfeltet studeres spenninger mellom profesjonsspråk, praktisk lærerarbeid og disiplinfag. Nyere forskning på lærerutdanning tematiserer hvordan spenninger kan utnyttes og settes i spill i lærerutdannerens undervisning, noe som er et viktig utgangspunkt for denne avhandlingen.

Studiens bidrag er å bruke dramaturgiske perspektiver til å undersøke hvordan man gjennom undervisning kan iscenesette spenninger mellom fagstoff, praktisk lærerarbeid og teori. I studien har dramaturgisk teori bidratt til ny metodisk, praktisk og teoretisk kunnskap om lærerutdanneres undervisning.

Se vedlegg for mer informasjon.

Program

Sted: Campus Vestfold, Auditorium A1-39.

Kl 10.15: Prøveforelesning. Tema er: Fagteoretisk (teater og performance) og vitenskapsteoretisk perspektiv på dramaturgi (er) og performativ tilnærming som bidrag til vitalisering av (lærer)utdanning – et historisk og nåtidig blikk.

Kl 13.00: Disputas.

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.

Det vil bli en sammenkomst umiddelbart etter disputasen.

Bedømmelseskomite

Professor emerita Anna-Lena Østern, NTNU/Åbo Akademi.

Professor emeritus Thorolf Fredrik Krüger, professor emeritus, HVL.

Professor Halvor Bjørnsrud, USN har administrert komiteen.

Leder av disputas

Dekan Arild Hovland.

Veiledere

Professor Knut Steinar Engelsen, HVL.

Førsteamanuensis Vigdis Vangsnes, HVL.