Korleis bli betre saman? Inkludering og spesialpedagogikk!

I 2018 startet Vest-Telemark interne prosesser for å vurdere kommunenes spesialpedagogiske arbeid og identifisere ulike utviklings og kompetansebehov.


09 Jun

Praktisk informasjon

Gjennom samarbeid med USN ønsket kommunene i Vest-Telemark å lage et spesialtilpasset kompetanseløft om spesialpedagogikk i regionen i tråd med nye nasjonale føringer om kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Stortingsmelding 6, Tett på). Samarbeidet har resultert i to prosjekter;

  • et samarbeids og utviklingsprosjekt som har resultert i at USN tilbyr et tilrettelagt masteremne på 30 stp i spesialpedagogikk i tråd med kompetanseløftet. Emnet er tenkt å tilbys andre regioner etter 2021/2022.
  • et forskningsprosjekt "På søken etter de gode praksisene i spesialpedagogikk" (2021-2026) som samler inn praksis erfaringer fra "laget rundt" barn og unge i hele Sørøst-Norge.

Erfaringskonferansen skal sørge for tilbakeføring og synliggjøring av noe av det dette studiet har tilført og avdekket av kompetanse og kompetansebehov i regionen. I tillegg møter vi lokale personer, som setter dette inn i en lokal kontekst. Det blir også mulighet til dialog. Regionene er gjennom denne satsingen i forkant og helt i tråd med føringene i tilskuddsordningen Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, som har til hensikt å styrke kompetansen i «laget rundt barnet» (Utdanningsdirektoratet, 2021).

Program


Torsdag 9. juni 2022


10.00

Velkomen 

Hilde Stokke (USN)


10.10

«Kvifor satse på Vest-Telemark?»

Helsing ved ass rådmann i Vinje Anders Sandvik


10.25

«Ei satsing i tråd med USN sin strategi»

Helsing fra USN profesjon /Kristin Barstad (rektors stab, USN)


10.40

«Korleis er situasjonen i distrikts-Noreg?»

Innslag v/pedagogisk konsulent Tone Bøhn (Seljord kommune)


Studentane presenterer forskinga om «den gode praksisen i spesialpedagogikk»
 med førebels tema (høve til diskusjon etter kvar økt).


10.55

Representantar frå barnehagen:

  • De innadvendte jentene
  • Barn med utfordrende atferd

Anja Borgersen (Rauland barnehage)
Anita Andersen (Åmot barnehage)


11.25-12.00

Lunsj


12.00

Representantar fra grunnskulen:

  • Reguleringsvanskar i skulen
  • Relasjonsbygging med elevar i gråsona   

Eirin Brekkan (Seljord barne- og ungdomsskule)
Lena Øygarden (Åmot skule)


12.30

Representantar fra videregåande skule:

  • Gode læringsmiljø for elevar som slit med åtferd
  • Utfordringar med overgangar    

Birgitte Olsnes (Vest- Telemark vidaregåande)
Monica Borgen (Vest- Telemark vidaregåande)


13.00-13.10

Kaffepause


13.10

«Eit år med studentane- kva opplever dei som utfordrande?»

Kathrine Bordevich (USN)


13.25

«Kva skjer regionalt og nasjonalt i feltet?»-
Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderande praksis

Hilde Stokke og Hilde Johnsen (USN)


13.40

  • Samtaler og diskusjonar i rommet, kva kan me ta med vidare?
  • Avslutning    

Hilde Stokke og Kathrine Bordevich (USN)

Velkommen til erfaringskonferansen!