Showcase EU: Vår ferskeste EU - forskning

For aller første gang arrangeres Showcase EU der USNs forskere presenterer pågående og nylig fullførte forsknings- og innovasjonsprosjekter i samarbeid med europeiske partnere.


01 Mar

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

Det som kjennetegner EU - forskningen er at den skal løse problemer hele verden står ovenfor – ikke bare det norske samfunnet. Ved USN har vi flere ansatte og fagmiljøer som forsker aktivt på problemstillinger som skal være med på å løse globale utfordringerDet handler blant annet om reduksjon av CO2-utslipp, håndtering av pandemier, utvikling av bærekraftige distrikter, utvidet virkelighet (XR), kunstig intelligens og øyehelse, maritim sikkerhet, hydrogensikkerhet og helseforskning.

For aller første gang presenterer vi noen av disse prosjektene samlet for omverden. Du vil høre om forskningsresultater, den samfunnsmessige betydningen av det internasjonale forskningssamarbeidet og ikke minst vil du få innsikt i hvordan man lykkes med en god søknad til EU.

Forskerne vil servere korte presentasjoner fra noen av våre pågående og fullførte EU-prosjekter. Prosjektene er finanisert av EUs rammeprogram for forskning gjennom Horisont 2020 og Horisont Europa.

Program


09:00-09:30

Registrering og kaffe

Konferansier: Viserektor for forskning Heidi Ormstad 


09:30-09:35

Rektor Petter Aasen ønsker velkommen 


09:35-09:50

Effekter av internasjonalt samarbeid og EU-prosjekter for verdiskapningen i industrien i regionen

Ketil Olaf Paulsen, Kongsberg Maritime


09:50-10:10

Horisont Europa-programmet – kobling til samfunnsutfordringene og politiske prioriteringer i EU

Tor Ivar Eikaas, Forskningsrådet


10:10-10:25 

The Equitable, Inclusive, and Human-Centered XR Project (XR4Human)

Rigmor Baraas, Institutt for optometri, radiografi og lysdesign

Mer om XR4Human

Dette prosjektet skal kartlegge utfordringene og mulighetene som en følge av at eXtended Reality tas i bruk i stadig nye deler av samfunnet. Den europeiske XR-industrien, forbrukere, lovgivere og akademia trenger å være tilstrekkelig bevisst på mulighetene, fordelene og risikoene ved XR-teknologien. Vi skal hjelpe Europa med å håndtere denne teknologien på en god måte.


10:25-10:40

PNR for safety of hydrogen driven vehicles and transport through tunnels and similar confined spaces (HyTunnel-CS)

Andre V. Gaathaug, USN - Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi

Mer om HyTunnel-CS

Hydrogen som ny energibærer i industri og transportsektoren forutsetter en sikker introduksjon av relevant teknologi i samfunnet. HyTUNNEL-CS var et pre-normativt forskningsprosjekt som tettet kunnskapshullene knyttet til bruk av hydrogen i tunneler og lukkede parkeringsgarasjer. Scenariene som ble undersøkt i prosjektet inkluderte hydrogendrevne personbiler, lastebiler og tog. Prosjektet leverte 21 anbefalinger til internasjonale standardiseringskomiteer, samt en samlet rapport med anbefalinger for beste praksis knyttet til hydrogen i tunnel og parkeringshus. I tillegg leverte prosjektet anbefalinger til europeiske nødetater, med anbefalinger og operasjonsprosedyrer for å håndtere ulykker og hendelser med hydrogen. USN ved PEM arbeidet med eksperimentelle undersøkelser av gassutslipp og brann i tunnel og parkeringshus, effekten av brannvann og numeriske simuleringer av eksplosjoner rundt hydrogendrevne tog.


10:40-11:10

Pause (med besøk på stands)

Konferansier: Forskningsdirektør ved USN Thomas Slagsvold 


11:10-11:25

Advanced packaging for photonics, optics and electronics for low cost manufacturing in Europe (APPLAUSE)

Knut Aasmundtveit, USN - Institutt for mikrosystemer

Mer om APPLAUSE

Mikrosystemer som en viktig del av elektronikk blir mer og mer komplekse og krever stadig mer avanserte elektronikk-byggemetoder og inkluderer ofte optikk og fotonikk. Dette skaper en mulighet til å beholde produksjons- og sammenstillingskjeden her i Europa - eller til og med begynne å ta den tilbake. APPLAUSE støtter dette ved å bygge videre på den europeiske kompetansen innen elektronikk-byggemetoder for å utvikle avanserte nye verktøy, metoder og prosesser for høyvolumsproduksjon av elektriske og optiske komponenter.

APPLAUSE er et stort prosjekt, med 31 partnere fra 11 europeiske land. USN’s bidrag har vært å utvikle teknologi for høyvolumsproduksjon av infrarøde kameraer: Bondeteknologi for vakuum forsegling, og reduksjon av refleksjon av infrarød stråling. Denne delen av APPLAUSE har vært ledet av den norske bedriften IDEAS, som har som mål å produsere slike infrarøde kameraer i høyt volum til en relativt lav pris.


11:25-11:40

Building COMpetencies for COMpetitive COMpanies (COM3)

Anh Nguyen Duc sammen med Liv Randi Røyset, USN - Institutt for økonomi og IT

Mer om COM3

Digitally enabled and transformed SMEs make rural areas more attractive places to live, work and invest in. Local and regional authorities need the right tools and competencies for supporting rural enterprises in their digital transformation. COM³ partners develop a unique support model that strengthens and empowers local and regional actors in their role as innovation facilitators and enablers. Nine COM³ pilot regions in all North Sea Region countries show the way and test the solutions developed by COM³ partners in real use cases.


11:40-11:55

Enhancing Human Performance in Complex Socio-Technical Systems (ENHANCE) 

Salman Nazir, Institutt for maritime operasjoner

Mer om ENHANCE

Rask teknologisk utvikling har økt effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i maritim sektor. Dette fremskrittet skaper stadig mer komplekse sosiotekniske systemer som utfordrer samspillet mellom mennesket og verktøy/maskin. Det ultimate målet med prosjektet er å få en bedre forståelse av hvordan menneskelige operatører fungerer i slike komplekse systemer. Denne kunnskapen vil brukes til å utvikle avanserte opplærings- og vurderingspakker for å utstyre operatørene med nødvendige ferdigheter for sikrere operasjoner.


12:00-12:45

Lunsj (med besøk på stands)


12:45-13:45

Parallellsesjoner med presentasjon av EU-prosjekt ved USN:


Parallellsesjon: Helse og sosialvitenskap

Konferansier: Dekan Pia Cecilie Bing-Jonsson ved fakultet for helse- og sosialvitenskap


12:45-13:05

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and MOderN radIotherapy in paediatriCs (HARMONIC)

Anita Nordsteien og Utheya Thevathas, USN - Institutt for optometri, radiografi og lysdesign


13:05-13:25

HEALTHY SAILING - Prevention, mitigation, management of infectious diseases on cruise ships and passenger ferries

Jörn Klein, USN - Institutt for mikrosystemer og Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

Mer om HEALTHY SAILING

Dette internasjonale forskersamarbeidet skal hindre nye smitteutbrudd på havet. Norge er en stor sjøfartsnasjon, derfor er det svært viktig at vi er med på dette prosjektet. Kunnskapen vi oppnår, gjør USN til en betydelig aktør innen maritim helse og smittevern i Norge. Samtidig vil vi kunne overføre resultatene til bygg og kontor, og skaffe teknisk smittevern for å trygge samfunnet mot fremtidige pandemier. Også sykehusbygg og operasjonsstuene vil bli tryggere.


13:25-13:45

Human, technical and political factors for better coordination and support of e-health in Africa (BETTEReHEALTH)

Shegaw Anagaw Mengiste, USN - Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap

Mer om BETTEReHEALTH

Prosjektet har som mål å fremme internasjonalt samarbeid innen e-helse, informere og styrke sluttbrukersamfunn og beslutningstakere for suksessfull implementering av e-helse. Gjennom forskningsbasert utvikling av helsetjenester som er mer tilgjengelig og av høyere kvalitet, kan prosjektet bidra til bedre helseresultater i Afrika og Europa 


Parallellsesjon: Teknologi og naturvitenskap

Konferansier: Visedakan Mette Falck-Pedersen ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag


12:45-13:05

Metal graphdiyne towards electrochemical water splitting (CarbonChem)

Hao Huang/Kaiying Wang, USN - Institutt for mikrosystemer

Mer om CarbonChem

Prosjektet skal utvikle en mer miljøvennlig teknologi for produksjon av hydrogen. Frem til nå har elektrokjemisk vannspalting vært avhengig av uorganiske edelmetallkatalysatorer med lav effektivitet og høy kostnad. Prosjektet tar derfor sikte på å overvinne begrensningene til uorganiske katalysatorer ved å utvikle mer effektive og rimelige organiske elektrokatalysatorer til Europas hydrogenindustri.


13:05-13:25

OPTimising FORest management decisions for a low-carbon, climate resilient future in EUrope (OptFor-EU)

Lasse Berntzen, USN - Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap


13:25-13:45

Quantum sensing with nonclassical mechanical oscillators (MQSens) 

Francesco Massel, USN - Institutt for realfag og industrisystemer

Mer om MQSens

This project is a fundamental science project that will contribute in laying the foundations for the quantum technology of the future The goal is to establish the usefulness of quantum states for mechanical sensing through new theoretical developments and experimental demonstrations in three complimentary physical platforms: high-overtone bulk acoustic wave resonators (HBARs), membrane resonators, and carbon nanotubes.


13:45-14:25

Gode tips for å lykkes i Horisont Europa og fremtidige muligheter for samarbeid mellom USN, regionalt næringsliv og offentlig sektor. 

  • Tor Ivar Eikaas, Forskningsrådets Nasjonale kontaktpersoner for Horisont Europa  (NCP)
  • Waqar Ahmed, NCP
  • Per Magnus Kommandantvold, NCP 
  • Seniorrådgiver Mary Anderson-Glenna, USN

14:25-14:30

Oppsummering og avslutning