Disputas: Lars Bauger

Lars Bauger disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen Developing well-being as one grows older: A mixed method study.


09 Jan

Praktisk informasjon

 • Dato: 9. januar 2020
 • Tid: kl. 10.15 - 16.00
 • Sted: auditorium C2 040
 • Bedømmelseskomité

  • førsteopponent: Psykolog, ph.d. Oliver Robinson, University of Greenwich, UK
  • annenopponent: Seniorforsker, ph.d. Ragnhild Bang Nes, Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis II ved Psykologisk institutt, UiO
  • bedømmelseskomitéen er ledet av professor Bjørn Tore Johansen, UiA

  Veiledere

  • professor Rob Bongaardt, Universitetet i Sørøst - Norge (hovedveileder)
  • professor Elling Bere, Universitetet i Agder (medveileder)

  Program

  Kl. 10.15: Prøveforelesning

  Kl. 12.00: Diputas

  Søk etter avhandlingen i AURA Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

I avhandlingen har universitetslektor Lars Bauger forsket på eldre i den tredje alder (nylig pensjonerte) og deres opplevelse av livskvalitet. Samtidig ser han på hva som bidrar til opplevelsen av livskvalitet, og om helsefremmende tiltak i denne perioden kan ha nytte av et psykologisk utviklingsperspektiv.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse-og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Oppsummering:

Lars BaugerLivskvalitet for nylig pensjonerte
Det overordnede formålet med avhandlingen har vært å utforske opplevelsen av livskvalitet som nylig pensjonert, hvilke faktorer som bidrar til livskvalitet blant eldre i den tredje alder (de «unge eldre»), samt hvorvidt helsefremmende tiltak i denne perioden kan ha nytte av et psykologisk utviklingsperspektiv.

Dette har blitt undersøkt gjennom tre vitenskapelige artikler: en teoretisk og to empiriske.

I den teoretiske artikkelen utforsket vi forskjellige perspektiver på det å bli eldre og argumenterte for at den tredje alder (perioden etter man har pensjonert seg mens man samtidig har god helse og få begrensinger) kan være en fruktbar periode for helsefremmende tiltak som ønsker å fremme livskvalitet.

I dette arbeidet foreslo vi at det utviklingspsykologiske perspektivet til Robert Kegan kan være et nyttig perspektiv.

I den kvalitative studien utforsket vi nylige pensjonertes opplevelser, som besto av en livlig fortelling om (1) tilfredshet med egen fysisk helse, (2) en ny opplevelse av tid som ga muligheter for handling, (3) en forsterket følelse av selvstyre og (4) å være tilstede i relasjonene.

I den kvantitative studien fant vi støtte for at det utviklingspsykologiske perspektivet hadde et betydningsfullt bidrag i å forklare livskvalitet, men at dette ikke var spesielt viktig for de eldre i den tredje alder sammenlignet med yngre voksne (som vi opprinnelig hevdet).

Disse funnene bekrefter tidligere forskning på livskvalitet og den tredje alder samtidig som de bringer inn noen nye perspektiver som ikke tidligere har vært ansett som betydningsfullt for livskvalitet.