Kroppsøving i skolen

Vi ønsker velkommen til et tverrinstitusjonelt webinar og presenterer nyere forskning om kroppsøving i skolen.


25 Jan

Praktisk informasjon

Som lærer vil du oppleve diskusjoner om de ulike skolefagenes innhold og undervisning, samt elevenes læring. Dette har vært særlig aktuelt for kroppsøvingsfaget i forbindelse med Fagfornyelsen (LK20). Til forskjell fra en del andre land, har det i Norge lenge vært læreplaner tilknyttet kroppsøvingsfaget. Men det har likevel vært diskusjoner om fagets egenart, legitimering, innhold, undervisning og vurdering, samt elevens læring og danning. 

I dette webinaret spør vi hvordan faget formes og fornyes i læreplaner og andre politiske dokumenter, og hvordan lærerne selv er bidragsytere til å forme faget. Vi retter også oppmerksomheten mot grenseoppgangen mellom kroppsøving og fysisk aktivitet-tiltak i skolen.

Vi er forskere fra fem lærerutdanningsinstitusjoner i Norge, og vil i dette seminaret presentere nyere forskning om kroppsøving i skolen. I vår forskning har vi undersøkt kroppsøving:

  • i empirisk praksis i skolen
  • i mulige tolkninger av læreplaner
  • historisk som praktisk estetisk fag
  • i internasjonale trender og oversettelser i nasjonal politikk

På grunnlag av den presenterte forskningen inviterer vi dere til diskusjon om hvordan lærere leser læreplanen for kroppsøving, og mulighetene lærere ser for kreativitet og kritisk tenkning i arbeidet med undervisningen og fornyelsen av faget. Vi vil også invitere dere til diskusjon om hva som kan være utfordringer lærere møter når de planlegger undervisningen og skal ivareta elevenes læring i kroppsøving. I seminaret undersøker vi også hvordan sosiale verdier og ideologier i faget har betydning for fagets innhold, og mulighetene for fremtidig utvikling av faget i møte med nye utdanningspolitiske initiativ.

Forskningen som presenteres er også publisert som fire artikler og er tilgjengelig som open access (se referanselisten).

Program for webinaret

Mer detaljert program kommer.


Tirsdag 25. januar 2022


Del 1: Læreplanen og undervisningspraksiser i kroppsøving:

«Ei mil vid og ein tomme djup»? – ei undersøking av innhald og undervisning i kroppsøving på ungdomstrinnet i Noreg. 

Presenteres av Kjersti Mordal Moen (HiNN)

Språkbruk om kroppsøving: Et kritisk blikk på ny læreplan i Fagfornyelsen (LK20) 

Presenteres av Gunn Engelsrud (HVL) og Jorunn Spord Borgen (USN)


Diskusjon


Del 2: Kroppsøvingsfagets innhold – historiske perspektiver og nyere politikk

(Kroppsøving som del av) De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning – historisk konseptualisering 

Presenteres av Bjørg Oddrun Hallås (HVL) og Jorunn Spord Borgen (USN)

Problemer skapt av (u)tydelige grenser mellom kroppsøving og helseinitiativer for fysisk aktivitet i skolen. 

Presenteres av Knut Løndal (OsloMet) og Jorunn Spord Borgen (USN)


Diskusjon


Oppsummering av dagen - hva vil det si å fornye et skolefag og hvordan fornyer vi kroppsøvingsfaget?