Keynotes til konferansen Tid for kulturforskning – tid i kulturforskning

Anita Beckman. Foto.Anita Beckman er fil.dr. i etnologi og lektor i kulturvitenskap ved Högskolan Väst. Hennes vitenskapelige interesse har lenge kretset omkring narrativitet, kunstnerisk vitenskap og eksperimentell, refleksiv etnografi, men for tiden ligger forskningsfokus på hvordan strukturendringene i samfunnet de siste tiåra har fått merkbare konsekvenser på individnivå. Et nylig avsluttet prosjekt handlet om arbeidsløse ungdommers livssituasjon i en landkommune, og et pågående prosjekt handler om unge voksne som har valgt å bo og studere på samme sted. I sin avhandling Väntan. Etnografiskt kollage kring ett mellanrum (2009) forener hun sin interesse for språk, fortellinger og etnografisk metode.

Helge Jordheim. Foto.Helge Jordheim er professor i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO. I 2006 forsvarte han sin avhandling i tysk litteratur om litteratur og politikk på 1700-tallet. Siden har han publisert en rekke arbeider om europeisk kulturhistorie på 1700-tallet og framover. Han har også jobbet utstrakt med humanistisk vitenskapsteori og begrepshistorie i tradisjonen fra tysk historisme og hermeneutikk. I de siste årene har han jobbet både teoretisk og empirisk med tidens kulturhistorie og sluttfører for tiden en bok om mangfoldige tider og synkronisering i det lange 1700-tallet, som utgår fra det SAMKUL-finansierte prosjektet "Synchronizinig the World: the Making of Global Progress". Studieåret 2015-2016 var han gjesteprofessor ved New York University. Siste bokutgivelser: Staten. Fra utopi til byråkrati og Hva skal vi med humaniora?

Susanne Österlund-Pötzsch. Foto.Susanne Österlund-Pötzsch er dosent i folkloristikk ved Åbo Akademi. Hennes doktoravhandling handlet om etnisk identitet blant finlandssvenske emigrantetterkommere i Nord-Amerika. Andre forskningsinteresser er bl.a. folkelige bevegelsesmønster, øyers kultur og identitet, performans og folketeater. Hun arbeider som arkivar med fokus på tradisjonsmateriale ved Svenska litteratursällskapet i Finland.

Tilbake til konferansesidene.