Bø vil satse på studentene

Bilde av arbeidsgruppa som jobber med studentmeldingen
Til høyre: ordfører Olav Kasland sammen med representanter fra HSN, studentorganisasjonen og studentsamskipnaden som jobber med studentmeldingen. På toppen: Campusleder Partizan Al-duhoki.

Som en av de første kommunene i landet, vil Bø lage en egen studentmelding, for å bli en bedre campus-kommune. Nå lanseres spørreundersøkelse for å kartlegge hva Bø kan bidra med.


Arbeidet med å utvikle Bø som campus har pågått siden 2014. Bø kommune har vært aktiv bidragsyter hele veien, og nå starter kommunen arbeidet med å utarbeide en egen studentmelding. Målet med studentmeldingen er å gjøre Bø til en enda bedre vertskommune for studenter, gjennom å kartlegge behov og ønsker og iverksette tiltak i tråd med dette.

Et av landets beste studentmiljøer

Bø er alt kjent for å ha et av landet beste studentmiljøer, og for en ordfører som stiller opp når studentene ber om det. Olav Kasland sier følgende om vedtaket om egen studentmelding:  

- Bø og Sauherad har pekt ut høyskolen som en hjørnesteinsbedrift i den nye sammenslåtte kommunen. Vi ønsker å bidra med det vi kan, for at studenter fortsatt skal se på Bø som et svært attraktivt studiested. Vi kan ikke lene oss tilbake og være fornøyd med det som har vært. Vi må være framoverlent, og jobbe aktivt for å opprettholde og videreutvikle Bø som studiested.

Kommunal satsing

Bø kommune ønsker å gjøre en skikkelig jobb med sin studentemelding, og har satt av midler fra By- og Regionprogrammet over et helt år til utarbeidelse av den. Målet er at meldingen skal være klar til politisk behandling etter jul.  Kjersti Helen Kvammen er utpekt som prosjektansvarlig:

- Vi ønsker å vite om det er noe kommunen kan bli bedre på, når det gjelder å ivareta studentene på ulike områder som helse, bosituasjon, praksisplass i studietiden, tilrettelegging for fysisk aktivitet, kollektivtilbud med mer. 

Kvammen forteller at Bø kommune er en de kommunene i landet med sterkest vekst, men at de gjerne ser at enda flere studentene liker seg så godt i Bø at de finner arbeidsplass i området og bosetter seg her:

 - Her er mange arbeids- og fritidsmuligheter. Bygda har et godt og allsidig oppvekstmiljø, der studenter og tilflyttere er med på å tilføre stedet allsidighet og positivisme.

Gjennom studentmeldingen vil Bø kommune vise at de ivaretar studentene både i studietiden og ved eventuell senere bosetting.

Behov og tiltak

Nå starter arbeidet med å kartlegge behov og ønsker fra studentene.  Over 2500 studenter knytta til Bø skal i dag ha fått e-post med lenke til et spørreskjema, som arbeidsgruppa håper at alle vil svare på.

Flere studenter har vært involvert ved utarbeidelse av spørreskjema, for å sikre at spørsmålene er gode og relevante for dem de gjelder.

Bilde av campusleder Partiza Al-duhokiPartizan Al-duhoki er campusleder i Bø. Han synes det er veldig positivt at Bø kommune og høyskolen samarbeider om å lage en studentmelding, slik at man kan sikre god studentvelferd:

 - Jeg og resten av campusstyret er opptatt av at studentene får tilbud om tjenester de har behov for. Det jeg er mest opptatt av er helsetilbudet, bosituasjonen og praksisplasser for studenter. Et trygt sted å bo og muligheter for å få praksisplass eller jobb, er noe av det kommunen bør satse på. 

Partizan har vært med på å utarbeide spørreundersøkelsen, og mener den vil kunne gi svar på hvilke behov studentene har, slik at Bø kommune kan iverksette tiltak som kan forbedre studentenes hverdag. Han oppfordrer alle studenter til å svare på spørreskjemaet.

 

 

Student- og elevmeldingen

Studentmeldingen som utabeides omhandler også de mange tilreisende videregående elever som flytter til Bø. En del av studentene og elevene bor i nabokommunene Nome og Sauherad, som også deltar inn i arbeidet med student- og elevmeldingen.  

Det er satt ned en egen arbeidsgruppe som jobber med meldingen. Her er studentene representert, sammen med ansatte på høyskolen, studentorganisasjonen og studentsamskipnaden. Fylkeskommmunen, videregående skoler og folkehøgskolen i Midt-Telemark, Sentrumsringen, lensmann og NAV er også involvert i arbeidet.