– Campusene består, og vil styrkes gjennom endring

Bilde av rektor ved USN, Petter Aasen.
Petter Aasen er rektor ved USN. Foto: Tine Poppe

Alle åtte campusene skal bestå, men må utvikle sin profil i samspill med lokalsamfunnet og i samsvar med samfunnsutviklingen, sier rektor Petter Aasen.


Det blåser friskt rundt Nord universitets studiestedsstruktur om dagen, og USN blir trukket inn i debatten.

– Vi skal ikke endre campusstrukturen, men må utvikle og spisse studietilbudet og forskningsprofilen på hvert sted, sier rektor Petter Aasen.

Må diskutere innhold

USN ble etablert som et flercampusuniversitet, og styret har vedtatt at USN skal opprettholde et desentralisert studietilbud på åtte campuser. I de årene som har gått siden USN (HSN) ble opprettet, har det bare blitt gjort små endringer i tilbudene ved det enkelte studiested.

– Styrets vedtak definerer omfanget av aktivitet på hver campus, men vi må være åpne for å diskutere hva slags aktivitet som skal legges til den enkelte campus, sier rektor Petter Aasen.

Fagmiljøene må ta en sentral rolle i å finne svarene på hvordan dette skal gjøres i praksis, innenfor rammene som Kunnskapsdepartementet, NOKUT og styret har satt. 

LES OGSÅ: Rektor om USN, grønt skifte og bærekraft

Samfunnsutvikling

Det er kjent at noen studiesteder har slitt med rekruttering, både av studenter og kvalifiserte medarbeidere.

Ved USN ble studietilbudene ved den enkelte campus styrket ved at fagmiljøene som var knyttet til studieprogrammene ved det enkelte studiested, ble organisert inn i en større og mer solid faglig sammenheng. Uten dette grepet ville ikke den etablerte tilbudsstrukturen ved flere av studiestedene ha tilfredsstilt skjerpede nasjonale krav til høyere utdanning som er gjeldene fra 1.1. 2019.

For å opprettholde aktiviteten må studietilbudene tiltrekke seg et stort nok antall søkere. USN må også tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft, blant annet gjennom gode forskningsmiljøer.

– Større krefter i samfunnet, som sentraliserings og urbaniseringstendensen, påvirker også USN, og kan gjøre det vanskeligere å rekruttere både studenter og kvalifiserte medarbeidere enkelte steder. Demografisk utvikling er også en faktor som vil ha effekt. Mindre ungdomskull vil trolig medføre at det blir færre studenter i framtiden, påpeker Aasen.

– Vi må derfor styrke attraktiviteten gjennom større faglig konsentrasjon og spesialisering av tilbudene ved den enkelte campus.

LES OGSÅ: Rektor kommenterer NOKUT-rapport om fagmiljø og utdanningskvalitet

Bidra til lokal og regional utvikling

USNs ambisjon er å tilby høyere utdanning på BA- og MA-nivå ved alle åtte studiestedene, og drive forskning på høyt nivå. Det krever solide og stabile fagmiljøer.

Universitetets aktivitet skal utvikles i dialog med omgivelsene, slik at USN oppfyller ambisjonen om å bidra til bærekraftig utvikling. De lokale fagmiljøene skal dra veksler på fagmiljøer på andre campuser.

– Gjennom grunnutdanninger og etter- og videreutdanninger er vårt mandat og ambisjon å bidra med kunnskap og kompetanse som er relevant for de regionene hvor vi har vår virksomhet. Vi skal blant annet styrke studietilbøyligheten og etter- og videreutdanning i regionen, gjennom tilgjengelighet og relevante og kvalitativt gode studietilbud, sier rektor Aasen.