Får fem millioner til nettverk for slag og syn

Helle K. Falkenberg. Foto
BERØRER MANGE: Gjennomsnittlig 12.000 personer i Norge får hjerneslag hvert år. Førsteamanuensis Helle Kristine Falkenberg har forsket mye på sammenhengene mellom syn og slag.

De fleste som opplever hjerneslag får synsvansker, men alt for få får oppfølging. Førsteamanuensis Helle K. Falkenberg etablerer nå et nasjonalt nettverk for å bøte på dette.


Forskningsrådet har bevilget fem millioner kroner til etableringen av et nasjonalt nettverk for slag og syn: Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network.

Allerede denne høsten har NorVIS oppstart, og det er førsteamanuensis Helle Kristine Falkenberg ved USN som leder etableringen.

– Nettverket for slag og syn skal arbeide for bedre helse og livskvalitet etter hjerneslag. Derfor skal vi bidra til at innsikten om syn og slag som vi har gjennom kunnskapsbasert forskning og erfaringsbasert praksis blir tatt i bruk på tvers av disipliner og sektorer i samfunnet vårt, sier Falkenberg.

Det er en uttalt målsetting for NorVIS at synsfunksjon skal bli en strukturert del av diagnostisering, behandling og rehabilitering i forbindelse med hjerneslag.

Synsutredning for slagrammede

Hjerneslag er den vanligste årsaken til ervervet funksjonshemming i Norge. I løpet av et gjennomsnittsår vil om lag 12.000 personer i Norge få hjerneslag. Mer enn halvparten av disse vil måtte lære seg å leve med synsforstyrrelser som følge av hjerneslaget.

– Synsforstyrrelser som blir utløst av hjerneslag er ofte usynlige for den slagrammede, og de kan være vanskelig å avdekke for helsepersonell. Likevel er ikke fullstendig synsutredning en del av «pakka» du blir tilbudt etter et hjerneslag, sier Falkenberg.

Hun viser til at systematisk trening av motorikk, språkforståelse og tale er godt innarbeidet i rehabiliteringen etter hjerneslag, mens synsrehabilitering ofte er et forsømt område. Optikere er ikke inkludert i utredningen og rehabiliteringen av slagpasienter.

Over 60 partnere

Falkenberg er tydelig på at problematikk knyttet til syn og slag vil kreve godt samarbeid på tvers av disiplin og sektor innen helse og opplæring. Nettverksetableringen bygger blant annet på erfaringer fra det pågående prosjektet «Et slag for syn», et samarbeidsprosjekt mellom USN, Kongsberg kommune og brukerorganisasjonene Norges Blindeforbund, LHL Hjerneslag og Norsk forening for slagrammede.

Falkenberg er derfor glad for at hun har fått med seg over 60 partnere i søknaden om å etablere det nasjonale nettverket NorVIS. I tillegg til kommuner, sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, samt nasjonale og internasjonale forskere på tvers av helse og opplæringssektor, er Norges Optikerforbund blant de mange partnerne.