Forsker på barn i bevegelse

Barn i bevegelse.  Bilde hentet fra prosjektets brosjyre.
Barn i bevegelse. Bilde hentet fra prosjektets brosjyre.

Forskere fra HSN hjelper Sandefjord kommune med å få mer fysisk aktivitet i barnehagene.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg

Forskerteamet fra Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap har allerede gjennomført en kartlegging av hvor fysisk aktive barna er, og følger nå prosessen med å sette i verk tiltak i barnehagene. 

Prosjektet er drevet av Sandefjord kommune, men HSN bistår med forskningsdelen, særlig i forhold til målinger og planlegging av tiltak/intervensjon. 

Gode vaner utvikles tidlig

- Sandefjord kommune har store levekårsutfordringer. I arbeidet med levekår og folkehelse ønsker kommunen å jobbe med tverretatlige prosjekter. Et strategisk område i denne satsingen er barns og unges fysiske og psykiske helse, sier kommunens prosjektleder for «Barn i bevegelse» Janne Borch-Jenssen.

Hun sier "Barn i bevegelse" er et samarbeidsprosjekt mellom kommunens fysioterapitjeneste for barn og unge og de kommunale barnehagene for å redusere marginalisering/sosial ulikhet i helse.

- Gode vaner utvikles tidlig, og barns aktivitetsnivå har stor betydning for framtidig helse. Kommunen ønsker at barnehagene skal tilrettelegge for at alle barna skal få mulighet til å være tilstrekkelig mye i fysisk aktiv lek, det vil si i tråd med nasjonale anbefalinger, i løpet av tiden de er i barnehagen. Prosjektet baserer seg på nær medvirkning fra de ansatte i de ulike barnehagene, sier Borch-Jenssen. 

Uvurderlig kunnskap om forskning

Borch-Jenssen forteller at HSN deltar i prosjektet som en samarbeidspartner i planleggings-, kartleggings-, implementerings- og evalueringsfasene.

- Forskerne sørger for at vi får valide og pålitelige data som analyseres i sammenheng, både for å skape ny forskningsbasert kunnskap og for å gi oss i kommunen et nødvendig grunnlag for mål- og tiltaksarbeidet ute i feltet.  De bidrar også med uvurderlig kunnskap om relevant forskning på området, både gjennom egne forskningserfaringer og gjennom oppdatert kunnskap om feltet generelt. I tillegg til at forskerne er teoretisk oppdaterte og kunnskapsrike, oppleves de som praksisnære i sin tilnærming til arbeidet med barnehagene og som ydmyke samarbeidspartnere på kommunens arena, sier Janne Borch-Jenssen.

Dette sier HSN-forskerne i prosjektet

Steinar Øvreås som underviser til daglig ved barnehagelærerutdanningen på HSN sier det har vært en fantastisk respons og interesse fra barnehagene:

"Mange av de ansatte har også gått med aktivitetsmålere, og samtidig loggført aktivitetene barn og voksen gjorde.

De ansatte har også svart på et spørreskjema, for å få en oversikt over barnehagenes forutsetninger og muligheter for fysisk aktiv lek for ulike barnegrupper.  Barnehagene og prosjektgruppen i Sandefjord kommune har gjort en god jobb i å følge opp loggføringer av aktiviteter, og logistikken rundt det å sikre at barna får på seg de rette akselerometrene hver dag.

Samtidig er det god svarprosent på spørreskjemaet, noe som gav et godt grunnlag for å presentere mulige utfordringer og styrker hos de enkelte barnehagene som nå har gått i gang med å se på egen praksis, miljø og organisering."


Kari-Anne Jørgensen har vært sentral i kartleggingen av barnehagenes utemiljø:

"Registrering av barnehagenes uteområder viste at barnehagene har ulike utfordringer når de skal tilrettelegge for fysisk aktivitet. På uteområdene er det et spenn fra til 33 til 78 kvadratmeter pr. barn.  Det er ingen som ligger under anbefalingene til barnehageloven som er på 24 kvadratmeter pr. barn.

Imidlertid skal barnehagen også ha arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring og mestring.  Her er det ulikheter mellom barnehagene. Noen har variert terreng, vegetasjon og utforming av arealer, mens andre må utenfor barnehagens uteområde og bruke nærmiljøet for å finne arealer som fremmer bevegelsesaktiviteter.

Vi har også sett at det i noen barnehager er utfordringer i å utnytte arealene på uteplassen hele dagen, fordi bygningene er plassert midt på tomten og må avdeles på grunn av manglende oversikt. Å se mulighetene i hver enkelt barnehage en del av intervensjonen og barnehagens ansatte er de som arbeider med dette til daglig og som blir ressurspersonene i dette arbeidet."


Eivind Andersen:

"Prosjektet er spennende fordi vi ikke har så mye data på hvor mye så små barn beveger seg og hvordan deres bevegelsesmønster er.  Spesielt er det interessant å se om noen barn allerede i så ung alder beveger seg lite, og hvem disse er. I intervensjonen vil det være et ekstra fokus på å stimulere denne gruppen til å bevege seg mer.

Når barn får den rette stimulien og vokser opp i et aktivt miljø vil det være større sannsynlighet for at fysisk aktivitet er en naturlig del av deres voksenliv. Det er viktig med tanke på at lite fysisk aktivitet og mye sittestilling i voksen alder har en sterk sammenheng med livsstilsykdommer.  Det er viktig at vi som forskere har et fokus på fysisk aktivitet og helse, men for barna skal økt fysisk aktivitetsnivå gi glede, med bedre motorikk, selvfølelse, helse og kognitiv funksjon som bieffekter."

 

Barnehageansatte i Sandefjord samlet på campus Vestfold.

Barnehageansatte i Sandefjord samlet på campus Vestfold.

Oppstart på campus Vestfold

Nylig var det en oppstarts-dag på campus Vestfold for tiltak i halvpartene av barnehagene (intervensjonsgruppen).  De som er involvert fra høyskolen er Steinar Øvreås, Eivind Andersen, Kari-Anne Jørgensen og Thomas Moser.

Moser sier oppstarts-seminaret med alle ansatte i intervensjonsbarnehagene, er et sentralt element.  Der ble teori og praksis formidlet av HSN-forskere i samarbeid med prosjektgruppen fra Sandefjord kommune.

Barnehagene vurdere selv

- Barnehagene arbeidet internt med utgangspunktet i teori-formidlingen, funnene fra aktivitetsmålingene og spørreskjemadataene fra deres barnehager. Hver barnehage startet altså arbeidet med å planlegge de tiltakene som de selv vurderer som viktigst for å skape bedre betingelser for fysisk aktiv lek, sier Moser.

Han forteller at arbeidet fortsetter i barnehagene, og at det blir kontinuerlig fulgt opp.

- Vi gleder oss veldig over barnehagenes gode arbeid etter seminaret, og ikke minst også over de meget gode vurderingene som seminaret som helhet fikk av deltakerne, sier Moser.

"Barn i bevegelse"

Prosjektet «Barn i bevegelse» skal fokusere på hvilke muligheter barna har til å være i nok aktivitet i barnehagetiden. Det skal innhentes informasjon om hvordan personalet tilrettelegger for og inspirerer til fysisk aktiv lek. Det skal også ses på hvilken kompetanse personalet har, og trenger, for å bidra til barns bevegelsesglede.

Les mer

Prosjektets egen nettside