Forsker på din indre drivkraft

Edward Deci og Halgeir Halvari
Professor Halgeir Halvari (foran) hadde med seg selve "far" til selvbestemmelsesteorien, professor Edward Deci på Motivasjonskonferansen 2016 i Høgskolen i Sørøst-Norge.

- Det var en sped begynnelse for mer enn 30 år siden, men nå er dette en av de mest anerkjente teoriene om motivasjon, sier professor Halgeir Halvari om den såkalte selvbestemmelsesteorien.


Tekst og foto: Per Magnus Holtung

Sist torsdag sto han i spissen for den femte årlige «Motivasjonsdagen», en forskerkonferanse. Nok en gang samlet den noen av verdens fremste forskere på selvbestemmelsesteori.  

Konferansen fant også nå sted på campus Ringerike.   

Her fikk også norske forskningsstipendiater og ferske doktorander møte og legge fram sine forskningsfunn for de internasjonale forskerkapasitetene på området.

Halgeir Halvari er selv den forskeren som tidlig introduserte selvbestemmelsesteorien for det akademiske miljøet i Norge.

I dette har han arbeidet tett sammen med selvbestemmelsesteoriens «far», professor Edward Deci ved University of Rochester i USA.

Professor Deci er nå også professor II ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og sammen med professorkollegene Geoffery Williams og Christopher Niemiec representerte han temaets verdensledende forskerne under Motivasjonsdagen 2016.

- Selvbestemmelsesteorien forholder seg til samspillet mellom de ytre kreftene som virker på personer og de iboende motiver og behov som ligger i menneskets natur, forklarer Deci.

Konferansen på Hønefoss konsentrerte seg særlig om bruken av selvbestemmelsesteorien i arbeidsliv og helsesektor.

- Nyttig, og et fint forum for oss forskere, sier førsteamanuensis Anja Olafsen etter konferansen. Hun var faglig medarrangør sammen med Halgeir Halvari og la også fram resultatene fra sin egen ferske doktorgrad om temaet.

Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Ringerike er norsk sentrum for forskningen innen selvbestemmelsesteorien. Andre forskningsmiljøer på feltet er blant andre Norges idrettshøgskole

Autonomi

I selvbestemmelsesteorien legges det vekt på å stimulere og mobilisere den enkelte persons indre drivkraft i arbeid og oppgaveløsning.

Nettopp autonomi, muligheten til å påvirke måten å gjennomføre et arbeid på, øker motivasjonen mer enn forsøk på ytre stimuli og påvirkning som belønning, press eller frykt for straff.

Autonomi er et grunnleggende psykologisk behov, og forskningen går blant annet ut på å avdekke og skjønne dette behovet.

Også i idretten

I tillegg til anvendelse blant annet i arbeidsliv og helsesektoren, er deBård Erlend Solstadt også satt søkelys på at idrettstrenere kan ha god nytte av å anvende selvbebestelmmelssteorien.

- Å være bevisst på, og støtte, den enkelte utøvers behov for selvstendighet gir ikke bare mer motiverte utøvere, men også en bedre følelse hos treneren, forteller Bård Erlend Solstad fra Norges idrettshøgskole. Han var blant dem som la fram sin forskning under Motivasjonsdagen.