Fortalte om masterfunn i klinisk helsearbeid

Karoline Skedsmo fortalte spesialsykepleiere i Helse Sør-Øst om funnene fra sin masteroppgave i klinisk helsearbeid ved HSN.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg
Foto: Margrethe Falch, Oslo universitetssykehus

Karoline har skrevet en masteroppgave om helsepersonells erfaringer med pasientinvolvering i beslutningsprosesser hos pasienter med hode-halskreft.Karoline med posteren sin.  Foto

Hun fortalte om funnene sine på årets avanserte kurs i lindrende behandling for et hundretalls spesialsykepleiere, og vant posterprisen for både tema og presentasjonen av innholdet.

 

Møter med pasienter

- Valg av tema er i stor grad basert på møtene mine med hode-halskreftpasienter i palliativ fase, og det at jeg så at det var et behov for økt fokus på denne pasientgruppen også innenfor det palliative fagfeltet, forteller Karoline til usn.no

- Hva har masteren betydd for deg som sykepleier?

- Jeg begynte på HSN etter å ha tatt en videreutdanning i palliasjon ved Lovisenberg, fordi jeg ønsket å gå videre på en mastergrad, og da kunne bruke videreutdanningen som en del av denne. Jeg har hatt godt utbytte av tiden på høyskolen, både den kompetansen jeg tilegnet meg i palliasjon som jeg bruker i møte med pasienter, men også det jeg lærte av metode og prosess i arbeidet med masteroppgaven.  Det bruker jeg i min stilling som fagutviklingssykepleier, for eksempel i forbindelse med utarbeiding av prosedyrer, sier Karoline.

Masterformidling er et mål

Cand.Polit./ RN/ ph.d.-stipendiat Beate Lie Sverre har veiledet KaroBeate Lie Sverre - fotoline i masterarbeidet, og laget posteren sammen med henne.  Hun sier det er et mål at resultater fra masterprosjekt formidles til relevante institusjoner og helsepersonell.

- Karolines poster er en flott måte å gjøre nettopp dette på.  Det har vært en fornøyelse å veilede Karoline i arbeidet med masteroppgaven innen «Klinisk helsearbeid – palliativ studieretning», sier Lie Sverre.

Hun sier brukermedvirkning har stor betydning for brukere av alle helsetjenester, og det vektlegges av helsepolitiske myndigheter.

- Helsepersonell må hver eneste dag arbeide med å involvere pasientene i beslutninger som angår dem, sier Lie Sverre.

Karoline Skedsmo har siden 2013 jobbet som fagutviklingssykepleier ved ØNH-sengepost på Rikshospitalet.

Hun har tidligere jobbet som sykepleier på samme sted fra 2010.

Hun har videreutdanning i palliasjon og har bygget videre på denne til en master i klinisk helsearbeid med fordypning i palliasjon ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Bakgrunn for prosjektet

Masteroppgaven fokuserer på hvilke erfaringer helsepersonell har med å involvere pasienter med hode-halskreft i beslutningsprosesser. Metoden hun brukte var fokusgruppeintervjuer med sykepleiere og leger.

Bakgrunn for prosjektet var det helsepolitiske fokuset på at pasienter skal involveres i beslutninger, og egne erfaringer fra møter med pasientgruppen.

- Pasienter med hode-halskreft kan oppleve et bredt spekter av plagsomme symptomer i palliativ fase, og beslutningene som skal tas kan være kompliserte, sier hun.