Gatejuristen inn på campus

Foto av representanter fra alle samarbeidspartnerne
Fra venstre: advokat Guro Trillhus fra Aadvokatfirmaet Buttingsrud, jusstudent og nestleder i studentforeninga Advocatus Diaboli, Elise Dokken, høgskolelektor ved HSN, Ida Mathiesen Hatleberg, og prosjektleder hos Gatejuristen, Jørgen Markus Jørgensen.

Jusstudenter ved HSN skal gi gratis rettshjelp til personer med rusproblemer når Gatejuristen åpner eget kontor på campus Ringerike høsten 2016.


Tekst og foto: Knut J. Meland

Gatejuristen er en del av Kirkens Bymisjon og tilbyr gratis rettshjelp til personer med rusproblemer. Terskelen for å oppsøke juridisk bistand er ofte høy for denne målgruppa, og oppsøkende virksomhet er derfor ofte nødvendig.

Fra høsten 2016 er også Gatejuristen representert på Ringerike gjennom et samarbeid med HSN, jusstudentenes linjeforening og Advokatfirmaet Buttingsrud.

Høyskolen stiller et fullutstyrt kontorlokale på campus til disposisjon, og Gatejuristen rekrutterer studenter fra våre bachelorprogram i jus, som får mulighet til å yte bistand til deres klienter. Samarbeid med Frelsesarmeen Ringerike og «Villa’n», som er kommunens dagtilbud for rusavhengige, skal sikre kontakt med klienter og inntak av saker.

Rekrutteringen av nye studenter, i første omgang seks-sju stykker, starter i siste halvdel av august. Første saksmottak vil trolig finne sted i månedsskiftet september/oktober.

Studentene gjør det vesentlige arbeidet

– Studentene skal stå for den vesentlige delen av arbeidet med klientbehandling og saksbehandling, og jobber med sakene fra begynnelse til slutt. De vil få mulighet til å jobbe med enkeltsaker innenfor svært mange saksfelt, og vil særlig få erfaring med arbeid med saker som er av stor velferdsmessig betydning for den enkelte, og som dreier seg om grunnleggende sosiale rettigheter, forteller Jørgen Markus Jørgensen, som leder Gatejuristens prosjekt på Ringerike.

Alt arbeidet til studentene blir kvalitetssikret av en ferdigutdannet jurist hos Gatejuristen, som også tilbyr veiledning underveis. Studentene får også støtte fra fagmiljøet ved HSN og Advokatfirmaet Buttingsrud.

Dette etableres nå som et prøveprosjekt fram til juni 2017. Ønsket og intensjonen fra samarbeidspartnerne er at prosjektet skal fortsette videre som et permanent rettshjelptiltak.

– Enormt faglig utbytte

– Vi er veldig begeistret for mulighetene samarbeidet med Gatejuristen gir oss studenter. Det faglige utbyttet vil bli enormt, og denne type innsikt i arbeidslivet er kjempeviktig. Samtidig får vi en sjanse til å bruke kompetansen vår til å gi et viktig, humanitært bidrag gjennom å hjelpe noen av de aller svakeste i samfunnet, sier Elise Dokken, som studerer Bachelor i jus og er nestleder i studentforeninga «Advocatus Diaboli».

Gatejuristen har erfaring med tilsvarende modell for studentsamarbeid blant annet fra Lillehammer, og erfaringene er gode:

– Vi opplever jusstudentene som hardtarbeidende og dyktige. Engasjerte student- og fagmiljø utgjør en kjemperessurs for oss, og gjør det mulig å nå langt flere klienter. Det handler om å få satt alt i system, slik at vi får brukt disse ressursene på et fornuftig vis, og det har vi gode rutiner for, sier Cathrine Moksness, leder av Gatejuristen.

– Et udekket behov

– Det er et udekket behov for rettshjelp til rusavhengige i dette distriktet. Vi er en region i vekst, noe som innebærer at dette behovet sannsynligvis blir større i fremtiden. Jusstudentene er en hittil uutnyttet ressurs, og vi er veldig glade for at Gatejuristen nå setter dem i stand til å bistå denne utsatte gruppen, sier høgskolelektor Ida Mathiesen Hatleberg, som skal fungere som kontaktperson mellom HSN og Gatejuristen.

Hatleberg er initiativtaker til samarbeidet og har stor tro på at Gatejuristens tilstedeværelse på Ringerike vil gi god effekt:

– Det er en sårbar gruppe i samfunnet som nå få tilgang på gratis juridisk bistand; sakene deres blir forhåpentligvis løst på et langt tidligere og mindre konfliktfylt stadium. Dette gjør også at rusomsorgen i regionen får et sted de kan henvise sine klienter ved behov, og offentlig ansatte vil oppleve at kommunikasjonen med denne gruppen går lettere. Samtidig får studentene våre god og relevant arbeidserfaring, sier Hatleberg.

– Høy terskel

– Vi vet at terskelen er høy for rusavhengige å oppsøke juridisk bistand. I den forstand er Gatejuristen en kjempeviktig aktør. Det er flott at de er kommet til distriktet, og vi er glade for å medvirke i prosjektet her på Ringerike og for å knytte enda sterkere kontakt med både høyskolen og studentene her, sier advokat Guro Trillhus fra Advokatfirmaet Buttingsrud.

Advokatfirmaet Buttingsrud bidrar blant annet også med eksterne forelesere i undervisningen ved jusstudiene på HSN.

 

 

 

 

 

Studere jus på HSN?

Ved HSN kan du velge mellom flere jusstudier – alle sammen ved campus Ringerike. 

Gatejuristen

 • Siden oppstarten i 2004 har Gatejuristen hatt som hovedmålsettinger å yte rettshjelp, arbeide rettspolitisk, drive forskning og skolere jurister innenfor de rettsområdene der de rusavhengige oftest møter motstand. Arbeidet baseres i stor grad på frivillighet og oppsøkende virksomhet.
   
 • Gatejuristen er i dag fast til stede i 15 norske byer, og Hønefoss blir den 16. byen de etablerer seg i. I flere av byene er Gatejuristen imidlertid representert med en frivillighetsgruppe tilknyttet et hovedkontor i en av de større byene.
   
 •  Gatejuristen på Hønefoss vil være en del av Gatejuristen Innlandet, som i dag omfatter Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Gatejuristen Innlandet er igjen et fast tiltak under Gatejuristen Oslo.
   
 •  I Oslo er det i dag seks ansatte og 70 frivillige, mens det på landsbasis er omtrent 15 heltidsansatte, og 150 frivillige.
   
 •  Siden oppstart har man bare i Oslo tatt inn nærmere 7500 saker, fordelt på sirka 3500 klienter.