• Aktuelt»
  • Nyhetsarkiv»
  • HSN kutter støtte til studentparlamentet, men opprettholder støtten til studentdemokratiet

HSN kutter støtte til studentparlamentet, men opprettholder støtten til studentdemokratiet

Rektor Petter Aasen.
- Det må understrekes at studentdemokratiet på campus- og fakultetsnivå fungerer godt, sier HSN-rektor Petter Aasen.

Som det fremgår av oppslag i Khrono har det over tid vært samarbeidsproblemer i studentparlamentet. Situasjonen er sammensatt, men berører interne forhold i demokratiet og ikke den politiske relasjonen til HSN.


Prinsippet om at parlamentet opererer fritt og uavhengig av høgskoleorganisasjonen innebærer at HSNs verken ønsker eller har myndighet og mandat til å gripe inn. Innenfor disse rammene har HSN etter forespørsel fra parlamentet likevel ytt omfattende bistand over tid i håp om at dette vil avhjelpe de sammensatte juridiske og personalmessige utfordringene vi erfarer at parlamentet sliter med.

Dessverre har ikke situasjonen bedret seg og i gårsdagens møte i parlamentsforsamlingen ble spørsmålet om parlamentets tillit til eget arbeidsutvalg satt på agendaen. HSN tar ikke stilling til uenighet knyttet til formelle eller substansielle forhold i parlamentet.

- Konfliktene har gjennom året vært så ressurskrevende og omfattende at parlamentet har hatt liten kapasitet til å behandle politiske saker. Utfordringene er på det sentrale nivået. Det må understrekes at studentdemokratiet på campus- og fakultetsnivå fungerer godt, sier HSN-rektor Petter Aasen.

Tilbakemeldingen HSN har fått fra studenter, medarbeidere som har forsøkt å bistå parlamentet i utforming av vedtekter og prosedyrer, personalavdelingen og bedriftshelsetjenesten, ansatte med arbeidsgiveransvar for det administrative støtteapparatet og våre ansatte som yter direkte støtte til parlamentet, er at arbeidsmiljøet i og rundt studentparlamentet har vært og er så belastende at det går ut over helsen til de involverte. Situasjonen betegnes som uholdbar og meget alvorlig. Derfor vil vi trekke tilbake det administrative støtteapparatet til parlamentet ut dette studieåret. HSN trekker også tilbake driftsmidler til parlamentet i samme periode. Det er naturlig å legge arbeidet med forhandlinger om ny avtale med parlamentet på is inntil ny studentleder og nytt parlament er valgt.

Samtidig vil HSN videreføre og eventuelt forsterke støtten til det operative studienære demokratiarbeidet på campusene og i fakultetene. HSN ønsker også å opprette en politisk kanal direkte til campuslederne slik at vi kan få drøftet det løpende kvalitetsarbeidet og få tilbakemelding fra studentene på andre politiske saker som står på agendaen ved HSN og nasjonalt.

- HSN er bekymret for enkeltmenneskene som er berørt og som opplever en vanskelig situasjon, både studenter og egne ansatte. Vi har et klart ansvar for å ivareta disse i tiden framover, sier rektor Petter Aasen

 

Øvrige avklaringer

Høgskolen i Sørøst-Norge ønsker og er avhengig av et velfungerende studentdemokrati. HSN bidrar derfor med økonomisk og administrativ støtte til SDNS langt utover lovens minstekrav. Vi er rause når det gjelder fristasjon og vi ligger i toppskiktet når det gjelder frikjøp av studentpolitikere og driftsmidler.

HSN vil lønne de tillitsvalgte i AU og studentleder ut dette studieåret i henhold til inngått avtale uavhengig parlamentets behandling av mistillitsforslaget som er fremmet.

HSN vil videreføre fristasjon i samsvar med lovverket og støtte til lokaldemokratiet gjennom bla. frikjøp av Campusstyrelederne og fulltidslønnet studentleder. De øvrige frikjøpene til det sentrale apparatet vurderes ved inngåelse av ny avtale.