HSN-rektoratet i møte med Stortingsbenkene

29. november møtte rektoratet stortingsbenkene for Buskerud, Vestfold og Telemark.


I disse budsjett-tider var det en hektisk dag i Stortinget. Likevel deltok 12 av de 22 representantene på de tre fylkesbenkene på hele eller deler av møtet.

Universitetsakkreditering og regional forankring

Hovedsak på agendaen var hvordan HSN følger opp stortingets intensjoner med strukturreformen. Politikerne viste stor interesse for høgskolens utvikling og tempoet i universitetsakkrediteringsprosessen.

Politikere og rektoratI tillegg til generell støtte til høgskolens utvikling og ambisjoner ble betydningen av samarbeidet med regionens bedriftsklynger i profileringen av HSN framhevet, spesielt NCEenes rolle ble understreket.

Flercampus som konkurransefortrinn

HSN ble dessuten utfordret på hvordan det arbeides med å følge opp høgskolens regionale forankring. Rektoratet trakk fram at HSN er den eneste genuine flercampusvirksomheten i sektoren der ingen campus er hovedcampus med et flertall av studentene.

Ledelsen understreket at ambisjonen er å etablere denne strukturen som et konkurransefortrinn til beste for regionen. Det er et krevende prosjekt, men ledelsen pekte på at vi allerede kan vise til styrket faglig samarbeid på tvers av campus og videreutvikling av det nære samarbeidet med arbeidslivet i våre regioner.

Politikk for sektoren

Ved siden av strukturreformen ble også andre politiske initiativ som angår sektorens utvikling berørt; ny finansieringsmodell, innføringen av 5-årige grunnskolelærerutdanninger, de kommende meldingene om fagskolene og kvalitet i høyere utdanning, utformingen av studietilsynsforskriften, oppfølgingen av Gjedremutvalget og områdegjennomgangen av Forskningsrådet.

Må få tid til å få ny struktur på plass

Rektoratets viktigste signal til politikerne var at gjennomføringen av strukturreformen er en omfattende prosess og at sektoren bør få tid til å implementere ny struktur og arbeide med å innfri reformens intensjoner. Når sektoren nå domineres av et fåtall store institusjoner, bør også forholdet mellom institusjonell autonomi og nasjonal styring settes på dagsorden.

- Jeg vil takke Svein Flåtten for at han bidro til å samle representantene fra de tre fylkesbenkene. Vi fikk gode tilbakemeldinger. Fra politikernes side ble det understreket at ved siden av kontakten med regionens representanter i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, er det er viktig at høgskolen har god kontakt med alle representantene på de tre fylkesbenkene. Og det skal vi følge opp, sier rektor Petter Aasen.