HSNs lektorutdanning i historie holder mål

NOKUT presenterte feilaktig informasjon om at vår lektorutdanning i historie har for svakt fagmiljø.


Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) publiserte i april i år en rapport som ser nærmere på 35 ulike studier tre år etter at de ble akkreditert og opprettet. I rapporten kommer det fram at sju av disse studiene har svakere fagmiljø enn det som ble beskrevet i søknadene om akkreditering. Blant disse var Lektorutdanning i historie ved Høgskolen i Sørøst-Norge oppført, men dette er nå brakt på det rene at var feil.


NOKUT bekrefter at de har basert seg på feil tallmateriale, og har nå sendt ut rapporten på nytt med følgende innledning:

«Omtalen av lektorutdanning i historie ved Høgskolen i Sørøst-Norge er tatt ut fra analysen, da utdanningen, som det eneste integrerte masterprogrammet i undersøkelsen, ikke er direkte sammenlignbart med øvrige utdanninger.»

Les den endelige rapporten her: «Oppfølging tre år etter vedtak om nytt studium - Samlerapport for 35 studier»

Tilfredsstiller nasjonale formkrav

Ledelsen ved HSN reagerte umiddelbart da de ble forelagt den opprinnelige rapporten der det ble framstilt at det totale antall årsverk i fagmiljøet knyttet til vår lektorutdanning i historie var for lite. I tillegg sto det å lese at studietilsynsforskriftens krav om at ti prosent av årsverkene skal ha professorkompetanse, heller ikke var oppfylt.

– Vi har hatt en konstruktiv dialog med NOKUT og er glade for at de nå har korrigert rapporten. I vår dialog med NOKUT har vi dokumentert at 8,1 årsverk skal knyttes til studiet når det er fullt utbygd. Av disse er 2,2 årsverk professorer, noe som utgjør 26 prosent. I etterkant har en av førsteamanuensene i fagmiljøet fått opprykk til professor. Professorandelen i fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet er dermed 35 prosent, forklarer rektor Petter Aasen.

Han forsikrer studenter ved og søkere til programmet at lektorutdanningen i historie tilfredsstiller nasjonale formalkrav.

– Og vel så det, legger Aasen til.

Gir ikke mening

Lektorutdanningen vår var det eneste femårige studiet blant de 35 studiene i undersøkelsen NOKUTS rapport bygget på. På dette studiet var det på rapporteringstidspunktet ingen studenter på de siste tre årene. Det gir derfor ikke mening å sammenlikne fagmiljøtall for dette studiet med de andre studiene.

NOKUT har mottatt informasjon fra HSN om fagmiljøet i studieåret 2014/2015 som er i tråd med den planen som lå til grunn for akkrediteringen. NOKUT opplyser at de vil se bort fra dette studiet i sin videre analyse av fagmiljøene til studiene som følges opp.