Hun bygger bro mellom utdanning og praksis

Tonje Thomassen. Foto
FOUI OGSÅ: Tonje Thomassen skal også bidra til forsknings- og utviklingsarbeid ved USN. (Foto: Solveig S. Johansen / USN)

Sykepleier Tonje Thomassen skal jobbe ved USN for å bidra til at studentene våre får mer profesjonsrettet, praksisnær og yrkesrelevant læring.


Som en viktig del av USN Profesjon legger vi til rette for såkalte kombinasjonsstillinger: Dette er  stillinger som skal bidra til å bygge bro mellom teori og praksis, opprettet ved universitetet for fagpersoner fra yrkesfeltet vi utdanner for.

– Formålet med disse stillingene er at praksisfeltet skal bidra til å gjøre undervisningen ved universitetet mer profesjonsrettet, praksisnær og relevant for studentene. Samtidig er det et mål at stillingene skal forsterke universitetets samhandling og samskaping med praksisfeltet, forklarer Kristin Barstad, som leder prosjektet USN Profesjon.

Siden 2017 har Universitetet i Sørøst-Norge opprettet nærmere 50 kombinasjonsstillinger innenfor helse- og sosialfaglige utdanninger og lærerutdanningene.

USN Profesjon er målområde 3 i utviklingsavtalen mellom universitetet og Kunnskapsdepartementet.

Tonje Malene Thomassen, Lisbeth Bakken, Lise Gladhus og Katrine Hordvik Wilhelmsen. Foto

Enda bedre praksis for studentene

Nylig ble Tonje Thomassen ansatt i en toårig kombinasjonsstilling ved USN. Hun er fast ansatt som spesialistsykepleier innenfor geriatri på sykehjemmet «Livsgledehjemmet» ved Gulskogen Helse- og omsorgsdistrikt.

Stillingen er opprettet for to år, og Thomassen skal jobbe sirka halvparten av tida som sykepleier og halvparten av tida i kombinasjonsstilling.

Hun er utdannet sykepleier, og har i tillegg veiledningskompetanse gjennom kursing ved USN. I tillegg er hun for tiden student ved Master i klinisk helsearbeid, med geriatrisk helsearbeid som studieretning.

– Hvordan skal du lykkes med brobygginga?

– Jeg kommer til å bidra inn med synspunkter og problemstillinger fra kommunen. I tillegg jobbe for å heve kompetansen blant veiledere i kommunen, slik at studentene vil oppleve en enda bedre praksistid. Praksistiden for sykepleiere er kjempeviktig, siden dette er en så stor del av sykepleierutdanningen, sier Thomassen.  
 

«Vinn-vinn»

Thomassen vil inngå i faglige grupper ved USN som samarbeider om tilrettelegging for at studentene får en mer profesjonsrettet, praksisnær og yrkesrelevant læring. Hun kommer også til å bidra til felles forsknings- og utviklingsarbeid.

– Kombinasjonsstillinger er «vinn-vinn» for både universitetet og helsetjenesten, og samarbeid om hvilken retning vi skal gå med hensyn til framtidens utdanning og helsetjenestens behov står sentralt. Kommunehelsetjenesten blir en viktig arena å rekruttere sykepleiere til framover, og dette samarbeidet kan bli et vesentlig bidrag i så måte, sier Lise Gladhus, som leder Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved USN.

– Dette er bare starten

Kontinuerlig forbedring og kunnskapsbasert praksis er to av mange viktige fokus i Helse, sosial og omsorgstjenesten (HSO) i Drammen kommune.

– Vi tror at et samarbeid som denne brobyggerstillingen med akademia vil kunne bidra til økt kvalitet på våre tjenester. Jeg tror dette bare er starten på et mye tettere samarbeid mellom akademia og praksisfeltet, og at vi i fremtiden får mange flere slike stillinger, sier Lisbeth Bakken, som leder utviklingsenheten «Skap gode dager».

Skap gode dager har ansvar for fag- og kompetanseutvikling, lederutvikling og organisasjonsutvikling i HSO i Drammen kommune.

Kompetanseheving i kommunen

– Hvordan vil brobygginga kunne øke kvaliteten på kommunens tjenester til befolkningen?

– HSO i Drammen kommune har en tydelig rekrutteringsstrategi som handler om å både rekruttere og beholde gode medarbeidere. Samarbeid med utdanningsinstitusjoner er et av tiltakene i denne strategien. Ved for eksempel å gjennomføre kompetanseheving sammen med USN, tror vi at tiltaket i større grad får riktig innhold jamfør behovene både i kommunen og overfor studentene i de relevante studiene, sier Bakken.

Et eksempel på tiltak kan være å bidra til å etablere en skolering for alle kommunens medarbeidere som har relevante veiledningsoppgaver. Universitetet og kommunen vil sammen kunne utarbeide innholdet i en slik skolering og gjennomføre denne.

Kombinasjonsstillinger ved USN

Les mer om kombinasjonsstillinger her

Eksempler på oppgaver for ansatte i kombinasjonsstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge:

 • bidra til å utvikle og videreutvikle arbeidslivsrelevante studieplaner, emner og kurs ved USN
 • ha god kjennskap til, og gjøre utdanningens læringsutbytte/læringsmål og rammer kjent for ansatte i praksisfeltet
 • bidra i undervisning på campus og å veilede på bachelor- og masteroppgaver
 • bidra i praksisforberedende og praksisrettet undervisning i utdanningen. Dette kan være ferdighetstrening og trening på relevante praksissituasjoner som studentene vil møte i praksisstudier, for eksempel profesjonsverksteder
 • utvikling av simulering som pedagogisk metode. Dette kan være utvikling av simuleringsscenarier som er realistiske og relevante, og med en vanskelighetsgrad tilpasset studentenes forutsetninger
 • arbeidsoppgaver i veiledet praksis; herunder studentveiledning og vurdering
 • bistå i veilederkurs, utvikling og evaluering av veiledningsmodeller for praksisstudier
 • identifisere områder for forbedringsarbeid i utdanning og praksisfelt
 • bidra til generell fagutvikling og kunnskapsbaserte praksisstudier
 • bidra til utvikling av modeller for praksisveiledning, også i nett og samlingsbaserte studier, samt for tverrprofesjonell samarbeidslæring
 • bidra til å utvikle studieprogram i tråd med samfunnets og arbeidslivets behov