Informasjon til alle phd-stipendiater tilknyttet USN

Illustrasjonsfoto

USN og nasjonale myndigheter arbeider for å finne tiltak som kan begrense de negative konsekvensene av koronaepidemien for våre stipendiater.


USN har forståelse for at mange av våre stipendiater nå opplever en usikker situasjon på grunn av koronapandemien. Noen har fått avbrutt sine datainnsamlinger, noen må utsette eller avlyse sine utenlandsopphold og noen får ikke fulgt planlagte ph.d.-emner.

Situasjonen som pandemien medfører for stipendiater på høyere utdanningsinstitusjoner, inkludert USN, vurderes nå i Kunnskapsdepartementet og i Forskningsrådet med sikte på å vedta enhetlige tiltak. USN vil avvente disse tiltakene før vi beslutter konkrete retningslinjer for våre stipendiater. Stipendiatene har ulike ønsker og behov i denne situasjonen. I de tilfellene hvor det haster med en avklaring, vil det enkelte fakultet håndtere saken med bistand fra personalavdelingen og forskningsavdelingen.

Det er for tidlig å si noe om effekten av epidemien for den enkelte stipendiat frem i tid, da dette både vil avhenge av hvor lenge restriksjonene vil vare, hvor i løpet den enkelte er og hvilke tiltak man har mulighet til å iverksette. Det er ikke nødvendigvis slik at alle som er i et doktorgradsløp vil bli forsinket. Vi oppfordrer på det sterkeste til at den enkelte stipendiat, i nært samarbeid med veileder, gjennomgår fremdriftsplan og eventuelt reviderer denne for å begrense risikoen for forsinkelse i størst mulig grad.

Utover dette anbefaler vi at hver enkelt stipendiat dokumenterer årsakene til en mulig fremtidig forsinkelse, og hvilke endringer som blir satt i verk for å begrense forsinkelsen mest mulig.

USN har som mål at alle våre stipendiater skal fullføre sin ph.d.-utdanning, og vi vil strekke oss så langt som mulig for å imøtekomme de utfordringer som flere av våre stipendiater vil komme til å oppleve. Vi er også klar over at ulike finansieringsmodeller kan gi ulike utfordringer. Her avventer vi også tilbakemelding fra Forskningsrådet om bl.a. finansiering av en eventuell forlengelse av ph.d.-stipendet.