Justert løp for universitetsakkreditering

Regjeringens nye krav til universitetsakkreditering har justert tidsløpet for vår søknad om universitetsakkreditering, men målet ligger fortsatt fast.


Ingvild Marheim Larsen

I et møte ledelsen ved Høgskolen i Sørøst- Norge (HSN) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) hadde med NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i desember, ble det poengtert fra NOKUT at det ikke er nødvendig å sende inn universitetssøknaden før de nye kravene til universitetsakkreditering er vedtatt. Dette ble også understreket i brevet HiT og HBV mottok fra NOKUT 18. desember.

Forklaringen ligger i stortingsmelding 18 «Konsentrasjon for kvalitet» som ble offentliggjort våren 2015. Der varslet regjeringen at institusjoner som søker akkreditering skal vurderes ut fra nye forskrifter og at det blir en innskjerping av kravene for akkreditering som universitet.
 

I november 2015 ble nye forskrifter fra Kunnskapsdepartementet sendt på høring, og ny forskrift skal etter planen gjelde fra 1.4.16. NOKUTs nye forskrift må også på plass før søknaden endelig kan ferdigstilles fra HSN. Denne forskriften vil først være på plass over sommeren. 

Endelig vurdering til høsten

Dette innebærer at endelig vurdering av hvorvidt Høgskolen i Sørøst – Norge tilfredsstiller kravene først kan gjøres til høsten.

Samtidig har regjeringen oppfordret NOKUT til å legge til rette for effektive og smidige søknadsprosesser. NOKUT anbefaler institusjonene i å forberede seg på ny forskrift, i stedet for å sende inn en søknad nå. Dette rådet vil Høgskolen i Sørøst- Norge følge.

-Det betyr et noe annet løp enn vi så for oss da prosjektet startet på seinsommeren 2015, men vi kommer til å holde fullt trykk på dette og målet er det samme, nemlig behandling av søknaden i NOKUT rundt årsskiftet 2016/17, forteller Ingvild Marheim Larsen som er prosjektleder for universitetsakkrediteringsarbeidet ved Høgskolen i Sørøst- Norge

Skissert tre faser

I brevet av 18. desember ser NOKUT for seg tre faser i prosessen med universitetsakkreditering:

 • Fase 1
  Starter i første del av 2016 og er en innledende del med vurdering, veiledning og dialog med institusjonen. Høgskolene får hjelp til å finne ut hvilke områder de må forbedre seg på for å tilfredsstille de nye kravene som vil gjelde fra høsten.

 • Fase 2
  Perioden etter at nye forskrifter er fastsattkan tidligst skje i september 2016.
  Da vil NOKUT sette i gang en første vurdering av om høgskolene oppfyller kravene. Etter dette vil høgskolene få en tilbakemelding på hva som eventuelt gjenstår før de kan bli godkjent som universiteter.

 • Fase 3
  Fasen som tar for seg den endelige vurderingen av status som universitet.

Tett dialog med NOKUT

En universitetssøknad skal inneholde en rekke opplysninger og dokumentasjon om Høgskolen i Sørøst- Norge.

I høst har det vært jobbet med å hente inn data og dokumentasjon innenfor en rekke områder, og det har vært en krevende prosess. Oppfølging av leveranser vil bli en prioritert oppgave denne våren – i tett dialog med NOKUT.

-Vi vil ha møter med NOKUT framover med delleveranser som skal inngå i søknaden, både for å diskutere resultater og form slik at vi unngår oppklaringsrunder etter at søknaden er sendt. Det er et ledd i at NOKUT skal legge til rette for effektive og smidige søknadsprosesser, forteller Marheim.