Leder nasjonalt utvalg

Roger Kjærgård, foto
Foto: Jan-Henrik Kulberg

Etter kort betenkningstid sa førsteamanuensis Roger Kjærgård ja til å bli ny leder for det offentlige utvalget for livslang karriereveiledning.


Den 19.1.2016 ble han oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som leder, og allerede dagen etter ledet han sitt første todagers møte.

Roger Kjærgård overtar ledervervet etter fylkesmann Christl Kvam, som ble utnevnt til statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet like før jul i 2015.

NOU overleveres i april

Kjærgård har vært medlem av utvalget siden mars 2015. I oktober 2015 leverte utvalget sin delrapport: Karriereveiledning i en digital verden, og i utgangen av april 2016 skal NOUen overleveres statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Kjærgård sier at han er både stolt og ydmyk over å få oppgaven som leder.

- Et slikt lederverv er også med på å sette HSN på kartet når det gjelder karriereveiledning. Det er ikke mer en vel to år siden vi fikk i oppdrag fra regjeringen å utvikle en master i karriereveiledning, og denne er vi godt i gang med, sier Kjærgård.

Politisk redskap - individuell service

Karriereveiledning i skjæringspunktet mellom å være et politisk redskap og en individuell service opptar Kjærgård. Dette var også tema i hans ph.d. ved Århus universitet.

- Dette perspektivet passer godt inn i utvalgets mandat der vi både skal se på karriereveiledning i et systemperspektiv, og hvordan karriereveiledning kan få bedre kvalitet for ulike målgrupper i befolkningen, sier Roger Kjærgård.

Han gleder seg til å sluttføre utvalgsarbeidet sammen med svært kompetente medlemmer av utvalget.

Roger Kjærgård har deltatt i ekspertutvalget siden starten og jeg er stolt av at han nå tiltrer som leder. Dette er en anerkjennelse av hans kompetanse på karriereveiledningsfeltet.

Sentral aktør

- Ekspertutvalgets rapporter vil være viktige premissleverandører til framtidig politikkutforming innenfor karriereveiledning, og det er gledelig at Roger Kjærgård har fått tilliten til å lede sluttfasen av dette arbeidet. HSN har vært en sentral aktør i utviklingen av kunnskapsområdet, og jeg ser det som naturlig at vi fortsetter å inneha en sentral posisjon i årene som kommer, sier dekan Kristin Barstad ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap.

Barstad vil framheve ekspertutvalgets anbefalinger fra deres første delrapport: Der peker de på nødvendigheten av at det utvikles mekanismer og former for samarbeid som bidrar til faglig utvikling og økt profesjonalisering av karriereveiledningsfeltet.

- Ved Høgskolen i Sørøst-Norge har vi i gjennom et langvarig og tett samarbeid med Buskerud Fylkeskommune satset på dette feltet. Vi har bygget opp et utdanningstilbud på masternivå i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer, vårt fagpersonal er sentrale innenfor nettverksarbeid med nasjonale aktører og vi driver forskning innenfor karriereveiledning, sier Barstad