Magisk fabrikk med HSN-teknologi

HSN samarbeider med gjenvinningsgiganten «Den Magiske Fabrikken» for å tilby et sentralt virkemiddel i det grønne skiftet.


Tekst: Knut J. Meland

Den Magiske Fabrikken (DMF) er den del av Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) og ligger utenfor Tønsberg. Her gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull husdyrgjødsel til produksjon av ny mat. Det tette samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg.

HSN har hatt en sentral rolle i arbeidet å utvikle de teknologiske løsningene for utvinning av biogass og gjødsel fra matavfall, som i dag brukes ved Den Magiske Fabrikken (DMF) og andre steder i Norge.

– «Biogass» er et av våre største forskningsfelt og involverer store fagmiljø ved campus Porsgrunn. Biogass er også et viktig tema i vår undervisning. Tilgang til DMF, et storskala anlegg med komplett energi og materialgjenvinning, tilrettelagt for undervisning, blir et pedagogisk framskritt, sier professor i miljøteknologi og vannrensing Rune Bakke.

Rune Bakke. Foto

Mer enn bare en fabrikk

I tillegg til produksjon av biogass og biogjødsel, bidrar ulike prosjekter og aktiviteter til at Den Magiske Fabrikken er mer enn bare en fabrikk.

Et kunnskaps- og opplevelsessenter ved DMF er, for eksempel, under planlegging og etablering. Her er også HSN koblet på gjennom et omfattende pedagogisk prosjekt som skal bidra med opplæring av barn og unge gjennom skoleløpet knyttet til gjenvinning og fornybar energi. Les mer om dette.

Store, uutnyttede ressurser

– Den Magiske Fabrikken er det mest komplette gjenvinningsanlegg for «våtorganisk avfall» og vil danne modell for andre. Det er et tiltak med solid ressurs og klimaregnskap, og er dermed et sentralt virkemiddel i det grønne skiftet. Samfunnet har flere store våtorganiske ressurser, som i liten grad utvinnes, hvor anlegg med biogassproduksjon som kjerneprosess kan utvinne mye drivstoff og gjødsel, sier rektor ved HSN Petter Aasen.

Tungt inne på forskningssiden

Vi har uteksaminert sju doktorgradsstudenter innen biologisk biogass produksjon og har, per i dag, ytterligere fem stipendiatstillinger i vårt doktorgradsprogram. Mange faglige ansatte har ulike sider ved biogassprosesser som hovedtema i sin forskning.

Forskningen vår på dette feltet startet i 1995, på initiativ fra gjødseldivisjonen i Norsk Hydro (som senere ble skilt ut som Yara).

Høgskolen, sammen med FoU-instiuttet Tel-Tek, hadde hovedansvaret for forsking og utvikling, med Hydro som lokomotiv for implementering og kommersialisering. De tre første norske anleggene for utvinning av biogass fra matavfall var en direkte konsekvens av denne aktiviteten.

Da Hydro stoppet sin satsning på biogass i år 2000 fortsatte vi vår forskning på biogassprosesser, både innen behandling av matavfall og mange andre råstoffer.

Bredt samarbeid

Biogass og gjødsel fra andre råstoffer vi forsker på inkluderer: husdyrmøkk, særlig fra ku og gris; avløpsslam; avløpsvann fra ulike typer industri, fra treforedling og næringsmiddelindustri til spesialavfall og karbon-fangstanlegg; kloakk i u-land og i høyteknologisk løsninger for moderne byer samt fiskeoppdrett.

Høgskolen samarbeider også med en rekke store og små selskaper som leverer utstyr og tjenester til biogass-sektoren og med offentlige og private aktører som har behov for biogassprosesser, og som alle har behov for forskning for å levere stadig mer bærekraftige løsninger.

Vi ser også økende etterspørsel etter de ingeniørene som velger å fokusere på biogass i våre utdanningsprogrammer.

 

 

 

 

Den Magiske Fabrikken (DMF)

Den Magiske Fabrikken. Logo

 • DMF er den del av Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) utenfor Tønsberg gjenvinner matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull husdyrgjødsel til produksjon av ny mat.
 • Matavfallet kommer bl.a. fra innbyggerne i østlandsområdet fra Kragerø til Asker, husdyrgjødselen kommer fra landbruket i Vestfold.
 • DMF vil utvide og øke sin produksjonskapasitet i samsvar med det stadig økende behovet for grønn vekst i regionen og verden for øvrig.

 • Det tette samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg.
 • Et kunnskaps- og opplevelsessenter på DMF er under planlegging og etablering, som skal bidra med opplæring av barn og unge gjennom skoleløpet knyttet til gjenvinning og fornybar energi.
 • Nettsted: http://www.grevebiogass.no/greve-biogass/

Fakta om biogass

 • Biogass kan lages av slam, matavfall, organisk næringsavfall og husdyrgjødsel. Denne gassen kan utnyttes som drivstoff, til oppvarming og i el-produksjon. Prosessen skjer i et biogassanlegg.
 • Biogass dannes når organisk materiale brytes ned av mikroorganismer i et miljø uten lufttilgang (oksygenfritt miljø). Dette er naturlige prosesser, som også foregår i naturen.
 • Urenset biogass består av 60-65 prosent metan. Resten er karbondioksid og små mengder forurensinger. 
 • Biogass består av drivhusgasser men gir et klimanøytralt drivstoff ved riktig produksjon og anvendelse.

Fakta om biogjødsel

 • Biogjødsel er en del av et naturlig kretsløp og produseres i samme prosess som biogass av samme råstoff.
 • Biogjødsel er et fullverdig produkt som inneholder alle de viktige næringsstoffene som planter trenger og kan erstatte bruk av kunstgjødsel i landbruket.