Magisk, grønn pedagogikk

HSN samarbeider med «Den Magiske Fabrikken» for å løfte elever og læreres bevissthet rundt egne holdninger og ansvarsfølelse når det gjelder å ta være på miljøet.


Tekst: Knut J. Meland

Den Magiske Fabrikken (DMF) er den del av Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) og ligger utenfor Tønsberg. Her gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull husdyrgjødsel til produksjon av ny mat. Det tette samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg.

Høgskolen i Sørøst-Norge er direkte koblet på den teknologiske utviklingen av DMF, gjennom teknologimiljøet ved campus Porsgrunn. Les mer om dette.

I tillegg legges det til rette for spennende samarbeid, prosjekter og tilknyttede aktiviteter som skal gjøre DMF til mer enn bare en fabrikk. HSN er også koblet på gjennom et kunnskaps- og opplevelsessenter, som skal bidra med opplæring av barn og unge knyttet til gjenvinning og fornybar energi.

Dyp læring

Høyskolens Institutt for praktiske og estetiske fag har opprettet forskningsgruppa Learning and Teaching for Sustainability (LET’S), som knyttes direkte til kunnskap- og opplevelsessenteret ved DMF gjennom studier, utforskning og utvikling av læringsmetoder som fremmer læring mot bærekraftig utvikling på alle utdanningsnivåer.

– Vi ønsker å utvikle pedagogiske modeller og metoder som treffer elevene og lærerne deres på en dypere måte, slik at undervisningen bidrar til holdningsendringer og ekte, indre drevet engasjement for bærekraftig utvikling, forteller førsteamanuensis Biljana C. Fredriksen ved HSN.

Biljana C. Fredriksen

Blant de mange ressursene ved høyskolen som er involvert, er førsteamanuensis Per Ingvar Haukeland, som sammen med filosofen Arne Næss har skrevet to bøker: Livsfilosofi (Universitetsforlaget, 1998) og Dyp Glede: Inn i dypøkologien (Flux, 2008). I tillegg har høyskolen ansatt en stipendiat ved doktorgradsprogrammet Pedagogiske ressurser og læreprosesser (PEDRES) som skal jobbe inn mot prosjektet.

«Empowerment»

– Det er vanskelig å innrømme overfor seg selv at det å ta bedre vare på miljøet krever at en selv må revurdere sin rolle som forbruker, sier Fredriksen.

Hun mener slike endringer krever anerkjennelse av et helhetlig syn på læring der de praktiske og estetiske fagene er en inngangsport for holdningsendringer.

– Elevenes, men også lærerstudentenes, følelser, sanser og praktiske erfaringer har en sentral rolle i hva som skal kunne læres. Det som er erfart med egen kropp blir meningsfullt for den enkelte, det huskes bedre enn reproduserte kunnskaper og kan få betydning for resten av livet, sier Fredriksen.

Ideen er at det pedagogiske opplegget skal myndiggjøre («empower») deltakerne, altså få dem til å oppleve at de selv faktisk kan bidra til en positiv endring for hvordan verden skal utvikle seg.

– Dette fordrer en pedagogisk tilnærming som anerkjenner engasjement, følelser og at det mellommenneskelige forholdet mellom lærer og elev er grunnleggende for en dyp læring, forteller Fredriksen.

Med hele sanseapparatet

Kunnskaps- og opplevelsessenteret ved DMF er ventet å stå klart i 2018, og det pedagogiske prosjektet løper over de kommende tre år.

Flere skoler elever er allerede koblet på, og allerede 16. september, besøkte 42 lærerstudenter og fire faglige ansatte fra HSN Re videregående skole for å iverksette et forprosjekt som skal kobles på den grønne, magiske pedagogikk som er under utvikling.

Pedagogikken som meisles ut tar utgangspunkt i praktiske og estetiske former for læring, der elever og lærere er til stede med kroppen og hele sanseapparatet, og der læringen preges av kvalitet på alle plan.

– Flere kollegaer fra ulike fagfelt har vist interesse og engasjement. Vi har til sammen mange gode ideer, men vi stiller oss åpne for nye utfordringer og spørsmål som måtte dukker opp underveis og generer ny kunnskap, sier Fredriksen.

 

 

Den Magiske Fabrikken (DMF)

Den Magiske Fabrikken. Logo

  • DMF er den del av Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) utenfor Tønsberg gjenvinner matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull husdyrgjødsel til produksjon av ny mat.
  • Matavfallet kommer bl.a. fra innbyggerne i østlandsområdet fra Kragerø til Asker, husdyrgjødselen kommer fra landbruket i Vestfold.
  • DMF vil utvide og øke sin produksjons kapasitet i samsvar med det stadig økende behovet for grønn vekst i regionen og verden for øvrig.
  • Det tette samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg.
  • Et kunnskaps- og opplevelsessenter på DMF er under planlegging og etablering, som skal bidra med opplæring av barn og unge gjennom skoleløpet knyttet til gjenvinning og fornybar energi.
  • Nettsted: http://www.grevebiogass.no/greve-biogass/