Meritterte undervisere – vurderingskomiteens begrunnelser

Vurderingskomiteen er godkjent at rektor og viserektor, og har bestått av to eksterne fagpedagoger, interne fakultetsrepresentanter fra de fire fakultetene og en student, samt komitéleder.


Begrunnelser fra vurderingskomiteen:

Nicolai Nyland Nicolai Nyland, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, markedsføring og jus

Nyland har i tillegg til undervisningserfaring også lang erfaring fra utøvende virksomhet.

Han legger vekt på og dokumenterer at kurs i universitetspedagogikk har gitt basis for endring og utvikling av hans undervisning.

Nyland er opptatt av hvordan han kan tilrettelegge for studentenes læring, og beskriver i søknaden hvordan han har utviklet undervisningspraksis over tid, for eksempel ved å sterkere involvere studentene i seminarer. Nyland viser grundige refleksjoner over egen undervisningspraksis og utfordringer i sitt fag.

Han er genuint opptatt av studentenes tilbakemeldinger og dokumenterer dette gjennom uttalelser fra studentene som fremhever hans fokus på studentmedvirkning og dialog, og bruker dette aktivt i utvikling av sin undervisning.

Nyland beskriver sin undervisningspraksis ut fra pedagogiske teorier og fagdidaktisk forskning, og han kommuniserer dette tydelig til studentene. Nyland har en rekke planer om videre utvikling av fagmiljøet som vil bidra til bedre studentaktiv læring og sterke arbeidslivsforankring.

 

Gerrit MullerGerrit Muller, professor ved Institutt for realfag og industrisystemer
Muller har blant annet vært drivende for utviklingen av Industrimaster for System Engineering, som mottok Utdanningskvalitetsprisen 2019.

Muller har bred undervisningserfaring fra sitt fagfelt, og har med seg erfaringer både fra industri og forskning. Han knytter systemtenkning og organisasjonstenkning fra eget fagfelt opp mot undervisning, og bruker eget fagfelt i et metaperspektiv på sin egen undervisning.

Han har utviklet en pedagogisk modell basert på Reflective practice for gjennomføring av Industrimasterprogrammet.

Muller har et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk som han bruker jevnlig for å heve kvaliteten av kunnskapsformidling til studentene.

Muller viser en strategisk utvikling av fagfeltet over lang tid, både faglig og utdanningsfaglig gjennom tette koblinger mellom industri og fagmiljøet, blant annet ved å legge til rette for møteplasser for undervisning og erfaringsdeling.

Han viser at han henter inn ressurser for å sikre pedagogisk kvalitet ved å samarbeide med kolleger og engasjere seg i ulike oppgaver knyttet til utvikling og utdanningskvalitet.


Hilde Larsen Damsgaard Hilde Larsen Damsgaard, dosent ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag

Damsgaard har bred undervisningserfaring og arbeider strategisk med pedagogisk utvikling og kvalitetsarbeid ved USN.

Hun viser at hun gjennom hele sin undervisningsvirksomhet forsøker å bygge en kvalitetskultur sammen med studenter og kolleger, og viser en sterk systematisk og vitenskapelig utforskende tilnærming til egen undervisning.

Pedagogiske perspektiver og ulike tilnærminger til kvalitet i høyere utdanning er gjennomgående temaer i hennes undervisningsarbeid og publikasjoner.

Damsgaard knytter sitt arbeid tett opp mot aktuell forskning i UH-pedagogikk og viser til systematisk innhenting av kunnskap for å utvikle eget undervisningsarbeid.

Arbeidet hun har gjort med sin undervisning og forskning, trekker hun med seg inn i sitt arbeid med studiekvalitet ved USN, blant annet gjennom begrepet studielivskvalitet.


Jörn KleinJörn Klein, førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie og helsevitenskap

Klein har lang og bred erfaring som forsker og underviser og knytter sin egen rolle som underviser eksplisitt opp mot et tredelt ansvar: sofistisk, sokratisk og etisk.

Han tar i bruk pedagogiske begrunnelser som ikke bare er knyttet opp mot studentenes læring, men også sin egen rolle som underviser og læringens rolle i studentenes utvikling.

Klein viser til variert metodebruk og bruker aktivt studentenes tilbakemeldinger i utvikling av egen praksis. Det kommer tydelig fram gjennom søknaden hvordan han begrunner sin deltakelse og sin rolle som underviser i fagfeltet.

Han trekkes fram som en viktig bidragsyter for kunnskapsformidling, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Han bruker aktivt sitt store internasjonale nettverk for å bygge opp ulike utdanningstilbud på tvers av land, og ønsker også å bruke dette for å skape møteplasser og forskningsprosjekter for studenter og kolleger.  


Peer Sverre Andersen Peer Sverre Andersen, førstelektor ved Institutt for matematikk og naturfag

Andersen har lang og bred undervisningserfaring fra en rekke program og emner, og han har benyttet en variasjon av undervisningsformer som campusbaserte-, nettbaserte- og hybridmodeller.

Han er opptatt av å gjøre matematikk forståelig og motiverende, og å sikre struktur og forutsigbarhet for studentene. Studentene må finne undervisningen spennende, de må motiveres og gis mestringsfølelse. Han viser til at for mange lærerstudenter kan matematikk være et utfordrende emne, og han er spesielt opptatt av å finne riktig inngang til matematikk for studentene gjennom gode eksempler og tema som igjen gir grunnlag for gode diskusjoner.

Han viser i søknaden hvordan han har jobbet jevnt med å utvikle sin undervisning for å sikre studentenes læringsutbytte ved å sørge for struktur og forutsigbarhet, gjøre matematikk forståelig og motiverende og å sørge for åpen tilgang til læringsressurser både for studenter og ansatte.

Han er opptatt av at det digitale skal være til støtte for studentenes og elevenes faglige utvikling, og at undervisningen lærerstudentene møter skal kunne fungere som modell for deres undervisning i skolen.

Andersen er en viktig bidragsyter ved egen enhet og ved USN både når det gjelder overgang fra campusbaserte til nettbaserte undervisningsløsninger, øking av ansattes digitale kompetanse og bidrag til kvalitetsutvikling gjennom emne- og studieplanarbeid.


Kjetil Liestøl Nielsen Kjetil Liestøl Nielsen, førsteamanuensis ved Institutt for matematikk og naturfag
Nielsen har erfaring blant annet fra undervisning i realfag fra ingeniørstudenter ved NTNU og underviser nå i realfag for lærerstudenter ved USN.

Hans hovedvekt av undervisning ligger i bruk av Flipped Classroom og nettbasert undervisning. Han har en sterk vekt på studentsentrert og variert undervisning ved hjelp av teknologi, verktøy og metoder tilpasset de ulike behovene og kunnskapsforutsetningene hos studentene.

Nielsen startet tidlig med forskning på egen undervisning. Han har en tydelig utforskende og vitenskapelig tilnærming til undervisning, og benytter relevant forskning blant annet gjennom å systematisk i all undervisning vektlegge tilbakemelding fra studentene og legger disse til grunn for endring og justering av undervisningspraksis.

Nielsen er også opptatt av å finne ut av og dokumentere hvorfor et undervisningsopplegg eventuelt ikke fungerer, for å kunne lære av dette og dele denne erfaringen med andre.

Han fremstår som en engasjert, innovativ og betydelig bidragsyter av kvalitet i undervisning og formidling.

Meritterte undervisere ved USN

Det er med stolthet vi kan presentere de første meritterte underviserne ved USN:

Vurderingskomiteen er godkjent at rektor og viserektor, og har bestått av to eksterne fagpedagoger, interne fakultetsrepresentanter fra de fire fakultetene og en student, samt leder for komiteen fra eDU.

Les mer om meritteringsordingen ved USN