Næringsnyttige doktorgrader i 25 år

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid, rektor Petter Aasen  og dekan Morten Melaaaen
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid (t.v) svarte med et høyt og klart JA på spørsmålet om doktorgradsutdanningen hadde oppfylt forventningen til kompetanseutvikling i regionen under 25-årsmarkeringen. Her sammen med rektor Petter Aasen og dekan Morten C. Melaaen (t.h.)

I 1993 disputerte den første doktorgradskandidaten ved daværende Telemark Ingeniørhøgskole. I løpet av de neste 25 årene har 86 fullført sin doktorgradsutdanning innen prosess-, energi- og automatiseringsteknikk i Porsgrunn, de siste med graden fra Universitetet i Sørøst-Norge.


Et kjennetegn ved doktorgradsprosjektene ved campus Porsgrunn har vært at så godt som alle gjøres i samarbeid med og testes ut i industrien. På den måten bidrar forskningen til effektivisering og nyutvikling i regionens næringsliv. Det var det mange av foredragsholderene som trakk fram da forskningsmiljøet feiret sitt 25-årsjubileum. 

Fra kull til restavfall som energikilde

Norcem er en av Norges største byggematerialeprodusenter. Tidligere brukte de 135 000 tonn kull som energikilde i produksjonen. Nå er en vesentlig del av kullet erstattet med restavfall fra norske husholdninger, blant annet takket være forskningssamarbeid med doktorgradsstipendiater ved USN. 

Norcem og USN samarbeider også om et banebrytende prosjekt for karbonfangst. Hvis de får klarsignal fra regjeringen, vil de kunne iverksette prosjektet i fullskala i 2020.  Da vil overskuddsenergien i bedriften brukes til å redusere CO2-utslippene med hele 50 %. 

Det var Per Brevik, direktør for alternativt brensel og bærekraft ved Norcem, som nevnte disse to prosjektene spesielt, dar han fortalte om høydepunkter fra forskningssamarbeidet med teknologimiljøet i Porsgrunn. Han fremhevet også at bachelor-, master og doktorgradsstudenter har gjort mange ulike oppgaver knyttet til sementfabrikken, og at mange av dem er ansatt i bedriften i dag.  

Bilde av Per Brevik og Lars Andreas Tokheim

Biogassbusser 

De første anleggene i Norge som laget biogass basert på matavfall, ble utviklet ved Universitetet i Sørøst-Norge. De har dannet modell for de nye og større biogassanleggene i Norge, blant annet Greve Biogass i Tønsberg.  Store deler av matavfallet i Telemark, Vestfold og Buskerud sendes dit og blir til biogass drivstoff for buss. 

 - Vi har samarbeidet og samarbeider fremdeles med anlegget i Tønsberg. Nå ser vi blant annet på mulighetene for å bruke andre materialer til å lage biogass, for eksempel planterester fra landbruket og hestemøkk.

Det forteller professor Rune Bakke, som la grunnlaget for forskning på biogass ved USN.

Professor Rune Bakke t.h. har veiledet mange stipendiater med forskningsprosjekter knyttet til biogass. En av dem var Wenche Hennie Bergland som disputerte i 2015. Fasil Ayelegan Tassew er en av stipendiatene som skal videreføre forskningen knytta til biogass.

Sikrere elbiler

USNs forskning på eksplosjonsegenskaper ble også trukket fram som et av høydepunktene under 25-årsmarkeringen. Et av anvendelsesområdene for denne Andre Vagnreforskningen er å gjøre elbiler enda sikrere. Batteriene i elbiler inneholder væsker som er brennbare. Ved feil bruk er det en liten mulighet for at batteriet kan sprekke og at batterivæske renner ut og eksploderer. Vår forskning skal bidra til å bygge enda sikrere systemer, slik at det blir enda tryggere på norske veier. Det forteller førsteamanuensis Andre Vagner Gaathaug.

Eksplosjon millisekund pr millisekund:
Se hva som skjer når et litiumbatteri eksploderer etter  å ha lekket og blandet seg med luft.

Andre Vagner Gaathaug kom som bachelorstudent til Porsgrunn i 2003. Han har tatt master og doktorgrad ved USN. Nå er hans ansatt sog underviser selv BA- og masterstudenter og forsker videre på eksplosjoner. 

Øker Porsgrunns attraksjonskraft

Kristin Saga, regionsdirektør for NHO Telemark og Vestfold, var bedt om å si noe om visjoner for de neste 25 årene under markeringen. Hun trakk fram at tilgang på kompetanse er det bedrifter anser som aller viktigst, når de vurderer hvor attraktiv en region er for etablering. Da er et universitet viktig og den måten USN har jobbet inn mot industrien et eksempel til etterfølgelse.Kristin Saga

 - Visjonene må være å fortsette det gode samarbeidet i nye 25 år og videreutvikle det enda mer, slik at kompetanseutvekslingen mellom industri og universitet blir enda bedre. NHO ønsker for eksempel nærings-phd’er der ansatte i næringsliv tar doktorgrad med utgangspunkt i bedriftens behov, og praksisprofessorater der ansatte i næringslivet underviser på universitetet.  

USN tenker i samme baner som NHO, og har alt ansatte 12 FoUI-eksperter fra næringslivet. Blant  dem er Finn Werner Bekken, teknologidirektør i Skagerak Energi. Han fungerer nå som en forsknings-ekspert for universitetets fagmiljø innenfor elkraft her i Porsgrunn. 

Kristin Saga trakk også fram bærekraftsmålene og understreket viktigheten av at næringsliv, akademia og det offentlige må samarbeide godt for å nå disse.

Randi Holta - en stipendiathistorie

Randi Toreskås Holta var den første ansatte stipendiaten på doktorgradsprogrammet. Det la grunnlaget for en lang akademisk karriere i ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn.

Randi HoltaHun ble etter noen år ansatt som førsteamanuensis, ble etter hvert instituttleder og er nå visedekan for utdanning ved Fakultet for teknologiske, naturvitenskaplig og maritime fag.  Randi Holta trekker fram prosessen for å bli universitet som et klart høydepunkt i disse årene:

  - Universitetsreisen har betydd enormt mye for utviklingen av kvalitet i utdanning og forskning.  Det har vært svært interessant, lærerikt og morsomt å være med på denne prosessen. 

Fakta

Doktorgradsutdanningen i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk i Porsgrunn er en av fire doktorgradsutdanninger knyttet til Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag. 

De fire er:

  • Anvendte mikro- og nanosystemer
  • Nautiske operasjoner
  • Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk
  • Økologi

Det var over 70 gjester til stede nda dekan Morten C. Melaaen markerte 25-årsjubileumet for Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk. Mange av dem var tidligere stipendiater. Du finner en oversikt over doktorgradsprosjektene her. 

Dekan Morten C. Melaaen har i tilknytning til jubileumet skrevet en egen kronikk om doktorgradsutdanningen i Porsgrunn.