NHO om USN-samarbeid: – Godt eksempel på en åpnere UH-sektor

USN RSA møttes på campus Drammen 22.01. foto.
Fellesmøte: Rådsmedlemmene i både RSA Privat og RSA Offentlig møttes på campus Drammen for å gi USN sine innspill på hvilket kompetansebehov det vil være i sektorene fremover. (Foto: Stian Kristoffer Sande):

Flere modulbaserte tilbud og økt fokus på digital kompetanse er blant de uttalte behovene rådene for samarbeid med arbeidslivet presenterte for universitetsledelsen under fellesmøte om fremtidig kompetansebehov og etter- og videreutdanninger.


– Fortell oss hvordan USN bør opptre som tilbyder av etter- og videreutdanning, både i vår region, men også nasjonalt. 

Det var utfordringen fra rektor Petter Aasen til alle representantene i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) under det første fellesmøtet mellom RSA Offentlig og RSA Privat.

Duy Tho Do, Petter Aasen, Nils Kristian Bogen og Kristin Barstad under USN RSA. foto.

LES OGSÅ: Dette er RSA

Ønsker flere fleksible tilbud

Felles for RSA Offentlig og RSA Privat er at begge rådene har satt fremtidig kompetansebehov og etter- og videreutdanning (EVU) som øverste prioritet.

Av den grunn var agendaen for fellesmøtet som fant sted 22. januar på campus Drammen å diskutere hvordan Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som tilbyder kan svare opp behovet norske bedrifter og organisasjoner har.

– Det er særlig innen tre fagområder våre medlemsbedrifter har et udekket kompetansebehov, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO og medlem av RSA Privat.

Håndverksfag, ingeniør og tekniske fag samt samfunnsfag, juridiske, økonomiske og administrative fag er de tre områdene som peker seg ut i NHOs kompetansebarometer for 2018 (ekstern lenke). 

– Når vi ser på dagens EVU-tilbud innen disse feltene, så ønsker vi oss flere fleksible og moduliserte utdanningsløp. Ikke minst gjelder dette innenfor tekniske fag. Vi ønsker oss flere tilbud som gjør det mulig for arbeidstakerne å etter- og videreutdanne seg samtidig som de står i jobb. Det innebærer at tilbudene må være modulbaserte, og også ofte at de har geografisk nærhet til arbeidsplassene.

Turmo sier NHO også opplever at bedriftene vil ha behov for mer spisskompetanse fremover.

– Kompetansekravene øker, og derfor mener vi det i større grad bør legges til rette fra UH-sektorens side at arbeidstakere kan bygge fulle grader mens de jobber. Dette gjelder også doktorgrader.

Are Turmo i NHO og Irene Bordier Haukdal i LO under USN RSA-møte. foto.

LES OGSÅ: Hørt om industrimaster? Gjennom partnerskap med USN kan din bedrift forme egne masterkandidater som leverer i jobben fra dag én etter endt studium

– Må møte manglende digital kompetanse

Turmo mener også at fremtidige EVU-tilbud bør møte den voksende etterspørselen av digital kompetanse på alle nivåer.

– Trenden med økt digitalisering og automatisering vil prege oss i stadig større grad på tvers av alle felt i arbeidslivet. At alle får en form for digital grunnkompetanse er viktig å sikre, slik at vi blant annet fortsetter å være et land som ligger i forkant med å ta i bruk digitale løsninger.  

Samtidig som Turmo utfordrer landets utdanningsinstitusjoner, berømmer han dem for å vise større evne til å lytte til næringslivet enn tidligere.

– Det har skjedd en stor utvikling bare på de siste 10 årene. Vi opplever at universiteter og høgskoler er mye mer på tilbudssiden i dag. Arbeidet i USNs RSA er et godt eksempel på en åpnere UH-sektor.

LES OGSÅ: Visste du at USN ansetter eksperter fra regional industri som skal jobbe med forskning, utvikling og innovasjon?

Nytt kompetansebehov i skolen

Også innen skolesektoren er det behov for flere og videreutviklede EVU-tilbud.

– Vi fornyer nå hele læreplanverket. Dette vil si at vi endrer på innholdet i av hva elever skal lære i skolen, sier Anne Magdalena Solbu Kleiven, avdelingsdirektør ved Utdanningsdirektoratet og medlem av RSA Offentlig.

– Som følge av dette oppstår det et nytt kompetansebehov blant lærere, og vi ønsker oss at tilbydere av EVU integrerer det som ligger i fagfornyelsen i sine tilbud. Vi har kunnskap om at det generelt er for lav læreplanforståelse i deler av skolesektoren i dag, så det er nok også behov for at dette i enda større grad også blir en integrert del av grunnutdanningene.

Kleiven sier hun er optimistisk til at fremtidig EVU-tilbud oppfyller direktoratets og sektorens ønske.

– Jeg synes vi i dag har en veldig god dialog med UH-sektoren om både grunn- og EVU-utdanningene. Faste arenaer for erfaringsdelinger, lik RSA, mener jeg er med på å sikre denne tette kontakten.

Anne Magdalena Solbu Kleiven, avdelingsdirektør ved Utdanningsdirektoratet og medlem av USN RSA Offentlig. foto.

Skal handle raskt

I tillegg NHO og Utdanningsdirektoratet, foret også de øvrige RSA-representantene USN-ledelsen med innspill og forslag til hvordan EVU-tilbud kan møte et fremtidig kompetansebehov.

Aasen sier universitetet nå vil følge opp kunnskapsgrunnlagene og rådene ledelsen fikk gjennom tett dialog med virksomhetene innenfor offentlig og privat sektor.

– USN arbeider med å utvikle koblingsbokser mellom våre fagmiljøer og arbeidslivet. Disse skal sikre ivaretakelse og videre utvikling av kontinuerlig dialog og samhandling om kunnskaps- og kompetansebehov i arbeidslivet.

Rektor forteller at USN nå vil ta med seg vurderingene og anbefalingene fra RSA-møtet i det pågående arbeidet med strategi, organisering og tilbudsportefølje innenfor EVU.

– Vi skal sørge for at anbefalingene raskt omsettes i handling for å møte kompetanseutfordringene i arbeidslivet. Vi må også sørge for en god dialog med nasjonale myndigheter om rammebetingelser og reguleringer av høyere utdanning, som i dag gjør det vanskelig å møte behov og forventninger.

RSA Offentlig og RSA Privat

Råd for samarbeid med arbeidslivet: RSA Offentlig og RSA Privat består av ledere og sentrale fagpersoner i virksomheter fra henholdsvis offentlig og privat sektor samt representanter fra USN.

Formålet med rådene er at USN skal kunne hente kompetanse og ressurser fra sektorene.

Under RSA-fellesmøtet 22. januar var hensikten at USN skulle få innspill på hvordan universitetet kan møte fremtidige kompetansebehov gjennom tilbud av etter- og videreutdanninger (EVU).