Ny og viktig supplering til studie- og eksamensforskrift

Paragraftegn

For å sikre at studentene ikke blir unødig forsinket i studiene på grunn av koronaviruset, har styret vedtatt en midlertidig forskrift som supplerer studie- og eksamensforskriften.


Forskriften sikrer studentene rettigheter knyttet opp mot koronasituasjonen. Den åpner for at det kan gjøres unntak fra gjeldende forskrift om studier og eksamen ved USN og fra studentenes studieplaner.

Den midlertidige og supplerende forskriften gjelder kun der hvor det grunnet koronavirus er nødvendig å gjøre unntak fra studieplanen.

Unntakene kan være blant annet for:

  1. arbeidskrav
  2. eksamenssform 
  3. dokumentasjon for gyldig fravær på eksamen
  4. forkunnskapskrav og progresjonskrav
  5. krav til aktivitet og tilstedeværelse
  6. Innleveringsfrist og sensurfrist

Mer om de enkelte unntak

Om krav til forkunnskap og progresjon

Den supplerende forskriften åpner for at man kan gjøre unntak fra krav til forkunnskap og progresjon. Det betyr at hvis studenter ikke får fullført  emne 1 i vår, og det er krav om å ha emne 1 for å ta emne 2 til høsten, så kan studenter få lov til å ta emne 2 selv om de ikke har 1. Dette forutsetter at det er faglig forsvarlig og at årsaken til at studentene ikke fikk fullført 1 er koronaviruset. Studenter kan bli pålagt å gjennomføre emne 1 senere og innen en viss tid for å kunne fortsette i studiet.  

Om krav til arbeidskrav, aktivitet og tilstedeværelse

Studenter som på grunn av koronasykdom eller pålagt karantene/isolasjon blir forhindret fra å gjennomføre arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter eller tilstedeværelse i et emne, kan få fritak, utsatt frist eller alternative arbeidskrav, forutsatt at fakultetet vurderer det som faglig forsvarlig.  I emner hvor dette gjelder for hele kullet vil fagansvarlige informere om alternativt opplegg.  

Utsatt innleveringsfrist og sensurfrist

Studenter som på grunn av koronasykdom eller pålagt karantene/isolasjon kan søke om få utsatt frist på bachelor- og masteroppgaver og større skriftlige arbeider. 

På samme måte kan sensurfristen forlenges, slik at det kan gå inntil seks uker før studenter får karakter på eksamen hvis det på grunn av forhold relatert til koronavirus ikke er mulig å avvikle sensuren innen ordinær frist på tre uker. 

Det er også åpnet for unntak knyttet til karakterskala og bruk av ekstern sensor der det ikke er lovpålagt. Det er åpnet for at studenter som blir forhindret fra å møte til studiestart eller semesterregistrere innen fastsatt frist på grunn av koronaviruset, mister ikke studieretten.

Mulige unntak knyttet til arbeidskrav, eksamensform og dokumentasjon for gyldig fravær på eksamen er beskrevet her.

Du kan lese hele forskriften her 

Kunnskapsdepartementet oppfordret utdanningsinstitusjonene til å både tilrettelegge for digital undervisning og planlegge for digitale eksamener som kan gjennomføres hjemmefra denne våren

Styret har derfor vedtatt ny midlertidig forskrift for å kunne gjennomføre dette og andre rimelige tiltak, fordi gjeldende forskrift på noen områder ikke er tilstrekkelig fleksibilitet for slike endringer og tilpasninger. 

Forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til 15. januar 2021.

 

Du kan lese hele forskriften her

 

For ansatte:

Det er opprettet et rom i teams hvor ansatte kan finne mer informasjon om saksbehandling og regelverk relatert til koronasituasjonen. Her kan de også stille spørsmål. Du finner rommet ved å gå til "join eller create room" og så søker på "korona".