Overleverte utredning til kunnskapsministeren

Førsteamanuensis Roger Kjærgård. Foto
Førsteamanuensis Roger Kjærgård har forventninger til at anbefalingene fra utvalget kan bidra til økt tilgang og kvalitet innenfor karriereveiledning, både på kort og lang sikt.

Førsteamanuensis Roger Kjærgård har ledet det nasjonale karriereveiledningsutvalget. Nå er hovedrapporten deres klar.


Karriereveiledningsutvalget er et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av førsteamanuensis Roger Kjærgård ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Deres oppdrag var å utrede et mer helhetlig system for karriereveiledning i Norge og komme med anbefalinger for hvordan tilbudet kan bli bedre.

Mandag 25. april overleverte Kjærgård den offentlige utredningen NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les sammendrag av rapporten

– Jeg ser frem til å lese utvalgets anbefalinger på dette svært aktuelle feltet, og takker utvalget for en god og viktig jobb, sier Isaksen.

– Økt tilgang og kvalitet

Utvalget har ønsket og fått innspill fra mange aktører, gjennom seminarer og en egen side for innspill til utvalgets to rapporter. Utvalget har også invitert fagpersoner, forskere og representanter for sektorene, samt arbeidslivets parter, til sine møter og mottatt innspill fra disse.

– Det er gledelig å registrere forventninger til den første NOU på karriereveiledning i Norge fra ulike sektorer og aktører. Som utvalgsleder har jeg spesielt forventninger til at våre anbefalinger kan bidra til økt tilgang og kvalitet innenfor karriereveiledning, både på kort og lang sikt, sier Kjærgård.

Effektivt virkemiddel

I rapporten skriver utvalget at det norske samfunnet står overfor flere store utfordringer i årene som kommer. Det blir påpekt at norsk økonomi er inne i en omstillingsfase der arbeidsledigheten øker, og at karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for omstilling:

«De fleste må regne med at utdannings- og arbeidsvalg må tas flere ganger og gjennom hele livsløpet – og karriereveiledning er både nyttig for den enkelte i valgsituasjoner, og for samfunnets utnyttelse av arbeidskraft. Karriereveiledningen er også viktig for å få flyktninger og innvandrere raskt i jobb eller i videre utdanning.»

Nettbasert tilbud

Utvalget har utredet et nettbasert tilbud om karriereveiledning for alle og gitt klare anbefalinger om etablering av dette.

Utvalget gir videre vurderinger og anbefalinger for økt tilgang og kvalitet når det gjelder rådgivning i skolen, karriereveiledning ved karrieresentre i fylkene, ved universiteter og høyskoler, fagskoler og kriminalomsorgen, samt i Nav og i introduksjonsordningene for nyankomne innvandrere.

Utredningen vil gå inn i arbeidet med nasjonal kompetansepolitisk strategi, hvor partene i arbeidslivet også deltar.