Rammet av covid-19 – hva gjør jeg?

Har du f.eks. symptomer på covid-19, eller er i pliktig karantene og derfor ikke kan møte til fysisk undervisning? Eller er du smittet og ikke klarer å gjennomføre obligatoriske læringsaktiviteter (eks. arbeidskrav, lab-arbeid, forelesninger) eller å avlegge eksamen? Da er det viktig at du kontakter USN slik at du ikke risikerer å tape rettigheter.


Dersom du får påvist covid-19 vil du bli ivaretatt av kommunehelsetjenesten hva gjelder din helse, men du må selv ta kontakt med USN dersom du ikke kan overholde dine plikter som student for å unngå uheldige konsekvenser for deg og dine studier.

Eksamen

Hjemmeeksamen
Ved digital hjemmeeksamen kan du avlegge eksamen hvis du ikke føler deg for syk dersom du har fått påvist covid-19. Hvis du føler deg for syk til å ta eksamen kan du søke om gyldig fravær inntil en uke etter eksamensdato.

keyboard_backspace Du søker om gyldig fravær på eksamen her (krever innlogging).

Dokumentasjon vedlegges søknaden. Testresultatet får du via helsenorge.no, og du kan ta skjermbilde av dette og legge ved som dokumentasjon.

Eksamen på campus
Hvis eksamen avholdes på campus så må du følge kravene til isolasjon og karantene dersom dette er aktuelt for deg, samt nasjonale krav og anbefalinger fra helsemyndighetene. Merk at for våren 2021 er det besluttet at det ikke skal planlegges for skriftlig skoleeksamen på campus, med unntak for noen få fag der det ikke finnes gode nok alternativer.

Dersom du ikke kan gjennomføre eksamen på grunn av covid-19 må du senest innen en uke etter eksamensdato fremlegge gyldig dokumentasjon på fravær. Ved innvilget gyldig fravær telles ikke dette som et eksamensforsøk og du vil få anledning til å avlegge utsatt eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge § 7-12. Utsatt eksamen avholdes normalt i neste semester. For studenter ved studieprogram med progresjonskrav, eller for studenter i siste semester av studieprogrammet, kan som hovedregel ny eksamen avlegges innenfor samme semester eller så tidlig som mulig i påfølgende semester.

Oppmeldingsfrist for utsatt og ny eksamen kunngjøres i Studentweb.

keyboard_backspace Mer informasjon om ny/utsatt eksamen finner du her (krever innlogging).

Tilrettelegging av studiesituasjonen

Det er mange ulike måter å rammes av covid-19 på, og under gir vi eksempler på forhold som normalt gir rett til tilrettelegging, og forhold som normalt ikke gir slik rett ut fra dagens situasjon. Listen er ikke uttømmende, og det vil alltid bli foretatt en konkret vurdering av hver enkelt søknad. Det forutsettes at en eventuell tilrettelegging ikke fører til en reduksjon av de faglige kravene som stilles til utdanningen.

Tilfeller som normalt gir rett til individuell tilrettelegging

Type fravær

Dokumentasjonskrav

Studenter i risikogruppen moderat/høy risiko og med alvorlig helsetilstand

Legeattest

Egne barn/fosterbarn, eller familie barnet bor med, må skjermes av særlige smittevernhensyn og barnet kan derfor ikke være i barnehage eller skole

Legeattest

Manglende mulighet til å reise til Norge for å delta på obligatoriske campusaktiviteter

Dokumentasjon på utreiseforbud fra lokale myndigheter der man oppholder seg

Gravide studenter som er nær fødsel

Dokumentasjon på graviditet og termin

Omsorg for egne barn/fosterbarn under 12 år som ikke kan være i barnehage/skole (koronastengt/redusert åpningstid)

Skjermdump av informasjon fra barnehage-/skoleeier

Pliktig samfunnskritisk arbeid, f.eks. innkalling til Heimevernet eller innkalling til tjeneste i helsesektoren som følge av koronasituasjonen

Innkalling fra oppdragsgiver/arbeidsgiver

Studenter som har fått påvist covid-19 og er i pliktig isolasjon

Skjermbilde av testresultat

Studenter i pliktig karantene grunnet nærkontakt med bekreftet smittet person

Egenerklæring

 

keyboard_backspace Du kan søke om formell tilrettelegging som følge av covid-19 her (krever innlogging)

Ved kortvarig fravær på grunn av egne symptomer på covid-19 eller i påvente av testresultat, vil du også kunne få tilpasset studiesituasjonen dersom dette er praktisk mulig og faglig forsvarlig.

Forhold som normalt ikke gir rett til individuell tilrettelegging

  • Studenter uten dokumentert sykdom og som ikke er i risikogruppen, men som generelt er redde for smitte på egne eller andres vegne.
    (unntak; om man bor med nærstående i risikogruppen med en alvorlig helsetilstand, for eksempel en som er under kreftbehandling)
  • Studenter som har jobb ved siden av studiene, hvor man kan komme i kontakt med utsatte personer. Dersom studenten f.eks. blir innkalt til arbeid i samfunnskritisk tjeneste vil dette utløse rett til vurdering av individuell tilrettelegging, se ovenfor.
  • Studenter i pliktig karantene ved innreise til Norge .
    (unntak: innreise etter nødvendig reise til utlandet, som f.eks. ved deltagelse i begravelse til nær familie, helsebehandling etc.)
  • Studenter som bor i samme husstand som person/-er som er i karantene eller viser symptomer på luftveisinfeksjon.

Merk at dette kan endres ved f.eks. endret smittesituasjon, ved endrede nasjonale krav etc.

Permisjon kan være et alternativ ved behov for lengre fravær. Mer informasjon om dette finner du her, se § 4-4.

Ta kontakt med din studieveileder dersom du har spørsmål til dette.