Retningslinjer for gjennomføring av digital disputas ved USN

Arkivfoto - stabel med bøker: Tine Poppe
Arkivfoto: Tine Poppe

Disse retningslinjer for gjennomføring av digital disputas gjelder så lenge det er restriksjoner på fysisk tilstedeværelse på campus, i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Fra 1. juni er det også mulig å gjennomføre disputaser som campus-nett-hybrid med tilhørere tilstede på campus.


Retningslinjene legger til rette for å oppfylle forskriftens krav om offentlig forsvar av avhandlingen (Forskrift om graden ph.d. ved USN § 4-15 første ledd).

Fakultetet ved dekanen skal etter en helhetlig vurdering av situasjonen og kravene i denne retningslinjen fatte beslutning om disputasen kan gjennomføres digitalt eller må utsettes.

Det er ikke krav om at prøveforelesningen skal være åpen for publikum, men det kan legges til rette for det. Doktoranden, leder av disputasen og medlemmene av bedømmelseskomiteen må som minimum delta i prøveforelesningen.

Gjennomføring av disputas

 • Disputasen kan gjennomføres heldigitalt uten oppmøte på campus dersom koronasituasjonen tilsier at oppmøte ikke er mulig.

  Eller
   
 • Disputasen kan gjennomføres digitalt med begrenset oppmøte i disputaslokalet på campus. Dersom dette velges, skal ikke andre personer enn følgende være tilstede: hovedveileder, internt medlem i bedømmelseskomitéen, leder av disputasen samt doktoranden.
   
 • Utover deltagere nevnt over, har kun teknisk eller administrativt personale som er nødvendig for å gjennomføre disputasen adgang til lokalet.
   
 • Opponentene/eksterne medlemmer av bedømmelseskomitéen og publikum deltar via webkonferanseverktøy.
   
 • Det må velges lokale som er stort nok til at alle smitteverntiltak som er innført kan følges.
   
 • Det tekniske utstyret må sjekkes i god tid før disputasen.
   
 • Presentasjoner må kunne deles med alle deltagere.
   

        Eller

 • Fra 1. juni 2020 kan disputaser gjennomføres som campus-nett-hybrid med flere tilhørere på campus. For mange har det vært et savn at kolleger og familie ikke har kunnet være tilstede i salen under disputasen, og nye smittevernregler gjør at det nå er mulig. 
   
 • USNs campuser er åpne, men smittevernrestriksjonene må overholdes. Størrelsen på rommet vil være avgjørende for hvor mange personer som kan være tilstede. 
   
 • Disputasen må gjennomføres i samsvar med USNs retningslinjer for arrangementer.

Tilgjengelige digitale webkonferanseverktøy

 • Zoom anbefales som webkonferanseverktøy når digital disputas skal gjennomføres.

  Her er det mulig å invitere deltagere utenfor USN ved å sende dem lenken til konferansen. Deltagelse kan skje via ulike plattformer.
  Les mer om Zoom her

  Ved deltagelse utenfor Norge er det viktig at det på forhånd sjekkes om landene har restriksjoner på bruk av dette verktøyet.
   
 • Alternativer til Zoom:
  Det er mulig å bruke både Skype og Teams. I begge disse løsningene er det mulig å invitere inn eksterne.

  Les mer om Teams her:
  Les mer om Skype her, under overskriften «Skype»
  Sjekk eventuelle restriksjoner i andre land, også når det gjelder Teams og Skype.

Publikum/offentlig disputas

 • Siden antallet personer tilstede i salen er til 50 , skal det åpnes for at øvrig publikum kan overvære disputasen via webkonferanseverktøyet.
   
 • Det skal legges til rette for at ex auditorio-spørsmål kan stilles via e-post dersom to-veis kommunikasjon ikke er mulig. Spørsmålene leses da opp av den som leder disputasen.

Varslingsplikt

Den ansvarlige for disputasen har plikt til å varsle følgende avdelinger i god tid om gjennomføring av disputasen:

 • IT-avdelingen skal varsel slik at nødvendig teknisk bistand kan gis: IT-support@usn.no.
   
 • Infrastrukturavdelingen skal varsles om hvilket lokale som benyttes, slik at disse kan klargjøres: runar.gran@usn.no.

Bekjentgjøring/annonsering

Annonseringen av disputaser som gjennomføres digitalt må i tillegg til den informasjonen som normalt gis inneholde følgende informasjon:

 • Om at det grunnet restriksjonene i forbindelse med den pågående koronapandemien kun er mulig å overvære disputasen digitalt.
   
 • Hvordan man får tilgang til å overvære disputasen og ev prøveforelesning.
   
 • Hvordan man kan opponere ex auditorio (e-post-adresse eller annet).
   
 • Lenke til avhandlingen.
   
 • Kontaktinformasjon for spørsmål om disputasen.

Avlysning/utsettelse

 • Dersom det ikke er mulig å oppfylle alle de ovenstående kravene til digital gjennomføring skal disputasen utsettes.
   
 • Dersom kandidaten ikke ønsker å gjennomføre digital disputas kan den utsettes