Skal forske på beredskap og krisehåndtering

Bilde av Sidsel Solbrække
Foto: Nils A. Kalve (HSN)

- Vi ønsker å inspirere til forskning og utvikling innen krise- og beredskapsfeltet, sa prodekan Sidsel Solbrække da hun åpnet "Senter for beredskap og integrert krisehåndtering" 11. mars.


Tekst: Tania M. Olsen og Jan-Henrik Kulberg

-Vi vil arbeide for å identifisere forskningsområder, knytte sammen praktikere og forskere i prosjekter som skal gi nytteverdi.  Vi skal bidra til akademisering av fagfeltet, gjennom å støtte utdanning på bachelor-, master - og doktorgradsnivå, sa Solbrække.

Enklere å hente faglig kompetanse

Representanter fra alle deler av beredskaps- og krisehåndteringsarbeidet i Norge var 11. mars samlet på campus Vestfold, for å feire åpningen av senteret og lære av ekspertene  Mange uttrykte hvor viktig et slikt senter er.

– Et slikt fagmiljø gjør det enklere å hente faglig kompetanse. Det er spennende det miljøet som vokser fram på høyskolen i samarbeid med myndigheter, frivillige organisasjoner og private. Vi har nok ikke vært gode nok til å samhandle, var det flere som uttalte.

Avgjørende med god samhandling

Senteret blir en faglig del av HSN, men med en separat referansegruppe som består av myndigheter, friville organisasjoner og private aktører som har beredskap og krisehåndtering på agendaen. Den overgripende filosofien er å fokusere på samhandling innenfor beredskap- og kriseområdet.

En satsing på HSN

Utvikling av forskningsbasert kunnskap om beredskapsledelse og integrert krisehåndtering er et satsingsområde ved HSN. Innenfor satsingsområdet skal det utvikles forskningsbasert kunnskap som kan gi effekt på blant annet:

  • Læring hos den enkelte aktør
  • Krisehåndtering og mestring
  • Scenarioutvikling
  • Økt kvalitet på samhandling ved større ulykker
  • Bedre simulatorprogram og treninger
  • Dokumentert læring av hendelser
  • Bedre teamledelse og organisering

Fra åpningen av det nye "Senter for beredskap og integrert krisehåndtering". Fra venstre:   Førsteamanuensis Leif Inge Magnussen (HSN) Professor Eric Carlström (HSN) Professor Glenn-Egil Torgersen (Forsvarets Høgskole, gjesteforeleser) Høgskolelektor Jarle Løwe Sørensen.  Foto.

Fra venstre: Førsteamanuensis Leif Inge Magnussen, senterleder (HSN),  professor Eric Carlström, faglig leder (HSN),  professor Glenn-Egil Torgersen (Forsvarets Høgskole, gjesteforeleser), høgskolelektor Jarle Løwe Sørensen (HSN).  Foto: Nils A. Kalve (HSN)

Skal skape noe nytt

 

Målet er en bedret og mer samhandlet beredskap. Satsingens forskningsfelt er bredt og tverrfaglig, og vil ha kobling til alle fakulteter på HSN. Forskningen innenfor satsingsområdet skal rette oppmerksomheten mot samspill og samarbeid mellom ulike etater og aktører, reaksjonsmønstre hos de ulike aktørene og oppbygging av aktørenes organisasjoner slik at de kan samhandle på en hensiktssvarende måte.

Ledelse

Faglig leder for senteret vil være professor II Eric Carlström, senterleder førsteamanuensis Leif Inge Magnussen og stipendiat/høgskolelektor Jarle Løwe Sørensen. Alle er ansatt på Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap ved campus Vestfold.

 For å få opp volumet på datainnsamling og dokumentasjon, vil høyskolen i tillegg bruke masterstudenter som prosjektmedarbeidere. I tillegg er det satt av en 20 % administrativ ressurs i form av en prosjektrådgiver for senteret i forbindelse med etablering og drift av senteret

Bakgrunn

Høyskolen og Redningsselskapet undertegnet i januar 2014 en rammeavtale om FoU-arbeid og kompetanseutvikling.

Som en del av samarbeidet er det opprettet en professor II-stilling og en stipendiatstilling innen beredskapsledelse og krisehåndtering, som er lagt til det samfunnsvitenskapelige fagmiljøet på Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, finansiert av Redningsselskapet.

Det er nedsatt en referansegruppe for senteret, bestående av:

Beredskapssjef Ronny Pedersen, Redningsselskapet

Beredskapssjef Jan Helge Kaiser, Fylkesmannen i Vestfold

Brannsjef Per Olav Pettersen, Vestfold interkommunale brannvesen               

Beredskapssjef Johan Marius Ly, Kystverket

Avdelingsleder Gunhild Rui, Avdeling for dokumentasjon: FOU, prosess, metode og analyse, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Rektor Nina Skarpenes, Politihøgskolen

Redningsinspektør Stein Solberg, Hovedredningssentralen i Sør-Norge

Flaggkommandør Sverre Nordahl Engeness, Kystvakta