Smittesporing og hurtigtesting ved USN

ÅPNE CAMPUSER: USN følger myndighetenes oppfordring og holder campusene åpne. – Vi har en høy terskel for å legge om til digital undervisning nå, sier beredskapsledelsen.
ÅPNE CAMPUSER: USN følger myndighetenes oppfordring og holder campusene åpne. – Vi har en høy terskel for å legge om til digital undervisning nå, sier beredskapsledelsen.

USN følger daglig med på smitteutviklingen i de åtte vertskommunene. Beredskapsledelsen har tett kontakt med kommunelegene og de lokale smittesporingsteamene, og følger opp alle smittetilfeller som blir kjent.


Kommunene har endret sine rutiner for smittesporing. De er pålagt å prioritere å vaksinere så mange som mulig, og har større frihet til å tilpasse smittesporingsarbeidet etter den kapasiteten de har. Våre vertskommuner har valgt ulike arbeidsmåter, og det påvirker smittesporingsarbeid på USN.

Nasjonale helsemyndigheter, og USN, oppfordrer alle til å vaksinere seg. Det gir den beste beskyttelsen mot alvorlig sykdom.

Hvis du er syk, skal du ikke komme til campus, men holde deg hjemme til du er frisk igjen. Det gjelder selv om du er fullvaksinert og har tatt en negativ PRC-prøve. På campus gjelder avstandsregelen, med unntak av i undervisningssituasjoner. Følg gode, innarbeide rutiner for håndhygiene. Dette gjelder både for ansatte og studenter.

Smittesporing ved smitte på campus

Når vi får informasjon fra en kommune om at en smittet student eller ansatt har vært på campus, bistår vi kommunen i smittesporingsarbeidet. Andre ganger kan det være en student som selv melder fra. Da må beredskapsledelsen vurdere om det er nødvendig å gjøre tiltak. 

Kommuneoverlegen kan pålegge studenter som har vært utsatt for smitterisiko, å gå i karantene hvis de ikke er beskyttet, det vil si er fullvaksinert eller har gjennomgått korona for mindre enn tolv måneder siden. Kommunen kan også bestemme om studentene kan slippe karantene ved å følge et testregime. Studentene har selv ansvar for å følge opp dette.

Når beredskapsledelsen får informasjon om smitte, varsles programkoordinator og instituttleder. Programkoordinatoren har ansvar for å informere undervisere eller andre som har vært i kontakt med den/de aktuelle studenten/studentene.

Hvis det blir tatt beslutninger som omfatter hele eller store deler av en campus, vil alle ansatte på campusen bli informert på epost. Det vil også bli publisert informasjon på intranett og på www.usn.no/korona

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet i kommunen vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om den som er syk må isoleres, og i så fall hvordan det skal legges til rette. Kommunene har et ansvar for å tilby alternative boliger ved behov, og SSN gjør også en stor innsats for å finne alternative boliger til studenter som må isoleres. Hvis studenter isoleres og ikke kan få hjelp fra venner eller andre til praktiske gjøremål som å handle mat osv, vil SSN forsøke å hjelpe.

Hvorfor er oversikten over smittede borte?

På våren ble det publisert en oppdatert liste over alle smittetilfeller som beredskapsledelsen var kjent med på USNs nettsider. Det gjøres ikke lenger. Ettersom kommunene følger ulike rutiner for smittesporing, er det nå større usikkerhet om vi har kjennskap til alle smittetilfellene.

Høy terskel for digital undervisning

I august var det et større smitteutbrudd i Ringerike, med en stor andel studenter blant de smittede. Etter anbefaling fra kommunelegen ble det lagt om til digital undervisning i to uker for hele campus Ringerike. I Vestfold ble det lagt om til digital undervisning for en gruppe på ca. 80 studenter noen få dager, denne beslutningen ble tatt på USN.

– Vi har en høy terskel for å legge om til digital undervisning nå. Nasjonale myndigheter har gitt klare signaler om at de ønsker at universitetene skal være åpne. Men vi vil naturligvis lytte til råd fra helsemyndighetene i vertskommunene, sier infrastrukturdirektør og beredskapsleder Gro Bratsberg.

Hurtig- eller selvtester på campus

Det er eller har vært tilbud om hurtigtester eller selvtester på alle campuser, i litt ulike perioder og omfang. Dette er tilbud som gis i samarbeid med vertskommunene, og som er avhengig av at kommunene ønsker å prioritere testkapasitet på campus.  

– Det er fint å kunne tilby hurtigtester eller selvtester på alle campusene, men tilgangen på tester som studentene kan ta selv, og på helsepersonell som er nødvendig for å ta hurtigtester, er ikke tilstrekkelig til at vi kan ha et kontinuerlig tilbud på alle campusene. Vi vurderer nå hvordan vi kan etablere en ordning med utdeling av selvtester på mer permanent basis, sier Bratsberg.

Hurtigtester og andre tester er et tilbud til studentene. USN har kan ikke pålegge studentene å teste seg, eller kreve at de viser koronasertifikat eller negativt testresultat for å delta på forelesninger eller andre aktiviteter.

 

keyboard_backspace Koronatester på campus og i kommunen