Statsbudsjettet: 5 nye stipendiater til HSN

Høgskolen i Sørøst-Norge får et budsjett for 2017 som overstiger 1,7 milliarder kroner. HSN får 5 nye stipendiatstillinger innenfor realfag, teknologi og profesjonsfag, og har nå totalt 104. – De nye stillingene er kjærkomne da de styrker basisfinansieringen av våre doktorgradsprogram, sier rektor Petter Aasen ved HSN.


Statsbudsjettet 2017
 
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) ble etablert 1. januar 2016, da høgskolene i Telemark (HiT) og Buskerud og Vestfold (HBV) fusjonerte og ble Norges nest største statlige høyskole, større enn flere av dagens universiteter.

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram torsdag 6. oktober, framgår det at HSNs budsjett kommer til å passere 1,7 milliarder kroner.  Det er en økning på 3,9 prosent fra fjorårets salderte budsjett på 1,6 milliarder.
 
Noe av økningen skyldes videre oppbygging av studieplasser som allerede er etablert.

Ny lærerutdanning

Regjeringen foreslår å bruke 252 millioner kroner på innføring av ny femårig lærerutdanning, og skriver i budsjettforslaget at den vil komme tilbake til fordeling av disse midlene.  
 
- Jeg forutsetter jo at HSN får en andel av disse pengene, som står i forhold til vår posisjon som en stor aktør innen lærerutdanning, sier rektor Petter Aasen.  

 
- Regjeringen har også satt av 150 millioner til SAK-midler (Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon). Også her forventer jeg at vi får vår andel til å fullføre det fusjonsarbeidet vi er i gang med. Det koster å slå institusjoner sammen, sier Aasen.

Endret finansieringssystem

Regjeringen har endret systemet for finansiering av universiteter og høyskoler.   Endringene skal stimulere lærestedene til å arbeide mer med kvaliteten i utdanning og forskning, i følge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
 
 Det justerte systemet skal blant annet stimulere til å utdanne flere kandidater, til å skaffe mer bidrags- og oppdragsinntekter, flere inntekter fra EU, og til å legge til rette for flere utvekslingsstudenter.
 
- I det nye finansieringssystemet til regjeringen har utdannings- og forskningsresultater fått større betydning enn tidligere.  Det gir oss større muligheter til selv å påvirke utviklingen i fremtidige bevilgninger. Vi visste at krav til resultater innenfor utdanning og forskning, og finansiering utover statsbudsjettet, ville bli skjerpet med ny finansieringsmodell. Dette var en av begrunnelsene for etableringen av HSN. Vi arbeider nå strategisk for at etableringen av den nye høgskolen skal gi større gevinster på noe sikt, sier rektor Petter Aasen. 

Han sier den nye finansieringsmodellen bygger opp under strukturendringene i sektoren.

- Modellen vil være krevende for de mindre høyere utdanningsinstitusjonene, sier Aasen.

Avbyråkratisering og effektivisering

Han registrerer at det også i år kommer kutt på 8 millioner kroner til HSN for å stimulere til avbyråkratisering og effektivisering.

– Slik sett tar regjeringen med den ene hånden og gir med den andre. Samlet begynner nå disse årlige reduksjonene til HSN å nærme seg 30 millioner. Det er selvsagt krevende for alle høyere utdanningsinstitusjonene. Hensikten er avbyråkratisering. I praksis går det på kvaliteten løs, sier Aasen.
 

Kommentarer:

Rektor Petter Aasen, mob: 995 29 024

 

Dette er hovedtrekkene for HSN:

Budsjett på over 1,7 milliarder kroner.

Økning på 3,9 prosent fra fjorårets budsjett.

5 nye stipendiatstillinger innenfor realfag, teknologi og profesjonsfag.

Tildelinger av nye studieplasser i 2014, 2015 og 2016 følges opp med 11,8 millioner kroner.

Tildelinger av stipendiatstillinger i 2016 følges opp med 18,3 millioner kroner.

Lønns- og prisvekst kompenseres med 33 millioner kroner.

Regjeringen bevilger også penger til nytt studenthus  og simuleringssenter ved campus Porsgrunn, som er prosjekter som allerede er påbegynt. 

I likhet med i fjor får høyskolen et kutt på 8 millioner kroner som del av regjeringens tiltak for å redusere byråkrati og å effektivisere offentlig sektor.    

Reduksjon på  662 000 kroner som følge av gevinster ved overgangen til digital post.


 

Dette vil påvirke HSN-studentene:

Studielånsrenten øker med 0,35 prosentpoeng.

I tillegg vil regjeringen avvikle reisestipendet til reiser i Norge og Norden.

Regjeringen starter opptrappingen til 11 måneders studiestøtte