Stipendiater kan søke om forlenget periode

Illustrasjon: Stabler med bøker

Stipendiater kan søke om forlenget stipendiatperiode hvis de blir forsinket i arbeidet på grunn av koronaepidemien.


USN følger de nasjonale føringene når det gjelder forlengelse av stipendiatperioder.

I meldingen fra Kunnskapsdepartementet 1.april 2020 heter det at «Stengte campusfasiliteter og endret omsorgssituasjon grunnet stengte barnehager og skoler kan være grunnlag for forlengelse av åremålet for stipendiater dersom det har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen, ref. forskriften om ansettelsesvilkår (…) §2-3.» Departementet viser i den sammenheng særlig til § 2-3 sjette ledd, som omtaler «uforutsette hindringer av arbeidsmessig art som ikke kan lastes stipendiaten».

Omsorgsoppgaver grunnet stengte barnehager og skoler

Stipendiater kan søke om forlengelse av stipendiatperioden med utgangspunkt i innvilget permisjon for å ta vare på syke barn. (omsorgspermisjon).  Du søker i DFØ-ID. Rettigheten til lønnet omsorgspermisjon er utvidet i forbindelse med koronapandemien. Fravær gir rett til forlengelse av stipendiatperioden tilsvarende permisjonstiden, også for enkeltstående dager.

For å få behandlet søknaden må du i tillegg til å søke om syke barn dager i DHØ/ID sende en søknad til postmottak@usn.no i etterkant av at uttaket av dagene er gjort. Dette er fordi DFØ-ID-søknad bare er en beskjed til nærmeste leder om at de bruker sykt- barn- dagene. Vi som skal behandle søknaden og gjøre et vedtak som sendes i brevs form må få en kort søknad også.

Stengte campusfasiliteter og manglende datainnsamling

Stipendiater som blir forsinket i sitt doktorgradsarbeid på grunn av stengte campusfasiliteter eller manglende datainnsamling i forbindelse med koronapandemien, har rett til forlengelse av stipendiatperioden tilsvarende den tiden man har vært utestengt og forhindret i å utføre arbeidet.

Det er viktig at hver enkelt stipendiat dokumenterer årsakene til en mulig fremtidig forsinkelse, og hvilke endringer som er blitt satt i verk for å begrense forsinkelsen mest mulig. Når du etter hvert ser hvilket omfang du er blitt forsinket på grunn av koronapandemien, sendes en enkel søknad til postmottak@usn.no med kopi til nærmeste leder. Leder gir en anbefaling som legges ved søknaden.

I de tilfellene hvor det haster med en avklaring, sendes søknad til nærmeste leder som vil håndtere saken i samarbeid med personalavdelingen og forskningsavdelingen. Dette gjelder særlig de som er i sluttfasen av sin stipendiatperiode. 

Frivillig innsats

Stipendiater som påtar seg frivillig arbeid i forbindelse med koronapandemien, f.eks. helsepersonell, lærere eller barnehagelærere, kan søke om permisjon uten lønn for den perioden og stillingsstørrelsen som er aktuell. Stipendiater med pliktarbeid må gjøre dette i samråd med nærmeste leder. Stipendiatperioden vil bli forlenget tilsvarende permisjonstiden. En enkel søknad sendes til postmottak@usn.no med kopi til nærmeste leder.

Beordring

Skulle det komme til at stipendiater blir beordret til tjeneste under koronapandemien, gis det permisjon fra stipendiatstillingen i den aktuelle perioden og i det omfanget som kreves.  Beordringsskriv sendes postmottak@usn.no, med kopi til nærmeste leder. Ansettelsesperioden forlenges tilsvarende perioden og omfanget man er beordret. Avlønning skjer i hht gjeldende regler for beordring.

USN har som mål at alle våre stipendiater skal fullføre sin ph.d.-utdanning, og vi vil strekke oss så langt som mulig for å imøtekomme de utfordringer som flere av våre stipendiater vil komme til å oppleve. Vi er også klar over at ulike finansieringsmodeller kan gi ulike utfordringer. Her avventer vi på ytterligere tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet om bl.a. finansiering av en eventuell forlengelse av ph.d.-stipendet.