Studentmobilitet vårsemesteret 2021

Vi legger til rette for inn- og utveksling så langt det er mulig og faglig forsvarlig.


USN-styret vedtok i juni å avlyse all ordinær utveksling i høstsemesteret 2020 – både for inn- og utreisende. Dette ble gjort på bakgrunn av gjeldende koronatiltak fra norske myndigheter, og beslutningen ble gjort i dialog med Universitets- og høyskolerådet (UHR).  

Nå understreker Kunnskapsdepartementet (KD) at utdanningsinstitusjonene «i størst mulig grad skal planlegge for studentmobilitet» i vårsemesteret 2021.

Vibeke Bredahl– Dette har vi tenkt til å etterfølge, så sant det er faglig forsvarlig. Likevel vil færre studenter ha anledning til inn- og utreise enn i et ordinært vårsemester, sier studiedirektør Vibeke Bredahl.

Nødvendige reiser

Utenriksdepartementet (UD) presiserer at reiser som studenter gjennomfører til sine utenlandske studieland er nødvendige reiser på lik linje med nødvendige arbeidsreiser.

På bakgrunn av nye føringer og hensyn for 2021 vil vi:

•    legge til rette for studentinnveksling til våre internasjonale program
•    legge til rette for studentutveksling til våre avtalepartnere i Europa
•    kansellere studentutveksling utenfor Europa
•    kansellere all praksisutveksling for helse-, sosialfag og lærerutdanningene

I tillegg: I særlige tilfeller, der vi har internasjonale forsknings- og utviklingsarbeid hvor vi er forpliktet til mobilitet av studenter og ansatte, kan det bli tilrettelagt for inn- og utveksling.

Vårt ansvar

USN har ansvaret for studentenes sikkerhet. I dette ligger at vi har informasjonsplikt overfor studentene, slik at de sørger for å ha gyldig reiseforsikring, at de setter seg godt inn i og forholder seg til smitteverntiltakene som gjelder i studielandet, og dessuten at de har god dialog med sin utenlandske vertsinstitusjon om gjennomføringen av utvekslingsoppholdet.

Det er også krevet av oss at vi har tett og god kommunikasjon med studentene som vil ha delstudier i utlandet om særlig uforutsette hendelser og risiko forbundet med utreise i dagens situasjon.

– Pandemien har også synliggjort felles globale utfordringer, og behovet for å adressere disse i våre utdanninger og for våre studenter, sier Bredahl.

Uforutsigbart

– Pandemien er uforutsigbar. Smittenivået er i endring, og det er mangel på langsiktige perspektiver. Dette gjør at vi og studentene må være forberedt på at undervisningen kan bli digitalisert underveis i utvekslingsoppholdet, om omstendighetene krever det, sier Ormstad.

Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) presiserer at Erasmus-mobilitet i vårsemesteret kan bli startet opp virtuelt dersom det blir nødvendig av smittevernhensyn, men man må planlegge for en fysisk komponent/mobilitet på minimum tre måneder (studieopphold) eller to måneder (praksisopphold).

Dersom den fysiske komponenten ikke lar seg gjennomføre på grunn av smittesituasjonen, vil virtuell mobilitet gjennom hele semesteret kunne bli godkjent som et såkalt «force majeure-tilfelle» (lovdata.no).

Forsikringsutfordringer

Selv om utvekslingsopphold nå blir definert som nødvendige reiser, vil alle land utenfor Europa bli regnet som røde i UDs oversikter frem til 1. oktober. Sannsynligheten for at ordningen blir videreført for mange av landene er stor. Det foreligger også innreiserestriksjoner for flere av disse landene.

Forsikring kan dermed bli et problem for utreisende studenter, siden mange forsikringsselskaper opplyser at de ikke dekker retur og ekstra utgifter knyttet til Covid-19.

Studenter som reiser med Erasmus+ har muligheter til å få dekket utgifter som forsikringen ikke dekker i force majeure-tilfeller (lovdata.no).

«Internasjonalisering hjemme»

Studentsamskipnaden kan ikke garantere bolig for innreisende studenter for våren 2021.

Rektor oppfordrer derfor fakultetene til å parallelt jobbe innovativt med «internasjonalisering hjemme».

Konkrete eksempler kan være digitale eller fysiske gjesteforelesninger, internasjonale seminarer og digitale samarbeid med studenter ved partneruniversiteter i andre land.