Tester skolebarns fysiske form

Illustrasjon: Barn som klatrer. iStockphoto/ AdrianHillman
Illustrasjon: iStockphoto/ AdrianHillman

HSN-forskere følger effektene når norsk testopplegg for barns fysiske form tas i bruk i Litauen.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg

- Barns fysiske aktivitetsnivå forandres dramatisk fra barn til voksen alder. Studier som viser sammenhengen mellom fysisk aktivitet, fysisk form og helse er mangelfulle, og det finnes få måle-metoder for å måle barns fysisk motoriske kapasitet. Et resultat av dette er at man stadig ser at måle-metoder for voksne blir brukt på barn.  

Det sier professor Ingunn Fjørtoft og førsteamanuensis Lise Kjønniksen ved Fakultet for Humaniora, Idrett og Utdanningsvitenskap.  De er de norske deltakerne i prosjektet som nå er under oppstart. 

5 - 11 år

Professor Fjørtoft er også en av forskerne bak selve testen, som nå tas i bruk på nasjonalt nivå i Litauen.

- I Litauen finnes det per i dag ingen evidensbasert fysisk motorisk test for barn under 12 år. De ønsker derfor hjelp til å bruke det norske test-opplegget på nasjonalt nivå, for å kartlegge elevers fysisk motoriske kompetanse i alderen 5-11 år, forteller de to forskerne fra campus Notodden.

De har lang og god erfaring med testen gjennom kroppsøvingsstudiet på Notodden.

- Hva skal HSN bidra med?

- Vi skal bidra med ekspertise og råd når det gjelder implementeringen av test-opplegget i Litauen, sier Fjørtoft og Kjønniksen. 

Deltakere på Workshop i Notodden. Foto

Lærerne kurses

Det foreligger allerede testresultater fra 500 skolebarn, og 1200 lærere kurses i disse dager i å bruke testen på nasjonalt nivå i Litauen.

Dette skal resultere i tre-fire internasjonale publikasjoner.  Forskergruppen hadde en workshop i juli på Notodden, hvor data ble analysert og interessante resultater ble framstilt, forteller de to.

- Foreløpige resultater viser en lineær sammenheng mellom testscore og alder, og lite forskjell på kjønn. Sammenliknet med norske data, viser resultatene en svakere prestasjon hos barn i Litauen enn de norske. Dette er funn som vil bli utforsket nærmere. Testresultatene vil kunne indikere mangler i grunnleggende bevegelseskompetanse.  I så fall kan tidlig innsats gjennom kroppsøvingsfaget bidra til en bedre bevegelses-utvikling, og fysisk kompetanse hos barn i aldersgrupen 5-12 år, sier HSN-forskerne. 

Svært interessant for Litauen

Dekan ved The Lithuanian Sports University - Arunas Emeljanovas sa i en reportasje i avisen Varden før sommeren at sportsuniversitetet først merket seg testopplegget etter at det ble publisert i form av en artikkel i et internasjonalt tidsskrift.

- Vi har ikke hatt en slik type test for mindre barn i Litauen tidligere. Testen framstår som svært interessant, sa Emeljanovas til Varden.

 

Dette er prosjektet

Målet  er å modernisere innholdet i kroppsøvingsfaget i Litauen

Studien er en del av et internasjonalt NORPLUSS-prosjekt mellom Litauen (Lithuanian Sport University) og Norge (HSN).

Tilsvarende studier er ikke gjort tidligere.

Siktemålet med studien er å modernisere kroppsøvingsfaget i skolen.  Da kan  kroppsøvingsfaget i større grad imøtekomme elevens behov for bevegelseslæring og utvikling.  Dette har hatt lite fokus i kroppsøvingsmiljøer i begge land.  

For å nå målet om modernisering av faget, ønsker forskerne å gjennomføre den fysisk motoriske testen på elever på barne-trinnet

De vil også implementere testen i utdanning av lærere, for å kunne følge opp barns motoriske utvikling og fysiske kompetanse over tid.

Formålet er å øke lærernes kvalifikasjoner, ved å kurse dem i test- metodologien.

Forskergruppen består av to forskere fra hvert land, samt et team av testpersonell ute i skolene.

Fra Norge og HSN deltar professor Ingunn Fjørtoft og førsteamanuensis Lise Kjønniksen ved Fakultet for Humaniora, Idrett og Utdanningsvitenskap.

Dette er  testen

"Measuring Physical Fitness in Children Who Are 5 to 12 Years Old With a Test Battery That Is Functional and Easy to Administer" .Journal of Physical Therapy Volume 91 Number 7 pp.1097-1095.

Den fysisk motoriske testen har blitt utviklet for barn av forskerne: Fjørtoft, Pedersen, Sigmundson og Vareijken (2011).

Testen er enkel å utføre, og lik for alle aldersgrupper.

Den består av objektive mål (m, cm og sekunder).

Testøvelsene baserer seg på øvelsene løp, hopp, kast og klatring.

Begrunnelsen for dette øvelsesutvalget, er at dette er naturlige aktiviteter å gjøre for barn i denne aldersgruppen.