Tetter kompetansehull i eldreomsorgen

Gro Næss sammen med en gruppe studenter ved GVK. Foto
Gro Næss, fagansvarlig for studiet Geriatrisk vurderingskompetanse, sammen med engasjerte studenter.

Gjennom deltidsstudiet Geriatrisk vurderingskompetanse skaffer sykepleiere seg etterlengtet kompetanse. Flere norske kommuner bruker denne utdanningen i kompetanseløft-satsinger.


Samhandlingsreformen har gitt sykepleiere ved sykehjem og i hjemmesykepleien en mer kompleks arbeidshverdag. Mange eldre lever hjemme med funksjonssvikt, multisykdom og stort legemiddelbruk. Samtidig blir eldre pasienter i langt større grad enn tidligere skrevet ut fra sykehus uten at behandlingen er ferdig.

Pasienter som har behov for avansert geriatrisk helsehjelp blir dermed overlatt til kommunehelsetjenesten, noe som betyr at sykepleierne her får et stort ansvar for til dels komplekse pasientsituasjoner.

Sikrere, riktigere og viktigere

– Pleietrengende eldre kan være en kjempeutfordrende pasientgruppe; De har gjerne et sammensatt sykdomsbilde, går på mange ulike medikamenter og har symptomer som kan være både atypiske og diffuse. Det er «ei suppe» det kan være vanskelig å forholde seg til, særlig for en sykepleier som er alene med pasienten, sier Maira Nicola Lund Saleem, som jobber i hjemmesykepleien i Færder.

Hun får støtte fra arbeidsgiveren til å ta deltidstudiet Geriatrisk vurderingskompetanse, og lærdommen herfra har allerede forandret arbeidshverdagen hennes:

– Gjennom studiet har jeg fått redskaper som gjør at jeg foretar sikrere, riktigere og viktigere observasjoner av pasientene. Jeg opplever et annet gjennomslag når jeg rapporterer videre til legene: Jeg blir hørt på en annen måte og har større mulighet til å utgjøre en forskjell for pasientene mine, forteller Saleem.

Medstudent Joran Aanonsen utdyper:

– I vår arbeidshverdag er det essensielt å tenke forebygging. Da må vi være i stand til å fange opp de små tegnene tidlig og iverksette riktige tiltak, slik at vi unngår unødvendige sykehusinnleggelser og øker livskvaliteten til pasientene, sier Aanonsen, som arbeider som sykepleier ved Helsehuset i Østfold.

Åpenbart behov

Deltidsstudiet Geriatrisk vurderingskompetanse (masternivå) er laget på skreddersøm for å tette vesentlige kompetansehull i eldreomsorgen.

– Å tilby studier som i størst mulig grad også møter fremtidige behov i helsevesenet er et viktig samfunnsmandat for USN, sier Gro Næss, som er fagansvarlig for studiet.

Studiet kom til verden etter et prosjektsamarbeid med sju kommuner i Norge, der fastleger og sykepleiere deltok, og om lag 100 pasientsituasjoner med hjemmeboende, multisyke eldre ble analysert.

– Vi vurderte pasientenes behov for helsehjelp og så på hva de fikk og ikke fikk. Behovet for systematisk observasjon og vurdering var åpenbart – dette hadde sykepleierne lite kompetanse til å gjøre, forteller Gro Næss, som er fagansvarlig for studiet Geriatrisk vurderingskompetanse.

Dette samsvarer med forskningsresultatene til USN-forsker Pia Cecilie Bing-Jonson, som påviste store mangler i kompetansen hos ansatte i eldreomsorgen.

Klinisk fokus

Studiet har vokst fra å være et betalingsstudium til å bli et åpent studium som i år har 65 studenter fra hele landet.

– Studiet har et tydelig klinisk fokus, og den uttalte målsettingen er at studiet skal munne ut i en kompetanse som sykepleierne kan bruke i sin arbeidshverdag, sier Næss.

Ved siden av forelesninger, gruppearbeid og oppgaveinnleveringer, jobber studentene også med praktiske prosedyrer knyttet til relevante pasientsituasjoner på en egen øvingsavdeling ved universitetet. I tillegg til å bruke egen kompetanse på feltet, har USN et tett samarbeid med praksisfeltet og bruker for eksempel geriater (leger med spesialisering innen sykdom hos eldre mennesker) som eksterne undervisere.

Studiet er lagt opp slik at studentene også kan følge undervisningen og delta aktivt i timene via nettbaserte løsninger. Det gjør at vi har studenter fra hele landet.

Studiet er på mastergradsnivå, og har studenter som enten tar det som en videreutdanning eller inkluderer utdannelsen som et emne i et mastergradsløp.

– Studiet er krevende, men det har gitt meg mersmak. Det er gøy og relevant, og jeg vil vite mer. Master i Avansert klinisk sykepleie er en naturlig og fristende vei videre, selv om jeg ikke har bestemt meg ennå, sier student og sykepleier, Joran Aanonsen.

Skien satser på Geriatrisk vurderingskompetanse

Flere kommuner bruker Geriatrisk vurderingskompetanse som en sentral del av kompetansehevingen innen kommunehelsetjenesten.

Nylig bestemte Skien kommune seg for det samme og legger nå til rette for at alle sykehjem i Skien kommune hvert år skal være representert med en sykepleier ved dette studiet (skien.kommune.no).

– Vi ønsker å satse på geriatrisk videreutdanning for sykepleierne på våre institusjoner og velger USN etter svært gode erfaringer fra våre sykepleiere som har gjennomført studiet Geriatrisk vurderingskompetanse der. Dette har vi lagt inn som eget punkt i vår utviklingsplan, og det er et tiltak både når det gjelder kvalitet og rekruttering, sier Monica Hammari, Fagsjef Heldøgns omsorgstjenester i Skien kommune.

Fagansvarlig ved studiet, Gro Næss, er glad, men ikke overasket over den positive mottakelsen Geriatrisk vurderingskompetanse får blant studentene og deres arbeidsgivere:

– Kommuner som Skien fortjener ros for at de satser på sine ansatte. Kompetansen sykepleierne får vil øke kvaliteten på tjenestene kommunen gir, og tydelig satsing på kompetanse vil også være en fordel for kommunen ved rekruttering av nye sykepleiere sier Næss.

 

 

Dette er Geriatrisk vurderingskompetanse

Deltidsstudium på mastergradsnivå (30 studiepoeng)

Utdanningen er nett- og samlingsbasert. Det betyr at det holdes samlinger på campus Vestfold, der enkelte av disse har obligatorisk frammøte. Studentene velger selv om de vil være fysisk til stede eller delta over nett i resten av utdanningen.

Fokuset er på multisyke eldre som er påvirket av aldersendring, sykdomsprosesser og polyfarmasi. Dette er pasienter som ikke bare trenger omsorg, men avansert geriatrisk helsehjelp. Studentene arbeider med pasientenes behov for helsehjelp i stabile og akutte faser. Sykepleieren har et stort ansvar for disse pasientene i hele helsevesenet, på tvers av forvaltningsnivå. Observasjon og vurdering er kjernekompetanse hos sykepleiere.

Geriatrisk vurderingskompetanse er godkjent som emne i både master i avansert klinisk sykepleie og i master i klinisk helsearbeid, studieretning geriatrisk helsearbeid.