Vant masterpris i økonomi og ledelse

F.v: Ida Kasin og Lene Våle Isaksen vant prisen for beste masteravhandling i økonomi og ledelse på USN Handelshøyskolen i 2020.
STOLTE MOTTAKERE AV MASTERPRIS: – Vi har levert en masteravhandling vi er stolte av, sier Ida Kasin (fra venstre) og Lene Våle Isaksen. (Foto.Privat)

Lene Våle Isaksen og Ida Kasin vant prisen for beste masteravhandling i økonomi og ledelse på USN Handelshøyskolen i 2020.


– Vi ble veldig overrasket da vi fikk beskjed om at vi hadde vunnet pris for beste masteravhandling i økonomi og ledelse for 2020. Vi er utrolig stolte, og kunne ikke fått en bedre avslutning på masterutdanningen vår ved USN, sier Lene Våle Isaksen og Ida Kasin.

De har tatt master i økonomi og ledelse, med spesialisering industriell økonomi. Studiet har foregått både ved campus Ringerike og campus Kongsberg.

På grunn av smittevernrestriksjonene ble prisen overrakt digitalt på Zoom mandag 25. januar. Her presenterte de også de viktigste funnene sine.

De har kartlagt hvilke faktorer som påvirker investeringsbeslutningene til norske aktive eierfond, og hvordan de ulike fondene vurderer viktigheten av disse faktorene.

Faktorene som ble undersøkt er:

  • human- og sosialkapital
  • forretningsplan
  • lønnsomhet
  • produkt
  • marked
  • bærekraft og samfunnsansvar

Gir ny kunnskap

Lene Våle Isaksen og Ida Kasin har sammenlignet såkornfond, venturefond og oppkjøpsfond. Det er i liten grad forsket på hvordan disse faktorene påvirker investeringsbeslutninger til aktive eierfond i Norge. Funnene deres gir derfor ny kunnskap.

– Vi har samlet inn data gjennom bruk av spørreskjema rettet mot aktive eierfond i Norge. Skjemaene ble sendt til personer med en sentral rolle i investeringsbeslutningen, forteller Lene og Ida, som totalt har kartlagt 51 aktive eierfond og 30 selskaper.

De mener avhandlingen viser at alle faktorene som er undersøkt er viktige i investeringsbeslutningen, men viktighetsgraden varierer.

– Noe overraskende kom bærekraft og samfunnsansvar ut som minst viktig.

Viktigste faktorene for investeringsbeslutningen:

  • karakteristikker ved markedet
  • forretningsplan
  • lønnsomhet

– Vi gjennomførte en deskriptiv analyse og rangerte faktorene på en skala fra en til fem ut fra viktighet. Alle faktorene oppnår over 3,7 på denne skalaen. Det vil si at alle faktorene viser seg å være av betydning i de aktive eierfondenes investeringsbeslutning. «Bærekraft og samfunnsansvar» fremstår som undersøkelsens minst viktige faktor.

LES OGSÅ: Ferske siviløkonomar fekk pris for forsking på "blockchain"

Lene Våle Isaksen og Ida Kasin vant prisen for beste masteravhandling i økonomi og ledelse på USN Handelshøyskolen i 2020, og presenterte funnene sine på Zoom.
Viktig, men ikke kritisk

Lene og Ida sier funnet kan være misvisende fordi faktoren er  viktig for de aktive eierfondene, men ikke nødvendigvis kritisk på investeringstidspunktet.

– Bærekraft og samfunnsansvar er noe eierfondene jobber aktivt med gjennom deres eierskap i porteføljebedriften. Vi gjennomførte også enveis variansanalyser for å undersøke hvorvidt det er forskjeller i hvordan såkorn-, venture- og oppkjøpsfond vurderer viktigheten av de ulike faktorene. Funnene viser signifikante forskjeller i aspekter ved human- og sosialkapital og produkt. Disse aspektene viste seg å være av større viktighet for såkorn og venturefond enn for oppkjøpsfond. For de andre faktorene fant vi ingen signifikante forskjeller. Vi kan dermed ikke påvise noen betydelig forskjell i hvordan såkorn-, venture- og oppkjøpsfond vurderer disse.

–Stolte av masteren vår

De sier arbeidet med masteravhandlingen har vært interessant og lærerikt, men også krevende og til tider utfordrende.

– Prosessen har bidratt til at vi har fått en god forståelse av hva aktiv eierkapital er, og hva slags betydning det har for norske entreprenører og vekstbedrifter. Arbeidet har gitt oss spennende innsikt i hva de ulike aktive eierfondene verdsetter i sin vurdering av potensielle porteføljebedrifter.

– Vi har levert en masteravhandling vi er stolte av, og ønsker å takke veilederen vår Lise Feirud og andre forelesere på campusene i Kongsberg og Ringerike for tilgjengelighet, gode innspill, konstruktive tilbakemeldinger og motiverende samtaler.

Skryt fra veilederen

– Det har vært en veldig god opplevelse å veilede og jobbe sammen med Ida og Lene. De samarbeidet veldig bra og utfylte hverandre. Begge stilte alltid forberedt, og vi hadde gode diskusjoner som førte til en god prosess, sier førsteamanuensis Lise Feirud.Førsteamanuensis Lise Feirud  - foto

Hun forteller at de har jobbet selvstendig, med en klar tanke om hva de ville forske på. Det modnet og utviklet seg fra forprosjektet til selve masteravhandlingen.

– De holdt god fremdrift og var løsningsorienterte når noe oppsto. Jeg synes dette er en velfortjent pris til dem, sier Feirud.

Kan bli vitenskapelig artikkel

Professor Tonny Stenheim er programkoordinator for master i økonomi og ledelse. Han er imponert over studentenes arbeid, særlig i en krevende tid med pandemi. Stenheim mener avhandlingen holder så høyt nivå at den kan bli publisert som en vitenskapelig artikkel. Dette er noe flere masterstudenter på USN har gjort tidligere, gjerne i samarbeid med vitenskapelig ansatte.

– Jeg er litt overrasket over funnet deres som viser at bærekraft og samfunnsansvar ikke prioriteres høyere. Jeg tror kapitalen vil gå mot grønne investeringer fremover, ikke minst på grunn av nye reguleringer i EU, sa Stenheim under prisutdelingen.

– Ja vi tror også det vil bli viktigere på investeringstidspunkter fremover. Respondentene sier de verdsetter bærekraft og samfunnsansvar, men i den tidlige fasen av bedriftsutviklingen er det ikke avgjørende, svarte Lene Våle Isaksen og Ida Kasin.

LES OGSÅ: Rett type belønning kan motivere varslere

Masteravhandlingen

«Faktorer som påvirker norske aktive eierfonds investeringsbeslutning : En sammenligning av såkorn-, venture- og oppkjøpsfond.»

Pris og gavekort

25. januar fikk Lene Våle Isaksen og Ida Kasin overrakt prisen digitalt av banksjef Steinar Haugli i Sparebank 1 Ringerike Hadeland og dekan Hans Anton Stubberud ved USN Handelshøyskolen.

Prisen består av gavekort på kr 20 000 fra Sparebank 1 Ringerike Hadeland, og bærer også bankens navn.

Masterprisens kriterier:

1. Avhandlingen representerer en teoretisk og empirisk studie som bidrar til ny akademisk innsikt som tilfredsstiller krav til vitenskapelighet, posisjonering og akademisk håndverk.
 

2. Avhandlingen har stort innslag av kreativitet når det gjelder valg og utforming av teori, modell og metode.
 

3. Avhandlingen bidrar til ny innsikt innen beslutningsområder som bidrar til bedrifters muligheter til å øke sin konkurranseevne og lønnsomhet.
 

4. Det legges særlig vekt på at avhandlingen har klare ledelsesmessige implikasjoner for forbedring av praksis, samt relevante, innovative og klare strategier for utvikling av effektive organisasjoner.

Det ble også delt ut priser til beste bachelorprosjekter:

Bachelor i økonomi og ledelse
Tom Magne Haraldsen og Galiya: Zaripova

Med oppgaven: «En kvantitativ undersøkelse av kapitalstruktur i små og mellomstore bedrifter i Norge – Hvilke bedriftsspesifikke faktorer synes å være av betydning for små og mellomstore bedrifter i Norge?»

 

Bachelor i IT og Informasjonssystemer
Yegor Gordiyenko Pettersen, Håkon Feragen Stene, Alexandra Thorstensen,  Mahandri Wardhana, Joakim Westby           

Med oppgaven: «Mobilapplikasjonen «USN Jobb Matching»»