Nordplus-nettverk

Samarbeidet innen Nordplus-nettverk er organisert i et nettverk av samarbeidende læresteder i flere nordiske land, inkludert de baltiske landene. Utvekslingen skjer i hovedsak innenfor nettverket.


Nordplus høyere utdanning tilbyr stipender til studenter og lærere slik at de kan studere eller undervise ved andre nordiske universiteter og høgskoler.

I tillegg kan utdanningsinstitusjonene søke om økonomisk bidrag til nordisk-baltiske utdanningsprosjekter, som for eksempel felles studieprogram, kortere intensivkurs eller andre typer samarbeid.

Nordplus ble introdusert i 1988 som et nordisk samarbeidsprogram og ble i 2008 utvidet til å gjelde også de baltiske landene.

Studentutveksling

Med stipend fra Nordplus kan du ta deler av studiet og/eller et praksisopphold i et annet nordisk eller baltisk land. Utenlandsoppholdet er en integrert del av fagplanen ved ditt norske lærested og utenlandsoppholdet skjer uten tap av tid. For å kunne søke om Nordplus-stipend må hjemmeinstitusjonen din være deltaker i Nordplus-programmet, og du må ha fullført minst ett år av dine studier.

Nordplus-programmet og Erasmus+ er bygget opp etter samme lest. Studieoppholdet i utlandet er forhåndsgodkjent av relevant fagavdeling på ditt studiested.

Utvekslingen foregår mellom fagmiljøer (institutter) som har inngått Nordplus-avtaler seg i mellom innenfor et nettverk, slik at studentenes valgmuligheter avhenger av hvilke nettverk fagmiljø er med i. Det er det enkelte fagmiljø som eier de ulike avtalene.

Nordplus-stipend og reisestøtte

Som deltaker i Nordplus-programmet, kan du få støtte til reise og støtte til opphold på inntil 200 Euro per måned. Studieoppholdet kan vare fra en uke til ett år. Dette kommer i tillegg til vanlig studiefinansiering som du kan få fra Lånekassen som ordinær student ved en norsk institusjon. Du kan også få reisestøtte fra Lånekassen.

For mer informasjon om dine muligheter gjennom Nordplus-nettverket, kontakt Seksjon for internasjonalsering.

Høgskolens nettverk

Nettverket Trollnet består av: Högskolan Väst, Mikkeli University of Applied Sciences, Lahti University of Applied Sciences, University College Nordjylland (Aalborg & Hjørring), Høgskolen I Harstad og Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass.

Nettverket Umeå består av: Umeå Universitet, Akureyri University, University College Syddanmark: Novia.