Nordplus-nettverk

Samarbeidet innen Nordplus-nettverk er organisert i et nettverk av samarbeidende læresteder i flere nordiske land, inkludert de baltiske landene. Utvekslingen skjer i hovedsak innenfor nettverket.


Nordplus høyere utdanning tilbyr stipender til studenter og lærere slik at de kan studere eller undervise ved andre nordiske universiteter og høgskoler.

I tillegg kan utdanningsinstitusjonene søke om økonomisk bidrag til nordisk-baltiske utdanningsprosjekter, som for eksempel felles studieprogram, kortere intensivkurs eller andre typer samarbeid.

Nordplus ble introdusert i 1988 som et nordisk samarbeidsprogram og ble i 2008 utvidet til å gjelde også de baltiske landene.

Studentutveksling

Med stipend fra Nordplus kan du ta deler av studiet og/eller et praksisopphold i et annet nordisk eller baltisk land. Utenlandsoppholdet er en integrert del av fagplanen ved ditt norske lærested og utenlandsoppholdet skjer uten tap av tid. For å kunne søke om Nordplus-stipend må hjemmeinstitusjonen din være deltaker i Nordplus-programmet, og du må ha fullført minst ett år av dine studier.

Nordplus-programmet og Erasmus+ er bygget opp etter samme lest. Studieoppholdet i utlandet er forhåndsgodkjent av relevant fagavdeling på ditt studiested.

Utvekslingen foregår mellom fagmiljøer (institutter) som har inngått Nordplus-avtaler seg i mellom innenfor et nettverk, slik at studentenes valgmuligheter avhenger av hvilke nettverk fagmiljø er med i. Det er det enkelte fagmiljø som eier de ulike avtalene.

Nordplus-stipend og reisestøtte

I noen få av Nordplus-programmene, kan du få støtte til reise og støtte til opphold, dette varierer fra program til program. Studieoppholdet kan vare fra en uke til ett år. Dette kommer i tillegg til vanlig studiefinansiering som du kan få fra Lånekassen som ordinær student ved en norsk institusjon.

For mer informasjon om dine muligheter gjennom Nordplus-nettverket, kontakt Seksjon for internasjonalisering eller faglig kontaktperson for det aktuelle nettverket.

Oversikt over nettverkene finner du her.