Å bygge broer. Helseressurser og sosial kapital blant eldre somaliere i Norge

Svetlana Ssanova, Maria Helene Hougen og Beate Lie Sverre

Bakgrunn

Somaliere er blant de nyeste og største innvandrergruppene i Norge. Hensikten med artikkelen er å bidra med ny kunnskap om helseressurser blant eldre innvandrere med somalisk bakgrunn i Norge og hvordan disse ressursene kan styrke deres sosiale kapital.

Metode

Reanalyse av to masterprosjekter med 17 intervjuer av eldre somaliere i lys av sosial kapital som teoretisk ramme. Spørsmål om hva som var viktig for dem ble stilt.

Resultater

Tre helseressurser ble identifisert:

  1. Erfaringskunnskap fra hjemlandet,
  2. Helsefremmende aktiviteter,
  3. Vilje til å bygge bro.

Helseressursene drøftes i lys av ulike former for sosial kapital. Erfaringskunnskap fra hjemlandet bidrar til etablering av relasjoner og bånd med mennesker med lik erfaringsbakgrunn. Helsefremmende aktiviteter skaper nye sosiale relasjoner som kan gi mot til å bygge broer til andre nettverk. Viljen til å bygge bro utgjør en potensiell helseressurs som kan skape kontakt med majoritetssamfunnet.

Avslutning

Eldre somaliere i Norge har mange helseressurser og gode forutsetninger for å bygge bro til majoritetssamfunnet. Det anbefales flere måter å støtte eldre somaliere på slik at de kan realisere sin sosiale kapital.

keyboard_backspace Les hele artikkelen