Eldre pasienter med kreft sine erfaringer før, under og etter strålebehandling

May Ingvild Volungholen Sollid, Øyvind Kirkevold, Marit Slaaen, Bente Ervik, Line Melby og Grethe Eilertsen (2021): “Experiences of older patients with cancer from the radiotherapy pathway – A qualitative study” .

Studier tyder på at pasienters informasjonsbehov i forbindelse med strålebehandling varierer både hos den enkelte pasient, mellom ulike pasientgrupper og gjennom behandlingsforløpet. Få studier har undersøkt hele strålebehandlingsforløpet, fra diagnose til strålebehandling er fullført og det mangler beskrivelser fra pasientenes perspektiver. Vi har ikke funnet studier som omhandler erfaringer fra eldre pasienter med kreft før, under og etter strålebehandling. Denne studien hadde derfor som mål å utforske og beskrive erfaringene til eldre pasienter med kreft som mottok strålebehandling i de ulike fasene.

Det ble gjennomført individuelle intervjuer med 12 pasienter over 65 år med ulike kreft-diagnoser. Syv menn og fem kvinner fortalte om egne erfaringer fra planlegging, gjennomføring og oppfølging etter at strålebehandlingen var avsluttet.

Hovedtemaet i funnene beskriver essensen av de eldres erfaringer; Å forstå "akkurat nok". For å forstå akkurat nok, beskrev deltagerne fem områder som var av betydning: Forståelig, tilpasset informasjon er avgjørende for tillit til helsetjenesten; tidligere erfaringer påvirker pasientenes oppfatning og forståelse; involvering av pårørende er avgjørende for pasientens forståelse; behandlingsbeslutninger og en velorganisert behandling er avgjørende for pasientens tilfredshet; og erfaringer med samarbeid og koordinering av tjenester påvirker pasientens opplevelse av tillit til helsetjenesten.

Hva betyr funnene/klinisk relevans?

Studien viser at kliniske vurderinger som gjøres av helsepersonell er viktig for å kunne bistå pasienter i å forstå «akkurat nok». Selv om en kontinuerlig, individuell vurdering kan være utfordrende synes det avgjørende for den eldre pasientens opplevelse av å bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Behovene endres gjennom hele behandlingsforløpet, og innhenting av kunnskap om varierende behov og ønsker er avgjørende for å kunne hensynta de eldres pasientene og pårørendes behov. Beskrivelsene viser hvordan det å forstå «akkurat nok», ikke for mye eller for lite, kan hjelpe eldre pasienter med kreft i å delta i behandlingsbeslutninger, hindre feilaktige oppfatninger av følger og effekt av behandlingen, til å føle seg trygge under behandlingen og til å navigere i et komplisert helsevesen. Helsevesenet oppleves som til dels uoversiktlig og kan skape unødvendige utfordringer for eldre pasienter. Kreftsykepleiere kan kartlegge den eldre pasientens forståelse av informasjon, og på den måten også avdekke tidligere erfaringer som kan være av betydning i den aktuelle situasjonen. De eldre understreker betydningen av å involvere pårørende for at de skal kunne bistå dem til å forstå «akkurat nok».

Les hele artikkelen her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462388921001058