Eldre personers erfaringer med å ta i bruk enkle hjelpemidler hjemme: En intervensjonsstudie på Færøyene – et small-scale samfunn

Det er kun gjort noen få studier som har undersøkt effektene av hjelpemidler fra brukerens perspektiv. Denne kunnskapen er viktig for klinisk og politisk beslutningstaking.

Artikkelen ble publisert i Technology and Disability publisert 6.2.23 (Les mer og bestill artikkel her (engelsk).)

Forfattere:

Jacobsen, Turid, Faculty of Health Science, University of Faroe Islands, Torshavn

Haanes, Gro Gade, Department of Nursing and Health Sciences, Faculty of Health and Social Sciences, University of South-Eastern Norway, Post-box 235, 3603 Kongsberg, Norway.

Pettersen, Maria Skaalum, Department of Occupational Medicine and Public Health, The Faroe Hospital System, Torshavn

Hensikt:
Studiens hensikt var undersøke i hvilken grad eldre hjemmeboende opplever færre vanskeligheter med å utføre daglige aktiviteter etter å ha fått og tatt i bruk enkle hjelpemidler som for eksempel badestol og rullator.

Bakgrunn:
Det er få effektstudier som har undersøkt hvordan eldre personer selv vurderer effekten ved å ta i bruk enkle hjelpemidler. Denne kunnskapen er viktig for klinisk og politisk beslutningstaking.

Metode:
Studien hadde et før- og etter-design der deltagerne med redskapet IPPA identifiserte aktiviteter, som var vanskelige å utføre. Etter å ha skåret, hvor viktige og vanskelige aktivitetene var, mottok de hjelpemidler og fikk et besøk, hvor hjelpemidlene blev tilpasset og de fikk veiledning i å bruke dem. Etter tre måneder med hjelpemidler skåret de hvor vanskelig det var å utføre aktivitetene. Forskjellen mellom før og etter viste effekten. Utvalget besto av 52 hjemmeboende i alderen 69-93 år.

Resultater:
Studien viser at de eldre vurderer effekten av hjelpemidlene positivt, ved at problemene med å utføre aktivitetene ble mindre eller forsvant. Effekten varierte dog fra ingen til høy, hvor effekten av stasjonære hjelpemidler, for eksempel badestol var høy, mens effekten av mobilitetshjelpemidler varierte fra høy til ingen. 

Konklusjon:
Studien viste at å motta og ta i bruk enkle hjelpemidler førte til en betydelig reduksjon av utfordringer i de eldres hverdag. Imidlertid, er viktig å tilby eldre mennesker individuelt tilpasset opplæring i bruk av hjelpemidlene.

Hva betyr funnene/klinisk relevans:
Dette er første studie av hjelpemiddelformidling i et small-scale samfunn. Det er en gap/mangel på effektstudier av ukompliserte hjelpemidler, hvilket denne studien er med til på utfylle.