Disputas: Lena Leren

Lena Leren holder prøveforelesning og disputas for graden philosophiae doctor (ph.d) ved campus Drammen 2. september.


02 Sep

Praktisk informasjon

Lena Leren har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) i programmet Personorientert helsearbeid ved Fakultet for helse- og sosialfag, innlevert avhandling med tittelen «Background pain - A descriptive study of ulcer-related pain characteristics and management». 

Lena Leren

Disputas holdes for alle interesserte ved campus Drammen i Auditorium 5508 2. september. Seansen kan også følges digitalt på Zoom.

Prøveforelesningen starter klokken 10.00, og disputas starter klokken 12.00.

Sammendrag

Avhandlingen viser at smerte er svært vanlig hos personer med kroniske legg og fotsår, og at det i klinikken må det rettes mer oppmerksomhet og tiltak mot sårsmerte også utenom sårskift.

Kroniske legg- og fotsår er en vanlig helseutfordring, og det antas at forekomsten vil øke i takt med at befolkningen blir stadig eldre. Det er fra tidligere kjent at mange med kroniske sår opplever smerter, og at smertene i stor grad reduserer livskvaliteten til de som rammes. Det meste av tilgjengelig forskning har imidlertid sett på sårsmerte i forbindelse med sårskift. Denne avhandlingen handler om smerte forbundet med kroniske legg- og fotsår som oppleves i dagliglivet, såkalt bakgrunnsmerte.

Med en systematisk gjennomgang av tilgjengelig forskning, og en klinisk studie, undersøkte vi hvor vanlig bakgrunnsmerte er. Vi så også på hvilke karaktertrekk som var forbundet med opplevelse av moderat til sterk bakgrunnsmerte. Videre undersøkte vi hvordan sårsmerten artet seg, og hva slags smertebehandling deltagerne i den kliniske studien mottok

Til tross for et økt fokus på smerte i sårbehandling, viser denne avhandlingen at bakgrunnsmerte er et omfattende problem som påvirker livene til personer med kroniske sår, og at behandlingen av smertene ikke er god nok. I den kliniske studien fortalte over 60 % at de hadde bakgrunnsmerte forbundet med sårene sine. Vi fant også ut at kvinner, eldre og de som sov dårlig hadde større risiko for å ha moderat til sterk sårsmerte. I gjennomsnitt rapporterte deltagerne at smerten var moderat i styrke, og at smerten påvirket den daglige funksjonen. Smertebehandlingen de mottok reduserte kun til dels smertene.

Funnene i denne avhandlingen bidrar med å øke oppmerksomheten på bakgrunnssmerte knyttet til kroniske sår, og identifiserer viktige utfordringer