Disputas: Maren Skjelstad Fredagsvik

Maren Skjelstad Fredagsvik holder prøveforelesning og disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d) 18. januar.


18 Jan

Praktisk informasjon

Maren Skjelstad Fredagsvik ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i programmet pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole.  Maren Skjelstad Fredagsvik

Tittel på avhandlingen hennes er:  «Supporting students’ creativity in primary science education: Classroom practices and teacher»

Sammendrag

Kreativitet ansees som en av de viktigste ferdighetene mennesker trenger i fremtidens samfunn. Skolen og utdanning skal forberede elevene til å møte de uforutsette behovene i fremtiden, og på den måte spiller en stor rolle i å utvikle elevers kreativitet.

Formålet med denne doktorgradsavhandlingen er å undersøke hvordan vi kan fremme kreativitet gjennom naturfagsundervisning på barneskolen gjennom å undersøke essensielle aspekter ved kreativitet og forskjellige aspekter som bidrar til å styrke og utvikle elevers kreativitet. 

Studien er gjennomført på norsk barneskole der tre klasser (5.- og 6.trinn) ble filmet i tre dager hver, der elevene arbeidet med et åpent og kreativt prosjekt i naturfag. Fokuset for videoobservasjonen var å undersøke hvordan elevene utviklet kreative ideer, og hvordan lærerne samhandlet med elevene i løpet av prosessen med å utvikle ideer. To lærere ble også intervjuet om deres oppfatning og tanker rundt kreativitet i naturfag.

En syntese av funnene fra observasjonene og intervjuene resulterte i identifiseringen av tre forhold som kan bidra til å fremme kreativitet i naturfagsundervisningen på barneskolen: 

  1. Elevene i denne studien viste stort kreativt potensiale. For å fremme elevers kreativitet må derfor lærere og forskere bli bevist dette og deretter bygge videre på elevenes kreative ferdigheter i undervisningen. 
     
  2. Lærerne i studien syntes det var utfordrende å støtte elevenes kreativitet gjennom å blant annet tilby tilstrekkelig frihet og samtidig nok struktur i undervisningen. Dette resulterte blant annet til at lærerne styrte elevenes kreative prosess i større eller mindre grad. For å fremme elever kreativitet bør vi derfor fokusere på å endre interaksjonsmønsteret mellom lærer og elever fra evaluerende og styrende til en mer veiledende og samarbeidende.
     
  3. Til slutt viste studien at for å fremme elevers kreativitet trenger vi å øke lærerens kreative mestringsforventning.