Kurs og seminarer - ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Her finner du oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser


Kurstilbud våren 2021

 

Retorikk og diskurs - mellom makt og medborgerskap PH-RDM9130 - 5 stp.

 (førsteamanuensis Iben Brinch Jørgensen)

Kurset går  27., 28. og 29. januar. Innveringsdato for kursessay 1. mars 2021.

Kurset vil bli gjennomført digitalt.

Emneplan

Kompendium vil bli tilgjengelig for deltakerne i Canvas fra 1. desember.

Følgende forelesere kommer til å bidra: 

  • Professor Lisa Storm Villadsen, Københavns Universitet
  • Professor Kjell Lars Berge, UiO
  • Postdoktor Kristian Bjørkdahl, SUM, UiO 
  • Førsteamanuensis Yngve Benestad Hågvar, OsloMet

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  15. desember

 

Literature Management and Scholarly Communication - PHDLMSC - 5 stp.

(førstebibliotekar og ph.d. Anita Nordsteien)

Datoer er 18.-19. jan, 11.-12. feb og 2.-3. mars. 

Emneplan

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  4. januar

 

Arts-based research: Ecology, Education, and Culture” ( førstamanuensis Biljana Fredriksen) 5 stp. 

Datoer: uke  15 i 2021 (12.-16. April)

Emneplan

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Pedagogiske ressurser og læreprosesser -PH-PRL9100- 10 stp.

(førsteamanuensis Magnus Hontvedt og førsteamanuensis Iben Brinch Jørgensen)

Datoer: 23.,24. og 25. mars. 28. og 29. april.

Emneplan

 

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Theory of Science and Research Ethics  7.5 stp.

(professor Lars Frers og professor  Line Joranger)

Datoer: 10.05.  og 11.05.

Datoer: 31.05, 01.06. og 02.06.

Emneplan

 

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

 

Multimodale pedagogiske ressurser i barnehage og skole

Emnet omfatter analyser av multimodale pedagogiske ressurser fra barnehagens, skolens og den høyere utdaningens læringskontekster og ulike teorier om og tilnærmingsmåter til multimodalitet. De multimodale pedagogiske ressursene vil bli hentet fra forskjellige medier, og både medienes og modalitetenes affordans vil bli diskutert. Særlig vil samvirket mellom flere meningsskapende ressurser og konsekvensene for det pedagogiske handlingsfeltet stå sentralt, både når modaliteter samspiller og konfronterer hverandre. Det samme vil estetiske dimensjoner knyttet til multimodalitet. Hvordan ulike former for meningsskaping kan bidra til læring, vil i tillegg være et viktig felt. Både barn og unges egen multimodale meningsskaping og multimodale pedagogiske ressurser for barn og unge vil bli tatt opp.

Emneplan

( førsteamanuensis Kirsten Linnea Kruse og førsteamanuensis Kari Anne Rustand)

Datoer for våren 2021:  Onsdag 21.- fredag  23.april. Søknadsfrist: 1. mars

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

 

Assessment and Learning - PHDAAL  - (professor Tony Burner) 5 stp. 

Kurset vil bli satt i gang hvis det kan gjennomføres fysisk.

Doctoral seminar on positioning in mathematics teaching and learning

Datoer for våren 2021 oppdateres så snart de er på plass

 

PEDRES seminarer våren 2021

Oppsart seminar

18. januar: Lynn Dittrich

22. januar: Marit Brekke

8. februar: Henrikke Flittig Aardalen

Midtveis seminar 

25. februar: Anette Sofie Bernsen

Slutt seminar

2. februar: Mrete Mortensen