Retorikk og diskurs. Mellom makt og medborgerskap

Doktorgradskurset Retorikk og diskurs. Mellom makt og medborgerskap er tilrettelagt for kandidater som ønsker fordypning i retorikk og diskursanalyse som teoretisk grunnlag og/eller som analytisk tilnæmingsmåte.


Offentlighetskulturen med vekt på saklig argumentasjon, ordentlighet og redelighet er under sterkt press og forandring. Et samfunn som ønsker bred demokratisk deltakelse, må vurdere hvordan det skal legge til rette for en inkluderende, praktisk og sannhetsorientert ytringskultur som inkluderer medborgerne.

Relevansen av temaet som kurset tar opp, er særlig stor for forskningsprosjekter som undersøker tekst, kommunikasjon og/eller læringsprosesser med et samfunnsmessig perspektiv, i et demokratisk perspektiv eller et maktperspektiv. Kurset og emnet for kurset er dessuten rettet mot prosjekter som forholder seg til den offentlige diskursen om barnehage, skole, høyere utdanning og forskningsformidling, og prosjekter som beskreftiger seg med demokratiforståelse og retorikk i utdanningsløpet. Samtidig skal kurset bidra til å høyne bevisstheten om og kvaliteten av forskerens egen tekstproduksjon. Det skal også bidra til utvikling av forskerens egen argumentasjon og forskningsformidling i offentligheten. 
 
Emnet er et valgfritt emne i studieprogrammet PEDRES og åpent for doktorgradsstudenter fra andre programmer og andre institusjoner. Kurset er på engelsk og skandinavisk.

Studiepoeng

  • Deltagelse med innlevering av essay gir 5 studiepoeng. Deltagelse uten essay gir 1 studiepoeng.

Samlingsdatoer: 13.-15. juni

Emnebeskrivelse og pensum

 Innlevering av essay: Mandag 27. august.

Har du Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Iben Brinch Jørgensen om du har spørsmål om kurset.
For administrative spørsmål kontakt Liv-Anne Halderaker.