Doktormiddag

Det er valgfritt for doktoranden å arrangere en middag eller sosial samling etter at disputasen er gjennomført. Du står fritt i hvordan du legger opp arrangementet; fra en stor middag i kjole og hvitt, til et koldtbord i forlengelsen av disputasen, eventuelt til ingen doktormiddag i det hele tatt.


Det mest vanlige er en middag med pent antrekk, der også disputasens leder, bedømmelseskomitéen og veileder(ne) samt instituttleder blir invitert. Doktoranden kan også invitere familie og venner. Middagen er offisiell, men kan ha en mindre offisiell siste del.

Doktoranden betaler selv for arrangementet, og noen av utgiftene kan trekkes av på skatten.

Hvis du ikke ønsker å arrangere en formell doktormiddag, bør du gi beskjed om dette til ph.d.-ansvarlig, slik at disputasleder, komitémedlemmene og veileder(ne) er forberedt på det.

Taler

Det er vanlig at eventuelle taler holdes i denne rekkefølgen: doktoranden, disputasleder eller dennes stedfortreder, det tredje medlemmet i bedømmelseskomitéen og veileder(ne). Videre er det tradisjon at doktoranden holder en tale og takker universitetet, komitéen, fagmiljøet, familie osv.

Bordplassering

Når det gjelder bordplassering står du relativt fritt. Doktoranden med ledsager, komitémedlemmene, veileder, disputasleder og instituttleder bør imidlertid få sentrale plasser ved bordet.

Driftsmidler

Driftsmidler er midler som skal brukes til å gjennomføre prosjektet. De kan ikke brukes til doktormiddagen. Midlene brukes normalt til å dekke utgifter til konferanser, utstyr, bøker o.l. Størrelsen på driftsmidlene vil variere avhengig av arbeidsgiver og finansieringskilde. Dersom du er tilsatt utenfor USN skal tilgang på driftsmidler beskrives i doktorgradsavtalen.

Dersom du er tilknyttet et overordnet prosjekt må du normalt gå via prosjektleder for å disponere midlene, men noen ph.d.-kandidater kan disponere midlene selv. Uansett må driftsmidlene disponeres i henhold til gjeldende lover og regler for bruk av offentlige midler. Ubrukte driftsmidler tilfaller institusjonen (USN).

Driftsmidlene til USN-ansatte stipendiater, og også andre stipendiater i UH-sektoren, er offentlige midler. Det betyr at anskaffelsene i utgangspunktet ikke er doktorandens personlige eiendom. Dette gjelder spesielt større anskaffelser. Du kan avklare detaljene rundt bruk av driftsmidlene med prosjektleder eller instituttet. Kontakt ditt institutt dersom du er usikker på noe vedrørende driftsmidlene.

USN har rammeavtaler som skal benyttes. Det er derfor viktig at du bruker disse ved alle innkjøp og følger retningslinjene for reiser for ansatte ved bestilling av reise.