Rutiner for avlønning og reisestøtte til Bedømmelseskomiteen

Honoraret blir overført til de eksterne sakkyndige etter disputas.

Forutsetningen er at det tilsendte kontrakteksemplaret av Oppdragsavtalen er fylt ut og returnert til det aktuelle institutt etter at bedømmelsen er avsluttet og eventuell disputas har funnet sted.

Honorar og reiseutgifter kan ikke utbetales/refunderes kontant.

Ansatte ved USN skal ta arbeidet i sin arbeidstid. Administrators arbeid godtgjøres med 30 timer på arbeidsplan.

Eksterne sakkyndige vil få utbetalt et grunnhonorar tilsvarende 30 timer, samt et tillegg på 15 timer for opposisjon. Der komiteen anbefaler en mindre omarbeiding av avhandlingen innen tre måneder, og dermed forplikter seg til å bedømme den omarbeidede avhandlingen når den foreligger, utbetales et tillegg på 10 timer. Administrator får også uttelling for 10 timer ved omarbeiding. De gjeldende timesatser er per 1. mai 2018; kr 400 NOK for professorer og 340 NOK for førsteamanuenser. Statens regulativ for dekning av reiser følges.

Her finner du linker til ulike skjema forbindelse med utbetaling av honorar og reisestøtte