Slik søker du deg til doktorgradsprogrammet prosess, energi og automatiseringsteknikk

Doktorgradsprogrammet tar imot søknader fra interne og eksterne søkere som kan dokumentere finansiering for hele ph.d.-perioden, bl.a med midler fra Kunnskapsdepartementet (KD), midler fra forskningsprosjekter eller gjennom ansettelse hos bedrift (nærings ph.d. eller offentlig ph.d.) og som kan beskrive at prosjektet faller inn under et av programmets forskningsområder.

Krav til våre utlyste ph.d.-stillinger vil være beskrevet i aktuelle stillingsutlysninger. Du kan finne oversikt over våre ledige stillinger og informasjon om søknadsprosessen på nettsiden til USN.

Er du ekstern søker eller har spørsmål om samarbeidsavtaler/cotutelle, ber vi deg henvende deg til ph.d.-koordinator for mer informasjon.

Krav til opptak

Opptak til ph.d.-programmet søkes normalt 3 måneder etter oppstart.

Nyansatte stipendiater inviteres til en introduksjonssamtale med ph.d.-koordinator for gjennomgang av opptaksrutiner.

Søkere til vårt ph.d.-program må normalt ha en femårig mastergrad og det stilles krav til at søker må ha en gjennomsnittskarakter B eller bedre. Ytterligere krav er beskrevet i ph.d.-forskrift og ph.d.-håndboka.

Opptakssøknaden består av et standard søknadsskjema som leveres sammen med en foreløpig beskrivelse av ditt forskningsprosjekt. I søknadsskjemaet finner du informasjon om hvilken dokumentasjon som må vedlegges saken.

Saksbehandling

Søknadsskjemaet leveres til ph.d.-koordinator som forbereder opptakssaken din til behandling i programutvalget.

Programutvalget fatter vedtak om opptak basert på en samlet vurdering av søknaden.

Godkjennes opptakssøknaden blir du registrert som doktorgradsstudent i programmet.

Ph.d.-opptaket formaliseres ved at en egen ph.d.-avtale signeres av kandidat, veiledergruppa og fakultetet. Avtalen leveres signert til ph.d.-koordinator 3 uker etter godkjent opptak.

Kontaktinformasjon

Professor og leder av programutvalget:
Svein Thore Hagen

Ph.d.-koordinator:
Mariken Kjøhl-Røsand