Forskningsgruppe for barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæringen

Sentrale tema for vår forskningsgruppe er lek, læring, grenser og grenseobjekter, medvirkning, samkonstruksjon av kunnskap, læringsressurser i klasserommet, 6-årsreformen, språk og lesing


Hva forsker vi på?

Forskergruppa består av forskere fra fire campuser ved USN med særlig interesse for lek og læring i overgangen fra barnehage til skole og i begynneropplæringen.

Sentrale tema er lek og læring, samkonstruksjon av kunnskap, læringsressurser, overganger, grenser og grenseobjekter, 6-årsreformen, språk og lesing.

Arbeidet i forskergruppa har sin forankring i et sosialkonstruktivistisk perspektiv der ulike aktørers forståelser av hva som er av betydning i så vel overgangen fra barnehage til skole som i begynneropplæringen ses som noe som skapes i møte med andre.

Som sosiale aktører formes så vel barn som lærere av de sosiale miljøet de er en del av. Samtidig former de miljøene. Forståelse av hva som er av betydning i overgangen, ved skolestart og videre i begynneropplæringen, og hva som erfares underveis er dermed noe som kommer til uttrykk i menneskelig samhandling og dialog.

Oppmerksomheten i forskergruppa rettes derfor mot kulturelle forhold og forståelser i og på tvers de ulike arenaene.

Hvordan forsker vi?

Forskergruppa har flere prosjekter som retter seg mot barns overgang fra barnehage til skole og mot skolens første år. Fra januar 2021 vil et ph.d.-prosjekt ha sin forankring i gruppa.

For øvrig har gruppa ti forskningsprosjekter. I prosjektene benyttes i hovedsak kvalitative metoder: observasjon, intervju, tekstanalyse og medieanalyse.

Forskergruppa har som mål å frembringe kunnskap som er relevant for forskningsfeltet, barnehager, skoler og lærerutdanningene. I 2020 leverte gruppa søknader på tre eksternt finansierte prosjekter:

  • Evalueringen av 6-årsreformen (Udir)
  • Inkludering og utenforskap i SFO (Stiftelensen Dam)
  • Collaboration about Co-construction of Learning (CACOL) in Kindergarten and Primary School (NFR)

Forskningsdisipliner

Medlemmene av forskergruppa kommer fra fagområdene pedagogikk, norsk og matematikk.

Samarbeidspartnere og nettverk

Deltakerne bidrar med veiledning og undervisning i både barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen, og studenter i begge lærerutdanninger inkluderes i noen av prosjektene.

Det samarbeides med faglig og administrativ ledelse ved USN (som programledere og praksiskonsulenter), forskere fra andre institusjoner (nasjonalt og internasjonalt) samt styrere, rektorer, barnehagelærere og grunnskolelærere.

Våren 2021 (22. og 23. april) vil forskergruppa, i samarbeid med forskere fra OsloMet, gjennomføre nasjonal forskerkonferanse om leken betydning i overgangen fra barnehage til SFO og skole – og i begynneropplæringen.

Utgangspunkt for konferansen er et samarbeid om en vitenskapelig antologi, utgitt i 2019:

Becker, A.A.; Bjørnestad, E. & Hogsnes, H.D. (2019) (Red). Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger i skole og SFO. Oslo. Universitetsforlaget.

Pågående forskningsprosjekter